"Tradycyjnie najwięcej adwokatów przybędzie w Warszawie, w której aż 541 osób uzyskało prawo do wpisu na listę adwokatów, choć ogólny wynik egzaminów w stolicy był jednym z najsłabszych" - zaznaczyła Naczelna Rada Adwokacka.

Tegoroczne egzaminy adwokackie i radcowskie odbyły się w całym kraju od 15 do 18 marca. Po raz pierwszy egzaminy te odbyły się w nowej formule, zdający mieli m.in. do rozwiązania zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu albo etyki zawodowej polegające na "przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny". Taki wymóg wprowadziła uchwalona w czerwcu 2013 r. pierwsza z tzw. ustaw deregulacyjnych.
Egzaminy przeprowadzone były przez 83 komisje egzaminacyjne, w tym 34 komisje w 13 miastach do egzaminu adwokackiego i 49 komisje w 19 miastach do egzaminu radcowskiego. Przez cztery dni każdy zdający rozwiązywał: zadanie z zakresu prawa karnego, zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, zadanie z zakresu prawa gospodarczego, a ostatniego dnia - zadanie z zakresu prawa administracyjnego i nowe zadanie o zasadach wykonywania zawodu adwokata albo radcy lub o zasadach etyki.
Według danych resortu sprawiedliwości spośród 2 tys. 310 zdających egzamin adwokacki pozytywnym wynikiem zakończyło ponad 70 proc. kandydatów na adwokatów. Z kolei spośród 3 tys. 145 osób, które przystąpiły do egzaminu radcowskiego, pozytywny wynik uzyskało ponad 77 proc. kandydatów na radców.

Badanie: 5 proc. respondentów poprosi studenta o pomoc przed rozprawą>>

W odniesieniu do egzaminów adwokackich najlepszy wynik odnotowano w Toruniu, gdzie zdawalność sięgnęła 95 proc., zaś najgorszy w Warszawie, gdzie w jednej z komisji wynosiła około 53 proc. Jeśli chodzi o egzaminy radcowskie, najlepszy wynik odnotowano w jednej z poznańskich komisji, gdzie zdawalność wyniosła około 97 proc., zaś najgorszy w katowickiej komisji, w której zdało około 61 proc. kandydatów.
W przypadku egzaminów adwokackich najwięcej ocen niedostatecznych (542) wystawiono z zadania dotyczącego prawa cywilnego; w przypadku egzaminu radcowskiego najwięcej takich ocen (407) wystawiono z zadania dotyczącego prawa gospodarczego.
Zadania egzaminacyjne - jednakowe dla wszystkich zdających dany egzamin - przygotowane zostały przez zespoły, powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w skład których wchodzili przedstawiciele MS oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych. Od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego i odpowiednio od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnych drugiego stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.
W zeszłym roku do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 osób, zaś do egzaminu radcowskiego 3635 osób. Zdawalność w poszczególnych komisjach oscylowała wówczas wokół 80 proc. (PAP)

Coraz więcej osób korzysta z bezpłatnej pomocy prawnej>>