Zgodnie z informacją BIEC w czerwcu Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, osiągnął 77 pkt, a w maju 77,1 pkt.

"Aktualnie tylko jedna zmienna – liczba osób wyrejestrowujących się z zasobu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia oddziałuje w kierunku wzrostu wartości wskaźnika, a tym samym prognozuje ewentualny wzrost stopy bezrobocia. Pozostałe zmienne wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy, choć ich skala oddziaływania jest zróżnicowana, a w ostatnich miesiącach nieco słabsza niż na początku roku" - napisano w komentarzu BIEC.

W komunikacie wskazano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 8,8 proc., a po uwzględnieniu czynników sezonowych przyjęła wartość 9,1 proc. malejąc w ujęciu miesięcznym o 0,1 punktu procentowego. W czerwcu, w porównaniu do maja br., wzrosła liczba osób, które wyrejestrowały się z zasobu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia.

Zobacz: CBOS: bezrobocie w Polsce ma charakter długotrwały

"Zmiana była jednak stosunkowo niewielka (o ok. 3,5 proc.). Ponadto absolutna wielkość odpływu kształtowała się na poziomie istotnie niższym od tego odnotowywanego na początku br., jak i w porównaniu do czerwca 2015 roku. Wzrost liczby osób, które znalazły pracę był prawdopodobnie pochodną wzrostu liczby ofert pracy kierowanych do urzędów pracy. W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowano o ponad 30 tys. więcej ofert pracy niż w maju br. (wzrost na poziomie 30 proc.). Co więcej, liczba ofert pracy skierowanych do urzędów pracy w czerwcu była najwyższą odnotowaną w tym roku (nieznacznie wyższa od rekordowego poziomu 140 tys. zarejestrowanych w lutym br.)" - zauważono.

BIEC wskazał, że również Barometr Ofert Pracy obrazujący liczbę wakatów dostępnych w internecie wzrósł w czerwcu. Wzrost ten - zdaniem analityków biura - nie był jednak tak spektakularny, jak ten dotyczący wakatów, o których informacje trafiają do powiatowych urzędów pracy. "Wskazuje to na odmienne zachowanie różnych segmentów rynku wakatów" - oceniono.

Zwrócono uwagę na fluktuację liczby osób rejestrujących się, jako bezrobotne. Po dużym spadku (o ponad 30 tys. osób) odnotowanym w maju br., w czerwcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o ponad 15 tys. osób (zmiana na poziomie 8,5 proc.). Nadal od dłuższego czasu, absolutna wielkość napływu do zasobu bezrobotnych oscyluje wokół poziomu 200 tys. osób.

"Ogólna poprawa sytuacji na rynku pracy ma też przełożenie na zmiany struktury zasobu bezrobotnych. Wciąż spada liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Ponadto zmalała liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zmiany dotknęły głównie bezrobotnych młodych, powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych" - zauważono.

Według BIEC najnowsze dane (za maj br.) pokazują utrzymywanie się tendencji do spadku agregatowej kwoty wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. Od marca tempo tego spadku przybrało na sile. Wyjaśniono, że kwota wypłaconych świadczeń jest pochodną liczby bezrobotnych oraz odsetka uprawnionych do zasiłku.

Czytaj: Minister pracy przewiduje znaczący spadek bezrobocia

"Stosunkowo niewielki odsetek bezrobotnych posiada prawo do zasiłków dla bezrobotnych, co wskazuje, iż nowi bezrobotni w niewielkim stopniu spełniają ustawowe kryteria do otrzymania świadczenia. Być może jednocześnie zmienia się struktura zasobu bezrobotnych w kierunku wzrostu liczby długotrwale bezrobotnych, dla których prawo do zasiłku wygasło" - napisano.

Zgodnie z analizą BIEC ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był w czerwcu oceniany pozytywnie i nieco lepiej niż w maju. Ponadto, menedżerowie przedsiębiorstw formułowali pozytywne opinie na temat ogólnej sytuacji gospodarczej kraju.

"Nie miało to niestety zdecydowanego przełożenia na prognozy dotyczące wielkości zatrudnienia. W czerwcu br. ponownie, choć nieznacznie, przeważyła liczba przedsiębiorstw prognozujących spadek liczby pracowników. Zwolnienia zapowiadane są głównie przez jednostki małe (do 49 pracujących), średnie i duże zapowiadają wzrost zatrudnienia, przy czym większe zmiany przewidują jednostki duże" - wskazano w komunikacie.

Dodano, że w ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany przewidywane są przez producentów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz producentów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. (PAP)