Emeryt – właścicielem firmy

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła w Polsce o ponad 40 proc. Wśród tego grona 57,5 proc. to pracujące na emeryturze panie. Najczęściej emeryci są na umowach o pracę, ale wielu z nich decyduje się na założenie własnej działalności. W skali kraju na koniec grudnia 2022 roku aż 29 proc. pracujących emerytów prowadziło własną firmę.

18.08.2023

Przewóz pieniędzy przez granicę podlega ograniczeniom dewizowym

Domowe finanse Doradca podatkowy

W systemie koncesyjnym prawa dewizowego równolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe. Niedopuszczalne jest ich uchylenie w drodze zezwoleń dewizowych. Kary za naruszanie zakazu uregulowane zostały w ustawie Kodeks karny skarbowy.

18.08.2023

„Covidowe” orzeczenia ZUS trzeba odnowić, by zachować prawo do świadczeń

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Osoby, którym ważność orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji upływa po 31 lipca br., powinny złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres. Najlepiej zrobić to sześć tygodni przed upływem ważności orzeczenia, aby zachować ciągłość uprawnień z niego wynikających.

17.08.2023

WSA: 500+ też dla babci, która nie wystąpiła o przysposobienie wnuczki

Pomoc społeczna Domowe finanse

Nie każdy opiekun faktyczny małoletniego ma prawo do świadczenia wychowawczego. Zdaniem Sądu Administracyjnego w Łodzi, każdy powinien mieć jednak prawo do domagania się od państwa pomocy w jej sprawowaniu, w tym również pomocy materialnej. Dlatego ZUS nie może odmówić wypłaty, także wówczas, gdy opiekun nie wystąpił o przysposobienie dziecka.

17.08.2023

Szkolny laptop wyłączony spod egzekucji, ale administracyjnej

Domowe finanse Szkoła i uczeń

Laptop, który czwartoklasista dostanie od państwa, jest własnością jego rodziców. Nowe przepisy wyłączają konieczność odprowadzania od niego podatku od spadków i darowizn. Rozszerzają też o laptop katalog przedmiotów zwolnionych spod egzekucji, jednak tylko tej administracyjnej, co potencjalnie dopuszcza egzekucję cywilną. Sprzęt oznaczony będzie godłem i napisem Rzeczpospolita Polska, by utrudnić np. sprzedaż w lombardzie.

16.08.2023

Dr Kurowski: Ustawa o świadczeniu wspierającym przełomowa, ale systemu nie porządkuje

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ponieważ w trakcie prac nad ustawą w parlamencie odrzucone zostały senackie poprawki, proponowane przez stronę społeczną, niestety okres przejścia ze świadczenia pielęgnacyjnego na świadczenie wspierające może nie być w pełni płynny – zwraca uwagę w rozmowie z Prawo.pl dr Krzysztof Kurowski, konstytucjonalista i prezes Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której przez pewien okres rodzina nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego ani wspierającego.

14.08.2023

Ustawa podwyższająca 500 plus do 800 zł opublikowana

Pomoc społeczna Domowe finanse

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podnosi kwotę świadczenia wychowawczego o 300 zł - z 500 zł na 800 zł została opublikowana. Wyższe kwoty obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 roku, ale rząd dał ZUS-owi nieco więcej czasu na przygotowanie się do zmian - wypłaty zostaną zrealizowane do końca lutego z wyrównaniem od 1 stycznia.

10.08.2023

Po marcowej waloryzacji mniej osób pobiera najniższe świadczenia

Domowe finanse Emerytury i renty

W marcu 2023 r. emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwięcej z nich, czyli 77,8 proc., pobierało emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Największy odsetek emerytur - 13,8 proc. - to emerytury w przedziale wysokości od 2 200,01 zł do 2 600 zł.

09.08.2023

Przeliczenie emerytur dla wszystkich kobiet z chwilą ukończenia 65. roku życia?

Domowe finanse Emerytury i renty

Obniżając wiek emerytalny w 2017 r., rząd zapomniał o niezwykle ważnym przepisie, który powoduje, że kobiety, które należały do OFE, mają ponownie przeliczane emerytury, gdy kończą 65. rok życia. Co więcej, nie było powodu, dla którego w 2014 r. nie utworzono subkont tym, które w 1999 r. nie podpisały umowy z OFE, aby i one mogły mieć przeliczoną emeryturę w wieku 65 lat. Zdaniem prawnika, jedynym wyjściem z sytuacji jest dziś umożliwienie ponownego przeliczenia tego świadczenia wszystkim kobietom, z jednoczesnym wyrównaniem wieku emerytalnego do 65 roku życia.

08.08.2023

Prof. Adamus: Blaski i cienie fundacji rodzinnej

Domowe finanse Fundacja Rodzinna

Pojawiły się pierwsze fundacje rodzinne. Ustawa o fundacji rodzinnej została uchwalona ponad podziałami politycznymi. To konstrukcja, jakiej wyraźnie brakowało w polskim systemie prawnym. Jest jeszcze jednak druga strona medalu. Niestety pojawiają się obawy dotyczące m.in. stabilności konstrukcji prawnej tej instytucji - pisze prof.dr hab. Rafał Adamus, radca prawny z Uniwersytetu Opolskiego.

05.08.2023

Czy 14. emeryturę otrzymują faktycznie najubożsi

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

14. emerytura nie jest świadczeniem emerytalnym. Jest to kolejne w danym roku dodatkowe świadczenie pieniężne, pozaubezpieczeniowe, o charakterze socjalnym, mające na celu poprawę sytuacji emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – twierdzi MRiPS. Żeby tak jednak było, ZUS powinien sprawdzać w urzędzie skarbowym dochód osoby, której wypłaca 14-tkę, a nie samą tylko wysokość emerytury czy renty.

05.08.2023

Uczestnik PPK może sam zdecydować, kto otrzyma środki po jego śmierci

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.

02.08.2023

Darowizna od rodziny bez podatku, ale uwaga na pułapki

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Pieniądze otrzymane od brata są zwolnione z daniny, nawet gdy brat ma wspólność majątkową ze szwagierką i wspólne konto w banku. Skarbówka potwierdza, że darczyńcą może być tylko jeden z małżonków – kluczowe jest jednak odpowiednie sformułowanie umowy. Należy przy tym pamiętać o nowych zasadach opodatkowania darowizn od 1 lipca 2023 roku.

29.07.2023

WSA: Pokrewieństwo to za mało, by udostępnić dane z rejestru PESEL

Domowe finanse Administracja publiczna

Wnioskodawczyni chciała pozwać swoją córkę o alimenty. W tym celu potrzebowała jej adresu, więc zwróciła się o udostępnienie informacji do prezydenta miasta. Organ jednak odmówił. Uznał, że wnioskodawczyni nie wykazała interesu prawnego. Z poglądem tym zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który podkreślił, że samo pokrewieństwo nie jest wystarczającą podstawą do udostępnienia danych z rejestru PESEL.

29.07.2023

ZUS: Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku

Domowe finanse Emerytury i renty

Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie będzie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie będzie wypłacone z urzędu – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa, która wprowadza czternastą emeryturę na stałe, wejdzie w życie 8 sierpnia. Termin wypłaty zostanie podany w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie.

27.07.2023

Świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r. Ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Osobom z największą potrzebą wsparcia świadczenie wspierające będzie przysługiwało już od nowego roku, a kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły się o nie starać w 2025 i 2026 r. Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. Zmienią się też zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

27.07.2023

Nie będzie niższego limitu obrotu gotówką - nowelizacja opublikowana

Domowe finanse Finanse

Nie będzie jednak krytykowanego wcześniej obniżenia limitów dla płatności gotówkowych. Chodzi o wprowadzone do Polskiego Ładu ograniczenie płatności gotówką, przez obniżenie limitu z 15 do 8 tysięcy złotych, które miało obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja, która zapobiega wejściu w życie tych zmian, została właśnie opublikowana. To oznacza, że zostaje limit 15 tys. złotych.

26.07.2023

Pracodawca nie może zrezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Pracodawca, który z uwagi na prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) miał prawo nie uruchamiać pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ale wdrożył ten program, nie może zrezygnować z prowadzenia PPK. Również nowy pracodawca nie może wybrać PPE zamiast PPK. Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są nie tylko pracownicy.

26.07.2023

Wszyscy weterani poszkodowani w misjach dostaną specjalny dodatek

Domowe finanse Emerytury i renty Wojsko

Nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wprowadza zapomogę dla weteranów oraz dodatek dla wszystkich weteranów poszkodowanych w misjach - nie tylko emerytów i rencistów, ale także tych, którzy nadal służą lub pracują. Dotychczas taki dodatek przysługiwał tylko tym weteranom poszkodowanym, którzy nie pracują.

25.07.2023