SA: Zachowanie się na drodze to elementarz. Również dla nastolatka

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Świadomość, że łamią prawo i narażają się na niebezpieczeństwo mieli oboje uczestnicy wypadku. Jednak większą winę za upadek holowanej osoby ponosi kierowca skutera, choćby dlatego, że był pełnoletni i miał uprawnienia do kierowania pojazdami. Mógł i powinien zatem powstrzymać się od jazdy. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

29.11.2018

WSA: Ubezwłasnowolniony bez kuratora skargi nie złoży

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę wniosła osoba częściowo ubezwłasnowolniona. Złożonego pisma nie poparł jednak kurator ustanowiony przez sąd do reprezentacji skarżącej. Tego rodzaju skarga nie mogła więc zostać rozpoznana z uwagi na brak zdolności procesowej skarżącej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

28.11.2018

Strasburg: Funkcjonariusze państwowi nie powinni łatwo się obrażać

Prawo karne Administracja publiczna

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada br. uznał, że skazanie za znieważenie funkcjonariuszy policji osobę, która porównała działania operacyjne policjantów w czasie publicznego protestu do tortur, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii.

27.11.2018

WSA: Telefon wraz z ubezpieczeniem to nękanie klienta

RODO

Usługi ubezpieczenia nie da się podciągnąć pod usprawiedliwiony cel przetwarzania danych osobowych spółki telekomunikacyjnej- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. A przekazanie danych bez zgody klienta narusza jego prawa - dodał sąd.

25.11.2018

SA: Dwulatkowi nie można stawiać zarzutu, że podróżował z nietrzeźwym kierowcą

Prawo cywilne

Nie przyczynia się do powstania szkody dwulatek, który ulega wypadkowi, jako pasażer pojazdu prowadzonego przez swojego nietrzeźwego ojca. W takiej sytuacji nie można również żądać zmniejszenia odszkodowania powołując się na zawiniony przez rodziców brak należytego nadzoru. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

21.11.2018

SN: Zgoda na zbycie komórki i garażu w ramach wspólnoty

Prawo gospodarcze

Dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia do innego lokalu położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.

19.11.2018

SN oceni skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w małżeństwie

Prawo cywilne

Sąd Najwyższy rozstrzygnie w składzie siedmiu sędziów kwestię, w jakim zakresie upadłość powinna objąć cały majątek małżonków. Czy objęcie postępowaniem upadłościowym majątku obojga nie będzie pokrzywdzeniem jednego z nich, który o długach nie wiedział, a zostaje z niczym?

17.11.2018

SN: Podnajemca jest lokatorem i ma prawo do lokalu socjalnego

Prawo cywilne Administracja publiczna

Osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego, jest lokatorem - orzekł Sąd Najwyższy. Konsekwencją tej uchwały jest obowiązek gminy przydzielenia takiemu podnajemcy lokalu socjalnego.

17.11.2018

TSUE: Smak potraw bez ochrony prawnej

Nie można chronić smaku produktu spożywczego na takiej zasadzie, na jakiej chronione są dzieła autorskie. Nie ma możliwości precyzyjnej identyfikacji tej wartości, bo smak to odczucie subiektywne - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

13.11.2018

SN: Rozwód powoduje podział majątku małżonków

Prawo cywilne

Ustanie małżeństwa na skutek rozwodu powoduje rozwiązanie prawnego węzła łączącego małżonków. W takiej sytuacji ogłoszenie upadłości przez jednego z nich nie reaktywuje ustroju majątkowego, a zatem była żona nie odpowiada za długi byłego męża - orzekł Sąd Najwyższy.

10.11.2018

Odszkodowanie także w przypadku utraty wartości handlowej pojazdu

Prawo cywilne

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie - rozstrzygnął w uchwale Sąd Najwyższy.

03.11.2018

Sąd: Odszkodowanie za auto zastępcze to koszt celowy i uzasadniony

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Samochód po kolizji wymagał naprawy. Właściciel odpłatnie wynajął więc auto zastępcze i pozwał ubezpieczyciela sprawcy kolizji o zwrotu tego wydatku. Powództwo było w całości zasadne, ponieważ ubezpieczyciel nie udowodnił, że powód mógł nieodpłatnie korzystać z innych samochodów zarejestrowanych na swoje nazwisko - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

31.10.2018

NSA: Zwrot opłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się

Prawo cywilne Administracja publiczna

Orzecznictwo dopuszcza alternatywną drogę dochodzenia tego rodzaju roszczeń: przed sądami powszechnymi i przed sądami administracyjnymi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zwrot nadpłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się.

30.10.2018

Pasażer nie musi badać czy schody w pociągu są sprawne

Prawo cywilne

Nie można wymagać od pasażera, aby wysiadając z pociągu za każdym razem sprawdzał czy wysunęły się wszystkie stopnie schodów. Pasażer, który wypadł z wagonu w żaden sposób nie przyczynił się do...

27.10.2018