Jak podkreśliło Centrum, przewaga negatywnych ocen działalności ZUS nad pozytywnymi utrzymuje się od października 2009 r., kiedy CBOS zadało to pytanie po raz pierwszy.

Według CBOS ogólną ocenę działalności ZUS najbardziej różnicuje sytuacja społeczno-zawodowa badanych. Do grup w większości pozytywnie oceniających działalność ZUS zaliczają się emeryci i renciści - jedyną grupą wiekową, w której ZUS zdobywa więcej ocen pozytywnych niż negatywnych, są osoby mające co najmniej 65 lat.

Najgorzej natomiast oceniają ZUS przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem, średni personel i technicy oraz prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek. Szczególnie krytyczni są badani w wieku 35–44 lata.

Jak podkreśliło CBOS, działalność ZUS aprobują osoby, których głównym źródłem dochodu są świadczenia wypłacane przez tę instytucję, zaś negatywne opinie wyrażają pracujący, zobowiązani do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Respondenci pytani o to, co ich zdaniem w największym stopniu wpływa na to, jak postrzegana jest działalność ZUS, najczęściej wskazywali na wysokość świadczeń, np. rent i emerytur (25 proc.). Dla znaczącej grupy respondentów (17 proc.) najważniejsza jest natomiast wysokość składek wpłacanych do ZUS. Tyle samo osób (17 proc.) wskazało na jakość obsługi klientów przez ZUS.

 

Badani deklarują, że ich opinie o ZUS to najczęściej efekt ich własnych doświadczeń (45 proc.). Na podstawie osobistych doświadczeń wyrobione opinie o ZUS ma większość osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz emerytów i rencistów. Prawie jedna trzecia badanych (31 proc.) twierdzi, że oceniając ZUS opiera się na doświadczeniach i opiniach osób bliskich, znajomych. Dotyczy to głównie ludzi młodych (18–24 lata), uczniów i studentów. Nieliczni respondenci (8 proc.) deklarują, że swoje opinie opierają przede wszystkim na informacjach przekazywanych przez media. Częściej niż inni na informacjach medialnych w tym zakresie bazują rolnicy indywidualni.

Blisko trzy czwarte badanych (72 proc.) twierdzi, że zdarzyło im się odwiedzić placówkę ZUS. W ciągu ostatniego roku było w niej 31 proc. badanych, w tym 8 proc. w ostatnim miesiącu. Świeże doświadczenia w tym względzie mają pracujący na własny rachunek, z których aż 28 proc. było w placówce ZUS w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie.

Wśród grup społeczno-zawodowych placówkę ZUS odwiedziło najwięcej przedstawicieli osób prowadzących własną działalność gospodarczą (86 proc.), rencistów (87 proc.) i emerytów (81 proc.). Najmniej kontaktów z placówkami ZUS mieli natomiast uczniowie i studenci (34 proc.).

Najczęściej wizyta w ZUS dotyczyła przyznania lub wypłaty świadczeń takich jak emerytury, renty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie (35 proc.). O połowę mniej respondentów (17 proc.) ma doświadczenia z rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne.

Wśród ogółu badanych nieliczni (8 proc.) deklarują, że korzystali ze strony internetowej ZUS; najwięcej było ich wśród osób pracujących na własny rachunek - ponad jedna trzecia (35 proc.), kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem – niemal jedna czwarta (24 proc.). Natomiast prawie w ogóle nie korzystają z niej osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe.(PAP)

bpi/ abr/ gma/