OPZZ wskazało na wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce. "Według różnych szacunków, w 2016 roku pracowało ich w Polsce około półtora miliona. Tym samym Polska z kraju emigracyjnego powoli stała się krajem emigracyjno-imigracyjnym" - zaznaczyło OPZZ.

"Istnieje pilna potrzeba wypracowania długoterminowej, sprawiedliwej i zrównoważonej polityki migracyjnej, która służyłaby interesom pracowników, gospodarki oraz samym emigrantom. Polityka ta powinna odpowiadać nie tylko na bieżące wyzwania oraz brać pod uwagę obecne realia geopolityczne, ale także zwracać baczną uwagę na rozwój sytuacji na świecie w przyszłości, który najprawdopodobniej będzie cechował się rosnącą falą migracji powodowaną konfliktami zbrojnymi, kryzysami gospodarczymi, klęskami żywiołowymi oraz katastrofami środowiska naturalnego" - uważa OPZZ.

Według związkowców, polityka migracyjna nie może przyczyniać się do dumpingu społecznego i zastępowania cudzoziemcami miejscowych pracowników. "Wręcz przeciwnie, powinna wpływać m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy, pobudzanie inwestycji publicznych, jak również wypełnianie funkcji humanitarnych, poprzez pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, kryzysów gospodarczych, klęsk żywiołowych oraz katastrof środowiska naturalnego" - zaznaczono.

OPZZ zwróciło uwagę, że migracja nie jest w stanie rozwiązać strukturalnych problemów demograficznych. Zdaniem związkowców, należy zwiększyć inwestycje w infrastrukturę opiekuńczą, edukację i wychowanie, które zachęciłyby osoby mieszkające w Polsce do posiadania i wychowywania tu dzieci oraz godzenia życia rodzinnego z zawodowym. "Inwestycje powinny być połączone z wzrostem wynagrodzenia, odpowiadającego wzrostowi wydajności pracy" - dodano.

Zdaniem Rady OPZZ, racjonalnie regulowana polityka migracyjna może łagodzić niedobory na rynku pracy, a także przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy dobrej jakości nie tylko dla cudzoziemców, lecz także dla lokalnych pracowników. "Polityka taka powinna być realizowana w taki sposób, aby nie wpływać negatywnie na poziom wynagrodzeń oraz nie powodować wzrostu bezrobocia" - podkreślono w komunikacie.

[-DOKUMENT_HTML-]

"Bez względu na ich status prawny, pracownicy migrujący powinni otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do ich kwalifikacji, umiejętności, wykształcenia, stażu lub wieku, identycznie jak polscy pracownicy" - zwrócono uwagę.

Według OPZZ imigranci przyjeżdzający do Polski powinni, podobnie jak obywatele polscy, mieć pewność długotrwałego zatrudnienia i gwarancję ochrony prawnej. Ponadto - zdaniem związkowców - imigranci oraz ich rodziny powinni mieć dostęp do edukacji. "W integracji zawiera się także, przy zachowaniu ustaleń międzypaństwowych, uznawanie dyplomów i kwalifikacji pracowników migrujących, dzięki któremu mogą oni w jeszcze większym stopniu realizować swój potencjał na polskim rynku pracy" - napisano.

W opinii Rady OPZZ, polityka migracyjna nie powinna przyczyniać się do drenażu wykwalifikowanej siły roboczej z krajów pochodzenia i wypełniania nimi luk powstałych w skutek wyjazdu miejscowych specjalistów za granicę. "Potrzebny jest wzrost wynagrodzeń, szczególnie w sektorze publicznym, który zachęcałby pracowników wykwalifikowanych do pozostania w kraju" - oceniono.

OPZZ zapowiedziało, że będzie przeciwdziałać nacjonalizmowi, ksenofobii, rasizmowi, islamofobii w polskim dyskursie publicznym. Związkowcy będą także zachęcać emigrantów do wstępowania do związków zawodowych. Oprócz tego OPZZ zadeklarowało działania na rzecz pomocy uchodźcom w kraju i za granicą. (PAP)