Jeśli wyborca wnosi do Sądu Najwyższego pismo, w którym kwestionuje ważność wyborów, to powinien właściwie przygotować dokument. W szczególności konieczne jest złożenie na nim podpisu, by wiadomo było, kto kwestionuje prawidłowość prowadzenia wyborów. Nie ma natomiast podstaw do wzywania autora pisma do jego podpisania – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
13.02.2020
Wybory
Gdy będzie pisemne uzasadnienie wyroku sądu administracyjnego, Kancelaria Sejmu rozpocznie procedurę ujawniania list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa - poinformowała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. WSA w Warszawie uchylił 24 stycznia br. postanowienia prezesa UODO, które wstrzymują ich upublicznienie.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Ustawa z 20 grudnia 2019 r., trafnie zwana „ustawą kagańcową”, nie pozostaje w zgodzie z zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP oraz z zasadami wyrażonymi w prawie Unii Europejskiej - stwierdza uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jej autorzy deklarują, że nie zamierzają się do niej stosować.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował w środę o skierowaniu do Sądu Najwyższego siódmej skargi nadzwyczajnej. Jednak tym razem nie została wniesiona do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, tylko Izby Cywilnej tego sądu. To skutek uznawania przez rzecznika uchwały trzech izb SN z 23 stycznia br.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do 30 marca br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła rozpoznanie sprawy sędziego SN w stanie spoczynku obwinionego o zbrodnie przeciwko ludzkości. SN w tym czasie ma zapoznać się z aktami spraw z lat 80., które mają świadczyć o tym, że sędzia wydawał także wobec opozycjonistów wyroki łagodne lub wręcz uniewinniające.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od czwartku 13 lutego br. prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej sędzia Stanisław Zabłocki przechodzi w stan spoczynku. 27 lutego mają być wybrani kandydaci, spośród których prezydent powoła nowego prezesa Izby.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W latach 2014-2018 nielegalne zyski przestępców oszacowano na 200 do ponad 500 mld zł, a odzyskano tylko 3 mld zł. To pokazuje, że w Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby jego sprawne odzyskiwanie - ocenia Najwyższa Izba Kontroli.
Agnieszka Matłacz
12.02.2020
Prawo karne

KE: Wykorzystamy procedury w obronie praworządności w Polsce 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Komisja Europejska będzie wypełniać swą rolę strażniczki traktatu i wykorzysta procedurę przeciwnaruszeniową ilekroć pojawią się problemy dotyczące kwestii zgodności z prawem Unii Europejskiej - zapowiedziała we wtorek podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce wiceszefowa KE Viera Jourova.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prezes TK nie przedstawi w Sejmie sprawozdania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu posłowie mają wysłuchać informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku. Nie zrobi tego jednak, jak to było w zwyczaju prezes tej instytucji, ponieważ Julia Przyłębska nie przyjdzie na posiedzenie. Wcześniej odmówiła obecności w Senacie.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Komitet Arbitrażowy Tureckiej Federacji Piłki Nożnej nie jest bezstronny i niezawisły, co narusza prawa sportowców, których sprawy rozstrzyga. Dlatego Ali Rıza były piłkarz Trabzonspor dostanie odszkodowanie. Tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. I wskazał, że Turcja musi zreformować zasady rozpoznawania sporów sportowych.
Jolanta Ojczyk
12.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Po dwutygodniowej przerwie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wznowiła postępowania w sprawie sędzi Sądu Apelacyjnego w Katowicach Ireny P. oraz sędziego Kazimierza W. , ale orzeczenie poznamy dopiero 17 lutego br. Problem dotyczy zawieszenia w czynnościach służbowych i ewentualnie obniżenia uposażenia do czasu prawomocnego orzeczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ofiary niektórych przestępstw mają prawo do państwowej kompensaty, ale instytucja ta jest jednak wykorzystywana stosunkowo rzadko. W kolejnych latach przyznawanych jest coraz mniej takich kompensat - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I zachęca Senat do zaproponowania zmian, które usprawniłyby jej przyznawanie.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Postęp technologiczny zmusza ustawodawcę do związanych z tym zmian wprawie, a to z kolei wymaga dostosowywania się firm i obywateli do nowych warunków. W efekcie także kancelarie muszą dostosowywać model świadczenia usług prawnych do zmieniających się potrzeb klientów - pisze Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający kancelarią PwC Legal
Cezary Żelaźnicki
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości LegalTech
Umowa dożywocia mogła być ważna. Sąd Najwyższy nakazał ponownie zbadać sądowi drugiej instancji, czy udział notariusza w redagowaniu umowy nie zniekształcił woli stron i czy użyte sformułowania nie były raczej wyobrażeniem notariusza, jak wola ta powinna się kształtować.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" krytycznie ocenia decyzję kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie o zwolnieniu sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania przydzielonych mu spraw – stwierdził Zarząd w podjętej we wtorek, 11 lutego 2020 roku uchwale.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ws. odmowy transkrypcji aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej. Nie zdecydował się też na skierowanie pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O to ostatnie wnioskowali pełnomocnicy skarżących oraz przedstawiciele RPO i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Monika Sewastianowicz
11.02.2020
Wyjątkowo naganne, nielicujące ze standardami pełnienia służby sędziowskiej - tak Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku określiło zachowanie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego na zebraniu sędziów. W przyjętej we wtorek uchwale kolegium skrytykowało przedarcie przez niego uchwał, które chcieli przyjąć sędziowie.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Doniesienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na zniszczeniu dokumentów przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego skierowała do miejscowej prokuratury grupa sędziów. Chodzi o wydarzenie z minionego piątku, a prokuratura potwierdziła, że pod zawiadomieniem podpisało się kilkadziesiąt osób.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła we wtorek kasację prokuratora generalnego na decyzję utrzymującą umorzenie postępowania dyscyplinarnego w związku z wypowiedziami medialnymi adwokata Romana Giertycha. To oznacza, że umorzenie stało się ostateczne. Giertych stwierdził, że nie uznaje orzeczenia, bo Izba Dyscyplinarna nie jest sądem.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak został wybrany we wtorek na nowego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej; jego zastępcami będą sędzia TK Wojciech Sych sędzia TK w stanie spoczynku Zbigniew Cieślak. Zmiana zasad pracy i składu PKW to skutek obowiązujących od dwóch zmian w prawie wyborczym.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Prawnicy Wybory
Sędziowie działającej przy Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej Adam Tomczyński i Ryszard Witkowski, orzekając w sprawie sędziego Juszczyszyna nie powstrzymali się od wykonywania czynności sędziowskich, pomimo uchwały trzech połączonych Izb SN - to jeden z zarzutów, jakie do rzecznika dyscyplinarnego SN skierowało Stowarzyszenie "Iustitia".
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeden z najnowszych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pokazał, że konieczna jest reforma zasad rozpoznawania sporów sportowych.  Dlatego Helsińska Fundacja Praw Człowieka zainicjowała projekt „Sport a prawa człowieka”, by przeanalizować regulacje mogące przyczynić się do polepszenia standardu ochrony praw człowieka sportowców.
Jolanta Ojczyk
11.02.2020
Rozpatrywanie sprawy rzekomego, sztucznie wykreowanego, sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem RP to kolejny z długiej listy przykładów naruszania prawa dotyczącego organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego - stwierdza w oświadczeniu 22 sędziów TK w stanie spoczynku.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wygrać z komisją egzaminacyjną drugiego stopnia w sporze o wynik egzaminu radcowskiego czy adwokackiego jest niezmiernie trudno. Zarzuty odnoszące się do identycznych prac i różnych ocen nie odnoszą rezultatów. Podobnie jak zarzuty dotyczące braku uzasadnienia. Taką właśnie sprawę rozpatruje warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.02.2020
Prawnicy Strefa aplikanta
Postępowanie spadkowe wiąże się z koniecznością pozyskiwania kolejnych odpisów aktu stanu cywilnego. Wymaga ich sąd, a czasem - nie do końca prawidłowo - również notariusz. W większości spraw nie można jednak wykorzystywać elektronicznych odpisów, co tylko mnoży koszty i "papierologię". Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że wkrótce akt zgonu można będzie otrzymać elektronicznie.
Monika Sewastianowicz
11.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO
Kolegium olsztyńskiego Sądu Okręgowego zwolniło sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznawania spraw w tym sądzie. Ale stwierdziło, że uznaje w całości uchwałę połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia br., która oznacza, że orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN nie mogą prowadzić do skutecznego zawieszenia w czynnościach służbowych sędziego.
Krzysztof Sobczak
10.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Księgi wieczyste pokazują PESEL-e właścicieli nieruchomości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna RODO
Z dostępnych w internecie ksiąg wieczystych każdy może poznać m.in. numer PESEL i imiona rodziców właściciela oraz osób mających prawa czy roszczenia do nieruchomości - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, którego zdaniem nie tylko narusza to prawo do prywatności tych osób, ale może też ułatwiać kradzież tożsamości.
Krzysztof Sobczak
10.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna RODO
Organ kolegialny jest zgromadzeniem osób, które wspólnie podejmują decyzje, dotyczące tych osób i wspólnie ponoszą odpowiedzialność za podjęte decyzje. Suwerenem zgromadzenia są te osoby, a nie prezes spółki lub przewodniczący - pisze prof. Michał Romanowski, komentując podarcie projektu uchwały przez prezesa olsztyńskiego sądu.
Michał Romanowski
10.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie pokoju z wyboru na 5 lat 

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie pokoju mieliby przejąć część prostych spraw, które nie muszą być rozpatrywane przez sądy powszechne, a wybierani byliby na 5-letnie kadencje w wyborach powszechnych, razem z wyborami samorządowymi. Ministerstwo Sprawiedliwości odsłania kolejne szczegóły projektowanej reformy w sądach.
Krzysztof Sobczak
10.02.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Student piątego roku Wydziału Prawa i Administracji nie dostanie stypendium za wybitne osiągnięcia od ministra nauki, gdyż referaty przez niego wygłoszone wiązały się z problematyką socjologiczna i psychologiczną, a nie prawną - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.02.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe