W pracy zdalnej pracodawcom trudno dbać o równowagę między pracą a życiem rodzinnym swoich pracowników. Chodzi zarówno o to, że w pandemii niektórzy pracują ponad miarę, ale i fakt, że inni mają dodatkowe aktywności, które skracają czas na wypoczynek po pracy. Ale nawet gdy pracownik prowadzi "dodatkowy biznes", nie można go zwolnić, gdy wywiązuje się z zadań i nie jest to działalność konkurencyjna.
Grażyna J. Leśniak
05.03.2022
Prawo pracy
Polski rząd postanowił wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe paliw – poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Odstępstwa, związane z brakiem kierowców, będą obowiązywać od 4 marca do 2 kwietnia 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy
Według wstępnych danych, w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 55 tys. kontroli u pracodawców. To o około 1,5 proc. mniej niż w 2020 r. i o ponad 24 proc. mniej niż w 2019 roku. Stwierdzono ponad 613 tys. naruszeń, czyli o prawie 11 proc. więcej niż w 2020 r., ale o ponad 28 proc. mniej niż w 2019 roku. W zgłaszanych skargach najczęściej pojawiały się kwestie dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy
Obywatele Ukrainy poza niezbędnym wsparciem w zakresie miejsca zamieszkania, wyżywienia czy opieki zdrowotnej potrzebują również dostępu do informacji o możliwości podejmowania pracy. Mogą w tym zakresie skorzystać zarówno z materiałów informacyjnych w języku ukraińskim oraz instytucji publicznych zajmujących się aktywizacją zawodową – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Osoby powyżej 35. roku życia nie mogą kandydować na aplikację sędziowską i prokuratorską Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a powyżej 40. roku - na aplikacje uzupełniające. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich to niezgodne z konstytucyjnymi zasadami równego traktowania i niedyskryminacji oraz równego dostępu do służby publicznej.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Firmy muszą być gotowe na niespodziewane zmiany w funkcjonowaniu, spowodowane wojną w Ukrainie. Może się bowiem okazać, że w pracy nie pojawią się żołnierze WOT powołani do natychmiastowego stawiennictwa, i z pracodawcą skontaktują się tylko w sprawie urlopu bezpłatnego. Zdaniem prawników, dopiero wtedy pracodawca dowie się, że ma żołnierzy, bo wcześniej nie ma prawa o to pytać.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy
Podstawę ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, jest suma tych świadczeń pobieranych przez nich w ciągu roku - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2022
Ubezpieczenia społeczne

Potrzeba sprawnej oceny kompetencji uchodźców z Ukrainy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Od wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło już ponad 500 tys. uchodźców - podaje Straż Graniczna. Według różnych szacunków, docelowo może to być nawet 2-3 miliony ludzi. Zdaniem ekspertów rynku pracy, nie ma obaw, że zabraknie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Umiejętne zarządzanie falą uchodźców z Ukrainy, pomoże uniknąć chaosu i zmniejszy koszty obsługi migrantów.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Certyfikat rezydencji podnosi koszty zatrudnienia Ukraińców

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
Zniesienie czasowego obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji przez ukraińskich uchodźców obniżyłoby ekonomiczny koszt zawierania umów zleceń, które są dogodną formą współpracy w takich sytuacjach. Obecnie zleceniodawca musi pobierać 20-procentowy podatek dochodowy od wypłaconych kwot obywatelom Ukrainy, którzy nie posiadają takiego certyfikatu. A w czasie wojny będzie on trudny do uzyskania.
Wiesława Moczydłowska
03.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku, wielu pracowników stanęło przed dylematem, czy składać do pracodawcy formularz PIT-2 oraz oświadczenie o rezygnacji z „ulgi dla klasy średniej”. Uporządkujmy zatem stan wiedzy w tej sprawie, by ułatwić podjęcie najkorzystniejszej decyzji.
Aneta Jurkiewicz
03.03.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku, czyli 30 tys. zł od 1 stycznia 2022 r. Zdaniem Ministerstwa Finansów, brak ulgi podatkowej w tym przypadku nie oznacza strat fiskalnych.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
W ubiegłym roku, po przejściowym spadku w 2020 r., ponowie odnotowano tendencję wzrostową liczby spraw wnoszonych do obu unijnych sądów - poinformował Trybunał Sprawiedliwości UE. Podobna tendencja ma miejsce w przypadku liczby zakończonych spraw. Dzięki temu, że ogólne liczby spraw wniesionych i zamkniętych rosły w 2021 r. w jednakowym tempie, liczba spraw w toku utrzymała się na stałym poziomie.
Krzysztof Sobczak
02.03.2022
Ponad sześć na dziesięć osób ma minimum jeden z wymienionych w ankiecie objawów depresji - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl. Według ekspertów, jest to ukrytym źródłem niskiej produktywności i częstej nieobecności pracowników, generującym straty pracodawców i całej gospodarki.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
Prawo pracy HR Opieka zdrowotna
Pracodawcy nie wiedzą, czy cudzoziemcowi, który uzyska zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, muszą wypłacać co najmniej wynagrodzenie minimalne także wtedy, gdy taki pracownik czy zleceniobiorca choruje albo jest na urlopie bezpłatnym. Wątpliwości budzą nowe przepisy, które – co potwierdzają prawnicy – zostały nieszczęśliwie sformułowane.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
Rynek Prawo pracy
Ustawodawstwo wykluczające pracowników domowych z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy ta kategoria pracowników składa się prawie wyłącznie z kobiet, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że to wykluczenie stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na płeć w dostępie do zabezpieczenia społecznego.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Od 1 marca renty i emerytury idą w górę

Domowe finanse Emerytury i renty
Od 1 marca 2022 roku więcej pieniędzy trafi na świadczenia dla rencistów i emerytów. Wzrosną one o 7 procent. W ten sposób najniższa emerytura wyniesie teraz 1338,44 zł i będzie wyższa o 87,56 zł niż przed rokiem - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Koszt waloryzacji świadczeń w 2022 r.  wyniesie ok. 18,4 mld zł., a więc więcej o ok. 7,8 mld zł więcej niż w 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w tym programie jest wykroczeniem. Odpowiedzialność może ponieść nie tylko pracodawca, ale także osoba działająca w jego imieniu. Krąg osób mogących ponieść odpowiedzialność został określony w taki sposób, aby objąć możliwie największą grupę osób związanych z podmiotem zatrudniającym oraz mogących oddziaływać na osoby zatrudnione.
Łukasz Skoczeń
01.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Uproszczenie procedury zatrudnienia pracowników ukraińskich zapowiedziała podczas nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Chodzi o zmniejszenie biurokracji na rzecz notyfikacji zatrudnienia w urzędzie pracy.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2022
Ukraina
Po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu emeryci i renciści otrzymują większe renty socjalne - ale nie wszyscy, bo korzyści nie odczują osoby, wobec których komornik prowadzi egzekucję. Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, dzieje się tak, bo ustawodawca nie zmienił kwoty wolnej od potrąceń komorniczych z tytułu długów niealimentacyjnych. Dlatego podatek, który powinien zostać w portfelach beneficjentów, trafia do kancelarii komorniczych.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Pomoc społeczna Polski Ład
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w poniedziałek, że w związku z wojną, przejmie wypłatę polskich emerytur i rent, które były dotychczas wypłacane na terenie Ukrainy. Jeżeli natomiast taka osoba znajdzie się w innym kraju, może zwrócić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych, która w uzgodnieniu z ZUS pomoże w uzyskaniu świadczenia.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Emerytury i renty Ukraina
Posłowie pytają o podwyżki dla nauczycieli w szkołach niesamorządowych - czyli w placówkach, w których nie stosuje się Karty Nauczyciela. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że wraz ze wzrostem subwencji oświatowej wzrastają dotacje dla szkół, co powinno mieć przełożenie na podwyżki dla nauczycieli zatrudnianych w tych szkołach.
Monika Sewastianowicz
28.02.2022
Zarządzanie oświatą
Pracodawcy z branż, w których większość zatrudnianych cudzoziemców stanowili mężczyźni z Ukrainy, mogą stanąć przed widmem upadłości, a w najlepszym razie - mieć przejściowe problemy. Ich pracownicy albo już porzucili pracę, bo wrócili do ojczyzny walczyć, lub wyjeżdżają, by do Polski sprowadzić rodziny. Firmy są gotowe im w tym pomagać, by zatrzymać załogę w Polsce.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2022
Prawo pracy Ukraina
W związku z agresją Rosji na Ukrainę, w województwach: podkarpackim i lubelskim, w szczególności przy trasach, którymi poruszają się osoby przemieszczające się z Ukrainy, możliwe jest otwarcie sklepów w niedzielę - poinformował w niedzielę Piotr Müller, rzecznik rządu.
Jolanta Ojczyk
27.02.2022
Ukraina
Islandia wprowadziła na próbę czterodniowy tydzień pracy. Zachęty do skrócenia czasu pracy pracowników pojawiły się także w Japonii, a obecnie rozwiązania tego typu wdrażane są w Hiszpanii i Nowej Zelandii. Polska nie pracuje nad rozwiązaniami, które miałyby skrócić obecny, 40-godzinny tydzień pracy. Choć badania potwierdzają, że w pandemii Polacy pracują krócej, ale efektywniej.
Grażyna J. Leśniak
26.02.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Ochrona międzynarodowa, pomoc socjalna, dokumenty potrzebne do ubiegania się o prace - takim problemom poświęcony jest opracowany w kancelarii Wardyński i Wspólnicy zwięzły przewodnik dla obywateli Ukrainy omawiający możliwości wjazdu do Polski oraz legalizacji pracy i pobytu. Podaje on też zasady sprowadzania członków rodziny. Poradnik jest dostępny dla wszystkich.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.02.2022
Ukraina
Najważniejszym tematem rozmów ostatnich miesięcy wśród cudzoziemców zamieszkujących w Polsce są zmiany dotyczące przepisów wydawania zezwoleń na pracę i pobyt w naszym kraju. Kilka poprzednich prób nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach kończyło się na etapie samych założeń. Przyspieszenie prac nastąpiło pod koniec 2021 roku. Oczekiwana od dawna ustawa weszła w życie 29 stycznia 2022 r. 
Karol Wysocki
25.02.2022
Administracja publiczna
Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków legalizujących prawo do pracy takiej osoby w Polsce. To na pracodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do właściwych podmiotów z dokumentami, które umożliwią legalne zatrudnienie obywatela spoza Unii Europejskiej.
Katarzyna Winnicka Robert Dyląg Sabina Włodarz-Jarzyna
25.02.2022
Prawo pracy Ukraina
Od 29 stycznia 2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Proces decyzyjny został skrócony, a biurokracja związana z wydawaniem zgód czy częstotliwością występowania o wizy została ograniczona. Mimo to prawnicy twierdzą, że procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest dosyć skomplikowana i na pewno należy ją uprościć, szczególnie teraz, wobec sytuacji na Ukrainie.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina

Emeryt z działalnością gospodarczą ma płacić składkę zdrowotną mimo braku dochodów - interwencja RPO

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, musi płacić składkę zdrowotną, nawet gdy nie ma dochodu z tego tytułu. Zwolnienie z odprowadzania składki zdrowotnej dotyczy tylko wąskiej grupy osób. Zdaniem obywateli, takie przepisy tzw. Polskiego Ładu są nieprzemyślane i krzywdzące. Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski