Komunikaty i ogłoszenia mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MSP i na stronach internetowych spółek.

"Jednym z moich priorytetów jest wzrost rentowności spółek, a nowelizacja przepisów o ogłoszeniach - jednym z kroków do osiągnięcia tego celu. Zmiana oznacza spore oszczędności, co ma niebagatelne znaczenie szczególnie dla małych podmiotów. W przypadku Ministerstwa ma także znaczenie symboliczne - pokazuje, że administracja podąża za nowymi trendami. Skończą się też spekulacje, które dotychczas towarzyszyły przetargom na wybór konkretnej gazety" – wskazał, cytowany komunikacie, szef MSP Dawid Jackiewicz.

"Zmienił się rynek mediów i społeczeństwo. Dziś już nikt, szukając pracy, nie kupuje gazety z ogłoszeniami. Podobnie rzecz ma się z innymi dziedzinami życia. Prasa drukowana nadal pełni ważną rolę, ale jako tablica ogłoszeń stała się mniej uniwersalna" - dodał szef MSP.

Resort skarbu w uzasadnieniu do projektu nowelizacji zaznaczył, że "drukowanie ogłoszeń w prasie staje się coraz mniej efektywne". "Z analizy branżowych mediów wynika, że spada sprzedaż dzienników ogólnopolskich, jak i regionalnych, a zwiększa się liczba osób korzystających z internetu zarówno w gospodarstwach domowych (w 2015 r. - 75,8 proc., GUS), jak i w przedsiębiorstwach (w 2015 r. - 92,7 proc., GUS)" - podkreślono.

"Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało projekty przepisów, które znoszą obowiązkową publikację komunikatów i ogłoszeń w ogólnopolskiej prasie przez resort i spółki z udziałem SP. Zmiana jest odpowiedzią na rozwój cyfryzacji. Dzięki nowelizacji, spółki Skarbu Państwa oraz budżet państwa zaoszczędzą łącznie 6-8 mln zł rocznie" - podał resort w komunikacie.

 

Zgodnie z propozycjami MSP, "ogłoszenie dotyczące: przeprowadzenia konkursu, postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, sprzedaży przedsiębiorstwa, a także analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki".

 

Jak podkreśliło MSP, resort oczekuje, że zaoszczędzone pieniądze spółki przeznaczą na rozwój. "Nowelizacja będzie także impulsem do zadbania o profesjonalną komunikację internetową z kontrahentami i klientami" - dodał resort.

Resort poinformował, że rozwiązania zostały przekazany do uzgodnień międzyresortowych; mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)