Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekty nowelizacji: Prawa o szkolnictwie wyższym, a także ustawy o zasadach finansowania nauki. Oba projekty przedłożone zostały przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w przesłanym PAP komunikacie po posiedzeniu rządu.

"Przyjęte (...) projekty zmian ustawowych przyczynią się do pełniejszego zaangażowania polskich laboratoriów i zespołów naukowych w duże, międzynarodowe projekty badawcze, by te inwestycje mogły procentować" - oceniła minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

MNiSW w projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym chce otworzyć drogę na studia osobom dojrzałym – uczelnie będą mogły zaliczyć na poczet studiów ich wiedzę i umiejętności zdobyte w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach. "Uczelnia sprawdzi faktyczne umiejętności i kompetencje tych osób, a nie przedłożone dokumenty – świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia" - wyjaśniono w komunikacie CIR.

Nowe przepisy wprowadzić też mają zasadę, że tylko podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, która ma prawo do nadawania stopni naukowych, będzie mogła prowadzić kształcenie na kierunkach o profilu ogólnoakademickim. Uczelnie nie posiadające takich uprawnień będą mogły prowadzić wyłącznie studia o profilu praktycznym. Jednostki kształcące własną kadrę (uprawnione do doktoryzowania) będą mogły prowadzić zarówno studia ogólnoakademickie, jak i praktyczne.

Poza tym, prace dyplomowe przed obroną będą obowiązkowo sprawdzane programem antyplagiatowym, a po obronie trafią do komputerowego repozytorium.

Według przyjętego projektu pracownikom, doktorantom i studentom uczelni przysługiwać będą prawa własności intelektualnej do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W przypadku komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych, uczelnia miałaby otrzymywać 25 lub 30 proc. dochodów uzyskanych przez dokonującego komercjalizacji pracownika czy studenta (w zależności od stopnia wsparcia komercjalizacji przez uczelnie). Analogiczne przepisy dotyczyć będą też instytutów badawczych.

Z kolei w projekcie nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki określono m.in. podstawowe kryteria, jakie będą stosowane przy podziale środków finansowych dla jednostek naukowych. Mają to być np.: poziom naukowy prac i ich znaczenie dla rozwoju nauki czy praktyczna użyteczność uzyskanych wyników.

Określono też maksymalną wysokość nagrody przyznawanej przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe - nie powinna ona przekraczać 100 tys. zł.

Projekt zakłada też rozszerzenie dostępu do informacji o finansowaniu nauki w Polsce dzięki zintegrowanemu informatycznemu systemowi zarządzania nauką "POL-on". W systemie znajdą się np. informacje o projektach badawczych, publikacjach, monografiach, patentach czy wdrożeniach. "Informacje zgromadzone w systemie będą podstawą do przyznawania przez ministra nauki kategorii naukowych i określania wysokości dotacji na działalność statutową. Dostęp do dużej części danych będzie otwarty nie tylko dla wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, ale także dla pozostałych obywateli" - zaznaczono w komunikacie.

Poza tym, nowe przepisy mają umożliwić finansowanie zadań, które mają faktyczny wpływ na upowszechnianie i promocję wiedzy oraz osiągnięć naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Umożliwią też finansowanie lub współfinansowanie udziału polskich zespołów badawczych w dużych, międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych. Ułatwią też finansowanie strategicznej dla rozwoju nauki infrastruktury i aparatury badawczej.

lt/ ekr/ agt/ jbr/