W poniedziałek w Warszawie rozpoczęła się Sesja Międzynarodowego Komitetu Negocjacyjnego ds. Porozumienia o Lasach w Europie. Jak podkreślił resort środowiska, w trakcie jej trwania ma zostać wypracowany ostateczny kształt pierwszej w Europie i na świecie konwencji o lasach.
"W dobie postępującej urbanizacji, rola lasów i ich trwałość jest niezwykle ważna w walce z wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, utrata różnorodności biologicznej, pustynnienie oraz kwestie energetyczne" - powiedział Korolec, cytowany na stronie resortu.
Jego zdaniem prawnie wiążąca konwencja wskaże, jakie działania należy podjąć, tak by lepiej chronić środowisko i korzystać z lasów w sposób zrównoważony.


Resort przypomniał, że negocjacje nt. wiążącego porozumienia o lasach w Europie trwają od kilku lat, a Polska bierze w nich aktywny udział.

Wiceminister środowiska i główny konserwator przyrody Janusz Zaleski przypomniał, że podczas trwającej w 2007 roku w Warszawie konferencji ministerialnej na temat lasów, podjęto historyczną decyzję o potrzebie wzmocnienia ram prawnych dla ochrony lasów i promocji ich zrównoważonego zagospodarowania. "Doprowadziło to do trwających obecnie negocjacji, gdzie rozważana jest opcja ramowej konwencji regionalnej pod auspicjami ONZ. Sesja w Warszawie ma doprowadzić do zamknięcia negocjacji nad tekstem przyszłej konwencji" - dodał Zaleski.
Resort środowiska zauważa, że ustanowienie konwencji o lasach w Europie będzie korzystne dla Polski, gdyż wzmacnia pozycję sektora leśnego w gospodarce UE.

"Przy stale rosnącym znaczeniu lasów dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju, w tym równorzędnej realizacji przez lasy funkcji społecznych, gospodarczych i środowiskowych, istnieje potrzeba prawnego usankcjonowania zasad ich zrównoważonego zarządzania" - podkreślił Zaleski.

Przyszła konwencja leśna ma być kompromisem między rozwojem gospodarczym a ochroną i efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym leśnych. "W warunkach europejskich odnosi się to głównie do ochrony bioróżnorodności, wód, gruntów oraz klimatu przy jednocześnie rosnących oczekiwaniach względem produkcji przez lasy surowców odnawialnych, w tym energii" - wyjaśnił na stronie resort.