Sąd: Nie można zmniejszyć etatu tylko po to, by nie płacić minimalnego wynagrodzenia

Prawo pracy HR

Z powodu wzrostu wysokości minimalnej płacy, pracodawcy brakowało pieniędzy na wypłatę świadczeń. Postanowił więc zmniejszyć wymiar czasu pracy, bez zmiany zakresu obowiązków. Sądy nie zaaprobowały takiego postępowania, ponieważ sytuacja finansowa nie zwalnia pracodawcy z powinności zapewnienia wynagrodzenia na co najmniej minimalnym poziomie.

16.11.2021

Sąd: Skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego nie świadczy o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Nie można wywodzić pozorności umowy o pracę z samego faktu, że w stosunkowo niedługim czasie od jej zawarcia, pracownik zaczyna korzystać ze zwolnień lekarskich. Nawet jeśli strony mają świadomość co do wystąpienia w przyszłości zdarzenia uprawniającego do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, to nie ma podstaw do uznania, że umowa miała na celu obejście prawa.

13.11.2021

SN: Porozumienie ze związkami zawodowymi nie jest źródłem prawa

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Porozumienie zawarte pomiędzy inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, którego akcjonariuszami są pracownicy, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce, nie stanowi źródła prawa pracy jako nie oparte na ustawie - to najnowsza uchwała podjęta przez Izęa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów przy jednym zdaniu odrębnym.

28.10.2021

SA: Niskie kwalifikacje pracownika nie świadczą o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczen Społecznych twierdził, że zatrudnienie menedżera do spraw marketingu było fikcyjne i ukierunkowane na nabycie przez niego uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Okoliczności, które miały na to wskazywać, to niskie kwalifikacje pracownika, wygórowane wynagrodzenie i brak działu marketingu w firmie. Sądy jednak nie uznały tych argumentów.

25.10.2021

SN: Niesłuszna nagana dla funkcjonariusza za... obecność w sądzie

Prawo pracy

Strażnik więzienny domagał się uchylenia kary dyscyplinarnej nagany z powodu przebywania w lokalu gastronomicznym i obecności w sądzie w czasie zwolnienia lekarskiego. Izba Pracy Sądu Najwyższego stwierdziła, że zachowanie funkcjonariusza nie może zostać uznane za przewinienie dyscyplinarne, a sprawa powinna się zakończyć z powodu braku podstaw do ukarania.

30.09.2021

NSA: Umowa o dofinasowanie po Covidzie może być zaskarżona do sądu administracyjnego

Prawo pracy Koronawirus Dofinansowanie do wynagrodzeń Tarcza Antykryzysowa (zawieszona)

Zawieranie umowy o dofinansowanie z urzędem pracy wiąże się z realizacją określonych zadań dyrektora tej jednostki jako organu administracyjnego. Umowa o dofinansowanie nie jest umową nazwaną prawa cywilnego, a jedynie umową regulującą wypłatę należnych świadczeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I uznał, że sądy administracyjne mogą oceniać umowy z przedsiębiorcami.

29.09.2021

SN: Umowa nieważna z powodu jej zawarcia z niewłaściwą osobą

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego przyznała pierwszeństwo konstytucyjnej wartości pewności prawa, której immanentnym elementem jest ochrona powagi rzeczy osądzonej. Służy to ochronie stabilności i prawomocności orzeczeń sądowych oraz kształtowanych przez nie stosunków prawnych. Zatem skarga kasacyjną Prokuratora Generalnego została oddalona,

21.09.2021

SN: Pogwałcone prawo do odpoczynku, ale lekarz nie otrzyma odszkodowania

Prawo cywilne Zawody medyczne

Nie ma kary dla dowódców, którzy nie udzielają żołnierzom zawodowym dni wolnych w celu wypoczynku, a roszczenie o udzielenie czasu wolnego przedawnia się po trzech latach, jako majątkowe - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i oddalił skargę kasacyjną powoda jako niezasadną, choć w tej sprawie mogły być złamane zasady współżycia społecznego.

18.09.2021

NSA: Umowa z lustratorem bez obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo cywilne Pacjent Ubezpieczenia społeczne Finansowanie zdrowia

NFZ miał wątpliwości co do charakteru umowy o przeprowadzenie lustracji oraz sporządzenie protokołu i wniosków polustracyjnych. Strony zawarły umowy umowę o dzieło, ale organ uważał, że była to umowa o świadczenie usług. Tym samym jej wykonawca powinien zostać objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny.

13.09.2021

SA: Termin do opłacenia składek nie zostanie przywrócony, gdy matka bezprawnie pobiera zasiłek

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczona posyłała chore dziecko do przedszkola i jednocześnie pobierała zasiłek z tytułu sprawowania nad nim osobistej opieki. ZUS zażądał zwrotu pieniędzy. Wiązało się to też z uznaniem, że składki były opłacane w kwocie niższej od należnej i ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia. Zgoda na ich opłacenie po terminie stanowiłaby przyzwolenie na niepożądane i bezprawne zachowania

11.09.2021

WSA: Covidowe obniżenie etatu bez uszczerbku dla prawa do zasiłku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracodawca mógł otrzymać wsparcie na rzecz ochrony miejsc pracy i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Nie oznacza to jednak, że mógł zmniejszyć wymiar czasu pracy tylko na ten czas. Tym samym twierdzenie organów, że wyłącznie ten okres można zaliczyć do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych było błędne.

09.09.2021

NSA: Nie każda aktywność na chorobowym wychodzi na zdrowie

Ubezpieczenia społeczne

Funkcjonariusz policji, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem, może stracić uposażenie za cały ten okres. Nie jest do tego przeszkodą okoliczność, że do zdarzenia doszło w początkowym okresie zwolnienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie pomogło też wskazanie na zwolnieniu lekarskim, że "pacjent może chodzić".

08.09.2021

Sąd: Niewiedza o ciąży i podjęcie decyzji pod wpływem emocji udaremniły zwolnienie

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nauczycielka miała zostać zwolniona dyscyplinarnie, ale zamiast tego doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Miesiąc później dowiedziała się, że jest w ciąży. Zaczęła powoływać się na błąd oświadczenia woli. Ostatecznie przyznano jej rację. Sąd uznał, że gdyby wiedziała o ciąży, a decyzje nie były podejmowane pod wpływem emocji, to nie podpisałaby oświadczenia.

04.09.2021

TSUE: KE nie musi uwzględnić żądania partnerów społecznych wykonania, na poziomie UE, zawartej przez nich umowy

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy wyrok Sądu UE i przypomniał o zakresie uznania, jakim Komisja Europejska dysponuje przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie stosowności przedłożenia Radzie wniosku zmierzającego do takiego wykonania na podstawie art. 155 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

03.09.2021

Sąd okręgowy pyta, czy może pominąć przepis ustawy niezgodny z Konstytucją

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Do Izby Pracy Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie, które dotyczy wygaśnięcia stosunku pracy w służbie zagranicznej z powodu przyznania się pracownika do współpracy ze służbami bezpieczeństwa państwa. Sąd chce wiedzieć, czy może pominąć przepis ustawy, jeśli uzna, że jest on niezgodny z Konstytucją RP, gdy przepis ten przestał obowiązywać.

01.09.2021

SN: Mniejsza nagroda roczna funkcjonariuszy w 2018 r.

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Brak przepisu przejściowego przy wprowadzaniu ustawy w życie nie zamyka pola interpretacji. Ustanie obowiązku składkowego na ubezpieczenie społeczne pracownika nie oznacza utraty obowiązku płacenia składek od nagrody rocznej, gdy funkcjonariusz Urzędu Celnego był zawodowo aktywny - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższegp z 26 sierpnia br.

31.08.2021

Sąd: Pracodawca zapłaci odszkodowanie za niewiarygodną przyczynę wypowiedzenia

Prawo pracy

Pismo zawierające wypowiedzenie umowy o pracę zawierało różne daty. Natomiast wskazana w nim przyczyna nie była jasna, wyraźna i konkretna. Pracodawca twierdził, że brak możliwości dalszej współpracy wynikał z racjonalizacji zatrudnienia. Natomiast słuchany jako strona wskazywał na nieuczciwość pracownika. Podana przyczyna nie została więc uznana za rzeczywistą i prawdziwą.

30.08.2021

SN: Niedozwolona "optymalizacja składkowa" w firmie leasingowej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Finansowanie przez pracodawcę w jakikolwiek sposób wynagrodzenia z tytułu świadczenia na jego rzecz pracy przez pracownika na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią zobowiązuje go do zapłacenia składek - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego, która zapadła na tle umowy dealera aut z firmą leasingową.

28.08.2021

NSA: Zwrot nienależnego zasiłku dla bezrobotnych nie jest uzależniony od pouczenia

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Bezrobotna nabyła prawo do renty, więc organ zażądał zwrotu wypłaconego zasiłku, ponieważ uznał, że świadczenie to zostało nienależnie pobrane. Kobieta broniła się wskazując, że nie miała świadomości, że pieniądze jej nie przysługują. Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał jej racji. Wskazał na wykładnię językową i systemową ustawy,

16.08.2021