Nie warto składać skarg do SN - skutki nieuczciwych warunków kredytu są jasne

Warunek umowny uznany za nieuczciwy należy, co do zasady, uznać za nigdy nieistniejący - tak, by nie wywoływał on skutków wobec konsumenta - powtórzył Sąd Najwyższy za Trybunałem Sprawiedliwości UE. I dodał, że stwierdzenie przez sąd nieuczciwego charakteru takiego warunku powinno mieć z reguły skutek w postaci przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta.

12.10.2022

SN: Rabaty i ulgi w ramach OC - uwzględnić, gdy są uzasadnione ekonomicznie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy na wniosek Sądu Okręgowego.

10.10.2022

SN: Ugoda nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności

Prawo cywilne Rynek i konsument

Umowa ugody jako wywierająca skutki prawne tylko między jej stronami, nie powoduje jednak zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, którą przyjął on na siebie w umowie ubezpieczenia OC względem ubezpieczonego. Ugoda nie zwalnia bowiem sprawcy szkody z odpowiedzialności. Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku oddalającego skargę kasacyjną zakładu ubezpieczeń.

05.10.2022

SA: Żulczyk niewinny, mógł krytykować prezydenta

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Pisarz Jakub Żulczyk nie popełnił przestępstwa, nazywając prezydenta Andrzeja Dudę "debilem" - zawyrokował Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ogłoszone w piątek 30 września orzeczenie jest prawomocne. To finał sprawy, która ciągnęła się za pisarzem od listopada 2020 roku, kiedy nazwał on w internetowym wpisie prezydenta Andrzeja Dudę "debilem".

01.10.2022

TSUE: Nie tylko sąd może nakazać wypłatę odszkodowania za opóźniony lot

Rynek i konsument Prawo unijne Transport

Organ krajowy odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia o prawach pasażerów linii lotniczych może w wyniku wniesienia indywidualnej skargi zobowiązać przewoźnika do zapłaty odszkodowania pasażerom. Może to jednak mieć miejsce pod warunkiem, że państwo członkowskie przyznało mu kompetencję w tym zakresie - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozpatrując skargę LOT.

30.09.2022

SN: W czasie wiecu wyborczego prezydenta można wyrażać ostry sprzeciw

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W wypadku polityka nie każde zachowanie naruszające pewne standardy kultury, obyczaju, przyzwoitości może być utożsamiane ze znieważeniem. Dlatego, aby mówić o zaistnieniu przestępstwa, znieważenie musi osiągnąć taki stopień pogardy, którego nie da się usprawiedliwić i stanowić nieracjonalizowany, złośliwy atak osobisty. Stanowisko to podzielił Sąd Najwyższy.

30.09.2022

SO: Brak informacji o wydatkach z pieniędzy publicznych Lux Veritatis nie krzywdzi

Prawo karne Prawo cywilne

Prawomocnym wyrokiem zakończył się spór między Watchdog Polska a Fundacją Lux Veritatis. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie. Orzekł, że organizacja społeczna nie może być pokrzywdzoną, gdyż brak informacji nie może jej skrzywdzić, jest tylko szkodliwy dla dobra publicznego.

28.09.2022

SN wyjaśni: Osoba transpłciowa pozywa małżonka i dzieci czy tylko rodziców

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące uzgodnienia płci przedstawione przez Prokuratora Generalnego, który wnosi o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów. Jego zdaniem prawo do ochrony życia prywatnego i rodziny pozwala pozywać przez osobę transpłciową, w takiej sprawie nie tylko rodziców, ale i nierozwiedzionego małżonka i ich dzieci.

27.09.2022

WSA: Karta miejska z danymi osobowymi albo bez uprawnień

Samorząd terytorialny RODO

Wnioskodawczyni chciała korzystać z karty miejskiej i wynikających z jej posiadania ulg i zniżek. Konsekwentnie jednak odmawiała wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych i domagała się ich zastąpienia kodem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ocenił, że przetwarzanie danych osobowych miało podstawę w przepisach RODO.

27.09.2022

NSA: Nadzór budowlany sam oceni, czy butla z gazem stanowi zagrożenie

BHP Budownictwo

Cywilne postępowanie o zakazanie korzystania lokatorowi z butli gazowej może toczyć się równolegle z postępowaniem prowadzonym w tej sprawie przez nadzór budowlany. Jego organy nie tylko nie muszą czekać na rozstrzygnięcie sądu, jak też nie byłyby związane jego ustaleniami. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zatem na tej podstawie zawiesić postępowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

22.09.2022

SN: Stowarzyszenie może wytoczyć powództwo przeciwko bankowi na rzecz innych osób

Prawo cywilne

Statut organizacji, aby umożliwiał udział w postępowaniach sądowych, nie musi zawierać postanowienia wyraźnie, dosłownie odnoszącego się do udziału w nich - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. W konsekwencji uwzględniono skargę kasacyjną stowarzyszenia, które działając na rzecz osób fizycznych, wytoczyło powództwo o zapłatę przeciwko bankowi.

21.09.2022

SO: Separacja nie powoduje automatycznie rozdzielności majątkowej

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Istnienie między małżonkami separacji faktycznej nie przesądza o zasadności ustanowienia rozdzielności majątkowej. Klauzula „ważnych powodów” zapisana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ma charakter elastyczny i pozostawia sądowi szeroki margines swobody. Każda sprawa powinna więc zostać poddana subiektywnej i indywidualnej ocenie - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.

17.09.2022

Aktywistka skazana na tysiąc zł grzywny za nazwanie policjanta chamem

Prawo karne Policja

Sąd Rejonowy we Włodawie uznał winę aktywistki Elżbiety Podleśnej, która została oskarżona z art. 226 Kodeksu karnego - o znieważenie funkcjonariusza na służbie. Sytuacja miała miejsca na granicy polsko-białoruskiej. Dostała sygnał od aktywistów Grupy Granica, że ktoś na bagnach potrzebuje pomocy, wsiadła w samochód i pojechała szukać uchodźców. Tam spotkała się z nieumundurowanymi policjantami.

16.09.2022

Strasburg: Słowa Dody nie naruszyły uczuć religijnych, wolność wypowiedzi zwyciężyła

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W sprawie piosenkarki Doroty Rabczewskiej przeciwko Polsce Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł naruszenie wolności wypowiedzi i zasądził na jej rzecz 10 tys. euro zadośćuczynienia. Polski sąd skazał ją za obrazę uczuć religijnych i nakazał zapłacić 5 tys. zł. Chodziło o jej słowa wypowiedziane w 2019 r. w wywiadzie prasowym o autorach Biblii, którzy mieli być "naprutymi winem i palącymi jakieś zioła"

16.09.2022

WSA: Nielegalne zawracanie migrantów za granicę

Administracja publiczna

Zawrócenie przez Straż Graniczną do granicy cudzoziemców, którzy nielegalnie ją przekroczyli, zostało dokonane z naruszeniem prawa, na podstawie wadliwie wydanego rozporządzenia i z pominięciem norm hierarchicznie wyższych - stwierdził w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. - Rozporządzenie zostało wydane z przekroczeniem zakresu ustawowego upoważnienia - stwierdził sąd.

15.09.2022

NSA: Mąż niepełnosprawnej ma zająć się żoną, córka nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Nawet jeśli córka niepełnosprawnej matki porzuciła pracę, aby się nią zająć, nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego. Z tego powodu, że mąż chorej jest sprawny i zarabia, choć nie sprawuje opieki nad żoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości co do takiej interpretacji, a sprawa jest też przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

10.09.2022

SN odmawia rozpoznawania indywidualnych spraw frankowych - pyta o istotny problem prawny

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Coraz częściej Izba Cywilna Sądu Najwyższego odmawia przyjęcia skarg związanych z kredytami denominowanymi w walutach obcych. Przyczyną jest brak istotnego problemu prawnego, którego wyjaśnienie przyczyni się do rozwoju jurysprudencji. Tymczasem - jak uznał Sąd Najwyższy - problemy dotyczące abuzywności postanowień umownych pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie, skoro doszło do naruszenia zasady swobody umów.

08.09.2022

SA: Matka jest świadkiem, więc syn nie może korzystać z telefonu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W przypadku przedłużania tymczasowego aresztowania wszystkie sposoby prowadzące do nawiązania przez oskarżonego kontaktu ze światem zewnętrznym stanowią zagrożenie dla prawidłowego prowadzenia postępowania karnego - orzekł sąd i zabronił osadzonemu korzystania z telefonu, aby mógł porozmawiać z matką. Mimo że na etapie postępowania przygotowawczego zakazu nie było.

07.09.2022

Strasburg: Skazanie za uprawę konopi indyjskich na potrzeby własne zgodne z Konwencją

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie karne osoby, która wyhodowała marihuanę na potrzeby własne, aby walczyć z przewlekłym bólem, mieści się w granicach swobody decyzyjnej państwa i nie narusza postanowień Konwencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że państwom przysługuje szeroki margines uznania w dziedzinie regulacji legalności substancji psychoaktywnych.

05.09.2022

SN: Skuteczna skarga nadzwyczajna w sprawie lichwiarskiej pożyczki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Wadowicach dotyczącego umowy pożyczki obwarowanej lichwiarskim oprocentowaniem, udzielonej przez osobę prywatną. Koszt pożyczki wynosił w tym przypadku 1 proc. dziennie. Pożyczona kwota to 11 tys. zł, a należności do egzekucji urosły do 708 tys. złotych.

29.08.2022