Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego poinformował we wtorek, że unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Pomorskiego dostanie 26 projektów złożonych przez samorządy z całego regionu. Całkowita wartość projektów, które mają być zrealizowane wynosi ok. 208,5 mln zł, z czego 129,4 mln zł to dofinansowanie unijne.

Celem tzw. Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP na lata 2014-2020, jest spełnienie zobowiązania akcesyjnego w zakresie oczyszczania ścieków i poprawę jakości wody pitnej.

Realizacja projektów pozwoli m.in. na zbudowanie ok. 233 km kanalizacji sanitarnej i dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych, przebudowanie 14 oczyszczalni ścieków komunalnych i czterech stacji uzdatniania wody. Skorzysta z tego ponad 60 tys. osób.

Projekty będą realizowane przede wszystkim w niewielkich gminach na Pomorzu, m.in. Suchy Dąb, Kaliska, Stara Kiszewa, Trąbki Wielkie, Główczyce, Cedry Wielkie, Przywidz, Prabuty i Stare Pole.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zauważył, że w regionie „występują duże dysproporcje między obszarami miejskimi i wiejskimi w zakresie dostępu do systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz deficyty w rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków”. Przyznał, że celem wsparcia inwestycji jest wypełnienie zobowiązań akcesyjnych oraz osiągnięcie celów określonych w unijnej dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, które obecnie spełnia mniej niż jedna trzecia aglomeracji w województwie.

Dzięki nowym inwestycjom kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Żuław będzie miało zapewnione dostawy wody pitnej o właściwej jakości.

W ramach konkursu samorządy złożyły 29 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 221,9 mln zł. PAP)