Urząd Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przepisów RODO przez Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, które polegało na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku (głosu) w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. W rezultacie na administratora nałożono karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.

Sprawdź w LEX: Przegląd administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych >>>

Sąd uznał zasadność kary

Administrator odwołał się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał za niesporne, że ośrodek przetwarzał dane osobowe osób w nim przebywających w zakresie nagrywania i utrwalaniu dźwięku poprzez stosowany monitoring.

Czytaj w LEX: Monitoring w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy, czy ingerencja w ich prawa? >>>

Czytaj w LEX: Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo >>>

 


Jak wskazał Sąd zasady stosowania monitoringu są zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 42 ust. 12art. 42(3) ust. 1). Kwestie te regulują też akty wykonawcze do tej ustawy. Należy jednak zwrócić uwagę, że wykładnia przepisów jest utrudniona, ponieważ zostały one wprowadzone w różnym czasie. W ocenie WSA rejestrowanie w ramach monitoringu danych osób, które przebywają w warunkach przymusu, nie powinno się odbywać z powołaniem się na budzące wątpliwość podstawy.

 

 

Tylko zapis obrazu w pomieszczeniach przeznaczonych do izolacji

Sąd podzielił opinię organu nadzorczego, że przepisy nie przewidują możliwości zapisu dźwięku w tym konkretnym przypadku, a instalacja monitoringu stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych do izolacji oraz w pomieszczeniach izby wytrzeźwień w ogólności powinna umożliwiać wyłącznie zapis obrazu.

Czytaj także: Oko kamery nie w każdym miejscu może śledzić pracownika >>

Czytaj w LEX: Kamery nad lokalem mieszkalnym nie naruszają dóbr osobistych pozostałych lokatorów >>>

W ocenie WSA UODO prawidłowo podniósł, że nie można uznać, iż spełniona została w tym przypadku którakolwiek z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych przewidziana w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 lit b) i c) RODO.
WSA w uzasadnieniu wskazał/wyjaśnił, że brak jest racjonalnych powodów, aby uznać nagrywanie dźwięku we wskazanych pomieszczeniach ogólnych, jako uzasadnione troską o życie, zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w ośrodku (WSA potwierdził, że utrwalanie dźwięku przez system monitoringu to daleko ingerujący w strefę prywatności środek, którego ustawodawca nie przewidział nawet w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 października 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 1341/22