W trakcie lotu obsługiwanego przez Austrian Airlines z wózka cateringowego spadł dzbanek z gorącą kawą i poparzył pasażera. Na pokładzie samolotu została mu udzielona pierwsza pomoc medyczna. Pasażer ten wystąpił do sądów austriackich z powództwem o odszkodowanie i stwierdzenie odpowiedzialności Austrian Airlines za wszystkie przyszłe szkody wynikające ze spotęgowania oparzeń wskutek udzielenia mu nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej na pokładzie. Austrian Airlines podniosły, że powództwo powinno zostać oddalone, ponieważ zostało ono wniesione po upływie dwuletniego terminu przewidzianego w konwencji montrealskiej dla powództw o odszkodowanie dotyczących wypadków na pokładzie. Pasażer twierdził natomiast, że konwencja montrealska nie ma zastosowania, gdyż pierwsza pomoc medyczna udzielona na pokładzie nie wchodzi w zakres pojęcia „wypadku” w rozumieniu tej konwencji. Jego zdaniem zastosowanie ma trzyletni termin przewidziany w prawie austriackim, w związku z czym powództwo nie było spóźnione.

Czytaj też w LEX: Linie lotnicze zapłacą także za uraz psychiczny. Omówienie wyroku TS z dnia 20 października 2022 r., C-111/21 (Laudamotion) >

W celu wyjaśnienia, za jakie szkody Austrian Airlines mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, austriacki sąd najwyższy zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy udzielenie pasażerowi na pokładzie samolotu nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej, która doprowadziła do spotęgowania uszkodzeń ciała spowodowanych przez „wypadek” w rozumieniu konwencji montrealskiej, należy uznać za objęte tym wypadkiem.

Czytaj też w LEX: Przyczynienie się pasażera lotu do wypadku. Omówienie wyroku TS z dnia 2 czerwca 2022 r., C-589/20 (Austrian Airlines) >

Zobacz również: Zamieszki w podróży: Tego lata lepiej wybrać Akropol niż wieżę Eiffla

Definicja wypadku i doznanej szkody w podróży

Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej. Trybunał zauważył, że nie zawsze możliwe jest przypisanie wyrządzenia szkody odosobnionemu zdarzeniu, gdy szkoda ta jest wynikiem splotu współzależnych zdarzeń. Tak więc w przypadku wystąpienia szeregu ściśle ze sobą powiązanych zdarzeń, które następują po sobie w sposób nieprzerwany w przestrzeni i w czasie, należy uznać, że ów szereg zdarzeń stanowi jeden i ten sam „wypadek” w rozumieniu konwencji montrealskiej. W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę ciągłość przestrzenną i czasową pomiędzy upadkiem dzbanka z kawą a udzieleniem poszkodowanemu pasażerowi pierwszej pomocy, nie sposób zakwestionować istnienia związku przyczynowego między tym upadkiem a spotęgowaniem spowodowanych nim uszkodzeń ciała ze względu na udzielenie nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej.

Czytaj też w LEX: Gołąb Agnieszka, Między konwencją montrealską a rozporządzeniem Bruksela Ia – aspekty jurysdykcyjne odpowiedzialności przewoźnika za opóźnienie lotu >

Zdaniem TSUE, taka wykładnia jest ponadto zgodna z celami realizowanymi przez konwencję montrealską, która przewiduje system nieograniczonej odpowiedzialności przewoźników lotniczych w celu zapewnienia ochrony pasażerów przy jednoczesnym zachowaniu sprawiedliwej równowagi zgodnie z interesami przewoźników lotniczych. Tego stwierdzenia nie może podważyć okoliczność, że przewoźnik lotniczy uchybił swoim obowiązkom w zakresie zachowania należytej dbałości i staranności. Dla uznania zdarzenia za „wypadek” wystarczy, by zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie ciała pasażera, miało miejsce na pokładzie.

Wyrok Trybunału w sprawie C-510/21

Czytaj też w LEX: 

Odszkodowanie za wypadnięcie dysku podczas lądowania. Omówienie wyroku TS z dnia 12 maja 2021 r., C-70/20 (Altenrhein Luftfahrt) >

Linia lotnicza odpowie, gdy pasażer poparzy się kawą. Omówienie wyroku TS z dnia 19 grudnia 2019 r., C-532/18 (Niki Luftfahrt) >

Odpowiedzialność operatora kosmicznego względem turystów kosmicznych >