Cofnięcie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności jest trudne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Syn przebywający w Anglii i regularnie dokonujący przelewów pieniężnych na utrzymanie matki nie może być uznany za niewdzięcznego - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. Oddalił powództwo matki o cofnięcie darowizny mieszkania. Dodał, że pod pojęcie "rażącej niewdzięczności" podpadają przede wszystkim przestępstwa skierowane przeciwko życiu, zdrowiu, czci i godności osobistej oraz majątku darczyńcy.

18.06.2022

Była dzieckiem, gdy powstał dług, teraz ma go spłacać - skarga do SN

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kobieta została obciążona długiem mieszkaniowym, który powstał, gdy była dzieckiem i mieszkała w lokalu z matką. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie skierował do Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Obywatelskich, który uważa, że w świetle prawa nie powinna ona ponosić za to odpowiedzialności. - Wydając nakaz zapłaty sąd nie sprawdził, że w okresie powstania długu była ona niepełnoletnia - zwraca uwagę RPO.

17.06.2022

NSA: Precedensowy wyrok w sprawie skreślenia zabytku z rejestru

Administracja publiczna Budownictwo

Obecny dworek z parkiem, chociaż nawiązuje do historycznego budynku i wpisuje się harmonijnie w pozostałości układu przestrzennego zespołu dworko-parkowego, posiada jednak nową substancję i konstrukcję, nie jest autentyczny. Pozostawienie go w rejestrze zabytków stanowiłoby niebezpieczny precedens, przeróbek i zniszczenia pierwotnych rozwiązań, uznanych za wartościowe - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

15.06.2022

Sąd: Rolowanie kredytu nieuczciwą praktyką

Rynek i konsument Domowe finanse

Rolowanie kredytu, czyli spłacanie starych nowymi, jest nieuczciwą praktyką rynkową - taki wniosek płynie z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 9 czerwca br.. Sprawa rozpatrywana była z powództwa Rzecznika Finansowego przeciwko KIM Finance sp. z o.o. Rzecznik uważa, że to przełomowe orzeczenie.

13.06.2022

SN: Dług spadkowy wygasł, a sąd błędnie podzielił spadek

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Córki zmarłego z drugiego małżeństwa nie otrzymały równowartości 1/3, a tylko 5 procent spadku. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała błąd sądu, który pięć lat temu wydał prawomocne orzeczenie. Polegał on na nieuprawnionym uwzględnieniu wniosku spadkobierczyni o rozliczenie długu spadkowego, który został spłacony.

13.06.2022

SO: Bank złamał zasady współżycia i oskarżył o to klientów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Nie może na naruszenie zasad współżycia społecznego przez przeciwnika procesowego powoływać się ten, kto sam działa wbrew tym zasadom. Wprowadzenie zaś przez bank do obrotu wzorca umowy, który zawierał niedozwolone klauzule umowne, doprowadzając do podważenia równości stron z korzyścią dla siebie – stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego - orzekł sąd.

08.06.2022

SO: Spłata kredytu przed terminem to redukcja kosztów, w tym prowizji, nawet po cesji

Prawo cywilne Rynek i konsument

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu, obniżeniu ulega całkowity koszt kredytu, w tym prowizja. Redukcja całkowitego kosztu kredytu ma charakter proporcjonalny - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi i oddalił apelację banku. Umowa cesji wierzytelności była ważna, gdyż konsument może zbyć swoje uprawnienia wobec banku na rzecz przedsiębiorcy.

25.05.2022

Strasburg: Sąd mógł zakazać angażowania małego dziecka w aktywność religijną ojca

Prawo rodzinne

Sądowy zakaz uczestniczenia kilkuletniego dziecka w praktykach wyznaniowych świadków Jehowy wraz z ojcem, wbrew woli matki, nie stanowił naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego i wyznania ojca - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. ETPC zauważył, że celem sądu było zagwarantowanie dziecku wolności wyboru, z uwzględnieniem poglądów wychowawczych obojga rodziców.

23.05.2022

SO: Eksmisja matki z lokalu jest niemoralna i sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wystąpienie przez powódkę córkę z żądaniem opróżnienia przez pozwaną matkę lokalu otrzymanego od niej, jest nadużyciem prawa pociągającym za sobą złamanie zasad współżycia społecznego i jako takie nie zasługuje na ochronę. Prawo własności nie jest nieograniczone i w pewnych okolicznościach dopuszczalne jest jego limitowanie - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

21.05.2022

NSA: KRRiT surowa dla emeryta, abonament RTV każe płacić, a sąd - nieuważny

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził naruszenie przepisów postępowania badając nieistniejącą w obiegu prawnym decyzję z 2015 r. W konsekwencji nie przeprowadził kontroli legalności decyzji ostatecznej, wydanej w grudniu 2016 r., co dostrzegł Naczelny Sąd Administracyjny. Obie decyzje odmawiały choremu emerytowi umorzenia zaległości w opłacie abonamentu RTV.

20.05.2022

TSUE: Konsument słabszą stroną, więc sądy powinny badać umowy

Rynek i konsument Prawo unijne

Gdy mają miejsce nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich, krajowe zasady procesowe nie mogą sprzeciwiać się prawom, które jednostki wywodzą z prawa Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że zasada skuteczności wymaga skutecznej kontroli potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków umownych.

17.05.2022

SN: Uchwała na korzyść pożyczkodawców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego - taką uchwałę, niekorzystną dla przeciętnego pożyczkobiorcy, przyjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

17.05.2022

Strasburg: Grzywna za pokojowy protest narusza wolność wyrażania opinii

Wymiar sprawiedliwości Policja

Kara grzywny za przykucie się do bariery przy drzwiach wejściowych do budynku rządowego, w proteście przeciwko budowie kopalni złota w miejscu dziedzictwa światowego UNESCO, stanowiła naruszenie wolności wyrażania opinii - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem ETPC grzywna nałożona na skarżącego nie była ograniczeniem niezbędnym w demokratycznym społeczeństwie.

16.05.2022

SN: Sąd jest związany decyzją nadleśniczego w sprawie szkody po polowaniu

Środowisko Administracja publiczna

W sprawie o zapłatę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego odszkodowania za szkodę łowiecką sąd jest związany decyzją nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustalającą wysokość odszkodowania, która nie została zakwestionowana w terminie określonym w Prawie łowieckim - tak orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

12.05.2022

SN pomaga rozwiązać spór o nieistnienie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Budownictwo

W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej sąd nie jest związany ustaleniami dotyczącymi jej istnienia zawartymi w uzasadnieniu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o uchylenie tej uchwały - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

11.05.2022

NSA: Remont balkonów może obciążać wspólnotę mieszkaniową

Budownictwo

Jeśli przemawiają za tym względy natury architektonicznej lub estetycznej, to balkony lub ich elementy mogą zostać uznane za wchodzące w skład nieruchomości wspólnej, choćby służyły one do wyłącznego użytku osób zajmujących określony lokal – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że obowiązek dokonania ewentualnych napraw zostanie skierowany do wspólnoty mieszkaniowej.

07.05.2022

TSUE: E-sprzedawca ma informować o warunkach gwarancji producenta

Rynek i konsument Prawo unijne

Przedsiębiorca, który oferuje, na stronach internetowych takich jak Amazon, towar, którego sam nie wytworzył, powinien poinformować konsumenta o gwarancji producenta, jeżeli czyni z niej centralny lub decydujący element swojej oferty - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że chodzi o informacje o cechach towaru, a także o wszystkie gwarancje nierozerwalnie związane z towarem.

05.05.2022

SN: Wkład na rachunku bankowym objęty poleceniem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową kwota pieniężna z rachunku bankowego objęta wypłatą na wypadek śmierci w pisemnym poleceniu złożonym bankowi, która przysługuje małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego odnosząc się do spornego przepisu ustawy - Prawo bankowe.

05.05.2022

TSUE: RODO nie sprzeciwia się powództwu przedstawicielskiemu w razie naruszenia praw konsumentów

Prawo cywilne Rynek i konsument RODO Prawo unijne

Stowarzyszenia ochrony konsumentów mogą wnosić powództwa przedstawicielskie w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Takie powództwo można wnieść niezależnie od konkretnego naruszenia prawa do ochrony danych osoby, której dane dotyczą, i w braku udzielonego w tym celu upoważnienia – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

03.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski