Nowe przepisy dostosowują prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Celem nowelizacji jest ułatwienie i przyspieszenie wymiany informacji o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego w państwach UE. Nowelizacja przewiduje także utworzenie w Polsce Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK). Zadaniem KPK będzie wymiana informacji o danych rejestracyjnych pojazdów i danych ich właścicieli lub posiadaczy, z punktami kontaktowymi innych państw UE.

(www.rcl.gov.pl)