Czy wymagane jest prowadzenie książki pracy hydroforni i stacji uzdatniania wody?

Firma pobierająca wodę z ujęcia własnego posiada hydrofornię oraz stację uzdatniania wody, woda wykorzystywana jest na potrzeby własne firmy. Na pobór wody firma posiada stosowne pozwolenia.

Czy w takim przypadku konieczne jest prowadzenie książki pracy tych urządzeń?

Odpowiedź:
Dla hydroforni i stacji uzdatniania wody powinna być prowadzona książka pracy. Książka obiektu budowlanego jest bowiem instrumentem, gdzie zapisywane są wszystkie zdarzenia dotyczące pracy i eksploatacji urządzeń.

Uzasadnienie:

Książka pracy obiektu powinna być prowadzona z dwóch zasadniczych względów. Po pierwsze, hydrofornia, w myśl definicji art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) - dalej pr. bud., jest obiektem budowlanym, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 2 pr. bud. wymagane jest prowadzenie przez właściciela lub zarządcę książki obiektu budowlanego, stanowiącej dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Po drugie, wypełniając obowiązki pozwolenia wodnoprawnego, należy udokumentować wykonanie nałożonych w decyzji obowiązków, np. wielkości poboru wody w formie odczytu wodomierza przy każdorazowej konserwacji wraz z wpisem, pomiaru statycznego i dynamicznego zwierciadła wody, dokonywania konserwacji, zapewnienia czystości strefy ochronnej ujęcia wody itd. Posiadanie takiej książki umożliwia sprawne udokumentowanie organom kontrolnym wypełniania obowiązków pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.