"Absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdanym egzaminie dojrzałości muszą ponownie przystąpić do egzaminu w aktualnie obowiązującym trybie tzw. „nowej matury”, mimo osiągniętych niejednokrotnie celujących ocen z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji na dany kierunek" - zauważa rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do ministra nauki. Jego zdaniem, takie postępowanie prowadzi do nierównego traktowania absolwentów, którzy zdawali maturę w różnych systemach. Chce, by resort zajął stanowisko w tej materii.