Izba Dyscyplinarna odroczyła rozpoznanie skargi na sędziego z koszulką "Konstytucja"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznawała w środę trzy odwołania od postanowienia o umorzeniu postępowania wobec sędziego Doroty Lutostańskiej z Olsztyna. Po dwóch godzinach niejawnych obrad Izba odroczyła procedowanie na czas nieokreślony. W sprawie chodzi o to, że sędzia obwiniona odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie manifestantów noszących koszulki z napisem Konstytucja.

22.06.2022

Dobre wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego, trochę słabiej u komorników

Prawnicy Strefa aplikanta

Takie same wyniki - po 82 proc. pozytywnych - przyniosły egzaminy zawodowe w samorządach adwokatów i radców prawnych. Nieco gorzej - 76 proc. wyników pozytywnych - wypadli kandydaci na komorników. We wszystkich grupach znacznie lepiej wypadli zdający po ukończeniu aplikacji niż kandydaci przystępujący do egzaminów na podstawie innych uprawnień.

22.06.2022

Rzecznik dyscyplinarny nowym prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Michał Lasota, będący jednocześnie zastępcą krajowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów, został powołany przez ministra sprawiedliwości na stanowisko prezesa sądu okręgowego w Olsztynie. Zastąpił na tym stanowisku sędzię Danutę Hryniewicz, której kadencja skończyła się w 19 czerwca br. Wiceprezes i rzecznik prasowy tego sądu zrzekł się w poniedziałek stanowiska.

20.06.2022

Sędzia Matras: Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym to trik i pułapka

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli wśród wylosowanych sędziów i wybranych przez prezydenta do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej będzie sędzia powołany przez neoKRS, to niczego to nie zmieni. Bo strony będą miały możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a jeśli ten utrzyma linię orzeczniczą, to Polska będzie płacić nadal wysokie odszkodowania - ocenia Jarosław Matras, sędzia z Izby Karnej Sądu Najwyższego.

20.06.2022

SN wyjaśni, według jakich zasad wierzyciel ma być obciążony kosztami umorzonej egzekucji

Prawo cywilne Prawnicy

Nadal, kilka lat po wejściu w życie ustawy o kosztach komorniczych z 2018 roku, sądy mają problem z rozstrzygnięciem co do stosowania tych opłat. W związku z tym mnożą się pytania skierowane do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów. Jedno z nich skierował Sąd Rejonowy w Rybniku rozpoznając zażalenie wierzyciela. Chodzi o opłatę stosunkową.

18.06.2022

KPO dla Polski zatwierdzony przez państwa członkowskie UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły w piątek polski Krajowy Plan Odbudowy. Oznacza to możliwość przystąpienia do realizacji projektów finansowanych z tych funduszy. Komisja Europejska konsekwentnie zastrzega jednak, że KPO zakłada wdrożenie reformy sądownictwa do końca czerwca i dopiero to otworzy w lipcu drogę do wniosku o pieniądze.

17.06.2022

Adwokaci i radcy kuratorami skrzywdzonych dzieci, ale system wciąż szwankuje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Brak szkoleń, brak wiedzy, brak czasu i umiejętności miękkich, zbyt niskie stawki - to główne bolączki instytucji kuratora dla dziecka pokrzywdzonego przestępstwem. Zgodnie z przepisami, jest on powoływany w szczególnie trudnych sprawach, np. gdy dochodzi do wykorzystywania seksualnego czy przemocy ze strony jednego z rodziców. Prawnicy podkreślają, że konieczne są zmiany.

17.06.2022

Strasburg: Sędzia Żurek bezprawnie usunięty z KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skracając przedterminowo kadencję sędziego Waldemara Żurka w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz uniemożliwiając mu odwołanie się od tej decyzji, a także ograniczając swobodę wypowiedzi związanej z pełnioną przez niego funkcją rzecznika prasowego KRS, polskie państwo naruszyło art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) oraz art. 10 (wolność wyrażania opinii) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

16.06.2022

Im szybciej tym lepiej - prawnicy mediacji powinni uczyć się i na studiach

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Prawnik, który na studiach poznaje tajniki mediacji, inaczej podchodzi do sporów niż ten, który z taką tematyką się nie zetknął. Co więcej, niezależnie od tego, czy będzie mediatorem, wchodząc do zawodu adwokata lub radcy jest bardziej otwarty na współpracę i pozasądowe rozwiązania. Tak uważa wielu prawników i coraz głośniej jest o możliwości uzyskania w czasie aplikacji tytułu mediatora.

16.06.2022

Nie każdemu sędziemu Izba Dyscyplinarna SN uchylała immunitet

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Za uchybienia związane z wykonywaniem pracy przez sędziego, zwłaszcza gdy działanie było nieumyślne, należy dopuszczać możliwość podlegania odpowiedzialności karnej tylko w razie wyjątkowego zbiegu okoliczności, gdy stopień winy był znaczny - stwierdziła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w jednym ze swoich ostatnich uchwał. I nie zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziemu posądzonemu o popełnienie przestępstwa.

15.06.2022

Izba do likwidacji, ale kto osądzi stare i nowe dyscyplinarki?

Prawnicy

Sędzia, który zastosował orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub TSUE, nie może być ukarany. Podobnie jak za błąd w stosowaniu prawa krajowego lub prawa Unii - wynika z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie ukarani za to mogą odwołać się do nowej izby w SN, ale orzekać w ich sprawach mogą te same osoby. W samym SN razem mają orzekać "starzy" i "nowi" sędziowie.

15.06.2022

Notariusze mają wydawać nakazy zapłaty - zdaniem RPO to zły pomysł

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich krytykuje projekt przyznający notariuszom prawo do wydawania nakazów zapłaty. Według niego może to pogłębić chaos i poczucie zagubienia konsumentów w niejasnych dla nich procedurach. Ponadto nie przewiduje się obowiązku badania przez notariusza wniosku o wydanie nakazu pod kątem klauzul abuzywnych. RPO krytykuje też zmiany dotyczące nadzoru na notariatem.

14.06.2022

Iustitia bije na alarm w sprawie wniosku dotyczącego samorządów adwokackiego i radcowskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa wniosku, który skierowała do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów m.in. Solidarnej Polski o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Teraz głos zabrali sędziowie, w ich ocenie to pretekst do likwidacji niezależnych samorządów obu zawodów zaufania publicznego oraz ich praktyczne podporządkowanie arbitralnemu zarządowi władzy wykonawczej.

14.06.2022

ETPC komunikuje rządowi polskiemu przyjęcie pięciu skarg sędziowskich

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał w Strasburgu 13 czerwca br. zakomunikował rządowi polskiemu zajęcie się skargami pięciu sędziów Agnieszki Niklas-Bibik z SO w Słupsku, Joanny Hetnarowicz-Sikory także ze Słupska, Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Anny Głowackiej z SO w Krakowie oraz Adama Synakiewicza z SO w Częstochowie. Wszyscy zastosowali się do orzeczeń trybunałów europejskich.

13.06.2022

Sędziowie częściej widzą problem "g(ł)odnych urzędówek", ale nie zawsze idą za tym konkrety

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Senat przyjął właśnie projekt dotyczący zmian w stawkach dla adwokatów i radców prawnych udzielających pomocy prawnej z urzędu. To odpowiedź m.in. na postulaty samorządów adwokatów i radców i realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem także sądy coraz częściej dostrzegają problem i w uzasadnieniach wskazują na prawo do takiego samego wynagrodzenia za te same czynności obrończe.

13.06.2022

Status nowych sędziów wciąż niepewny, a obywatele czekają na wyroki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uchwalona właśnie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadziła niewielkie zmiany w odniesieniu do statusu sędziów powołanych z udziałem nowej KRS. Podlega on jednak badaniu na podstawie już istniejącego prawa, orzecznictwa europejskich trybunałów i uchwał Sądu Najwyższego, w tym najnowszej z 2 czerwca. Problemem jednak jest nieuznawanie tych wyroków trybunałów przez władzę wykonawczą.

13.06.2022

Michał Laskowski: Izba Dyscyplinarna do likwidacji, ale co z neoKRS?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to krok w kierunku powrotu na drogę praworządności, ale bardzo mały. Bo wprawdzie likwiduje Izbę Dyscyplinarną, ale w ogóle nie dotyka zasadniczego problemu, jakim jest sposób powoływania i skład Krajowej Rady Sądownictwa – mówi dr Michał Laskowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. I wątpi, czy organy Unii Europejskiej uznają te zmiany.

13.06.2022

Patrycja Rojek-Socha ze Złotą Wagą Adwokatury

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka uhonorowała Patrycję Rojek-Sochę z serwisu Prawo.pl Złotą Wagą. To nagroda dla dziennikarzy za dążenie do prawdy, rzetelne i obiektywne przedstawianie informacji prawnych. Nasza dziennikarka odebrała ją w Katowicach podczas wręczenia Wielkich Odznak Adwokatura Zasłużonym. Odznakę otrzymał m.in: prof. Adam Strzembosz.

11.06.2022

Międzynarodowe organizacje upominają się o prawa prawników w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dopuszczanie przez polskie sądy naruszania przez prokuratorów tajemnicy adwokackiej oraz coraz liczniejsze przypadki nękania prawników - to główne uwagi zawarte raporcie Lawyers for Lawyers oraz International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) do Powszechnego Okresowego Przeglądu Polski. Jako przykłady podane są szykany wobec Michała Romanowskiego i Romana Giertycha.

10.06.2022

Senat proponuje wyższe wynagrodzenia obrońców z urzędu

Prawnicy

Senat przyjął w czwartek 9 czerwca br. projekt nowelizacji, który zakłada zwiększenie stawek dla adwokatów i radców prawnych z urzędu. Zgodnie z projektem stawki za takie usługi mają być w praktyce nie niższe niż stawki dla pełnomocników z wyboru. Projekt jako senacka inicjatywa legislacyjna trafi teraz do Sejmu.

10.06.2022