W 20 państwach członkowskich UE mamy około 37 tys. km śródlądowych dróg wodnych, którymi co roku transportowanych jest około 500 mln ton ładunków. Transport skoncentrowany jest główne w gęsto zaludnionych obszarach o dużym zagęszczeniu ruchu. Jednakże potencjał tego rodzaju transportu nie jest w pełni wykorzystywany.

Komisja proponuje nowy program działań służących poprawie warunków ramowych sektora śródlądowego transportu wodnego oraz wyników tego środka transportu w zakresie gospodarki i ochrony środowiska.

Program NAIADES II ułatwi wprowadzanie długofalowych zmian strukturalnych w sektorze śródlądowego transportu wodnego. Obejmuje on także krótkofalowe działania podejmowane obecnie przez Komisję w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji gospodarczej w tym sektorze.