POB: Biometan powinien być szerzej wykorzystywany, ale potrzebne jest dodatkowe wsparcie

Środowisko Energetyka

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych aktów prawnych to dobry krok w kierunku szerszego wykorzystywania biometanu w Polsce, który w przyszłości może stać się ekologicznym zamiennikiem gazu ziemnego - uważa Polska Organizacja Biometanu. W przedstawionych uwagach zaznacza jednak, że przepisy należałoby poszerzyć o dodatkowe wsparcie.

21.03.2023

Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tys. zł

Prawo karne Środowisko

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tys. zł. Od początku roku doszło do prawie 1,6 tys. pożarów traw, straty przekroczyły 1,3 mln zł, podczas jednego z takich pożarów zginął mężczyzna.

18.03.2023

Regulamin ogrodów działkowych nie jest obowiązującym źródłem prawa

Środowisko Nieruchomości

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego nie może zmuszać działkowców do przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących drzew. Jest to bowiem sprzeczne z przepisami rangi ustawowej. Regulamin ogródków działkowych nie jest obowiązującym źródłem prawa, takim jak np. ustawa o ochronie przyrody.

18.03.2023

TSUE: Komisja Europejska musi wyraźnie wykazać naruszenie prawa przez państwo członkowskie

Środowisko Prawo unijne

Komisja Europejska nie udowodniła wystarczająco, że naruszenie dyrektywy w sprawie jakości powietrza przez Bułgarię utrzymywało się przez cały czas, a państwo nie podjęło działań zmierzających do poprawy tego stanu - orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uznał tym samym, że pierwsza skarga KE o stwierdzenie podwójnego uchybienia była niedopuszczalna.

16.03.2023

NIK: Brakuje wymiany informacji o nieprawidłowościach w miejscach gromadzenia odpadów

Środowisko Odpady

Pożar w miejscu gromadzenia odpadów to nie tylko duże straty, ale też poważne zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia. Dla zapobiegania pożarom takich miejsc kluczowa jest właściwa współpraca między inspekcją ochrony środowiska, starostwami i urzędami marszałkowskimi oraz jednostkami PSP. Tymczasem, jak wynika z najnowszego raportu NIK, ta współpraca mocno kuleje, szczególnie w zakresie wymiany informacji.

15.03.2023

Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wchodzi w życie

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo unijne

W środę 15 marca wchodzi w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, która stwarza prawne ramy m.in do ubiegania się przez Polskę o pieniądze z UE na wsparcie rolnictwa, oraz mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów z obszarów wiejskich. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 25 mld euro.

15.03.2023

15 marca przedsiębiorcy muszą rozliczyć się za opakowania, baterie i elektronikę

Środowisko Odpady

15 marca to jeden z terminów, w którym znaczna grupa przedsiębiorców z różnych branż musi przekazać sprawozdania środowiskowe, a często także wnieść stosowne opłaty. Chodzi m.in. o wprowadzających różnego rodzaju produkty. O obowiązku muszą pamiętać m. in.: przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, torby foliowe czy oleje i preparaty smarowe. Za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna.

14.03.2023

Ekologia kontra ekologia, czyli fotowoltaika pod rezerwatem

Środowisko Prawo gospodarcze Energetyka

Jeszcze nie wybrnęliśmy z legislacyjnego pata z ustawą dotyczącą odległości budynków mieszkalnych od wiatraków, a już pojawiają się propozycje prawnego uregulowania budowy farm fotowoltaicznych. I pytania, czy czerpanie energii ze światła może zaburzyć działalność agroturystyczną i ochronę przyrody. W Białowieży trwa właśnie spór o budowę farmy w otulinie parku narodowego.

13.03.2023

Prof. Adamski: Rząd idzie na kolejną wojnę z Unią, a wyrok w sprawie lasów i tak będzie wykonany

Środowisko Prawo unijne

Pohukiwania polskiego rządu o niewykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zasad ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków oraz możliwości zaskarżania przez organizacje społeczne planów urządzenia lasu, to kolejna szkodliwa bitwa rządu z Unią. Jedyne, do czego może ona doprowadzić, to kolejne kary nałożone na Polskę. A unijne reguły wymagają, by sądy już teraz stosowały się do tego orzeczenia.

08.03.2023

NSA: Choć nie wybudował tarasu z basenem, to będzie musiał go rozebrać

Środowisko Budownictwo

Nakaz rozbiórki nie może być kierowany do inwestora, jeżeli ten nie wykonałby decyzji. W takiej sytuacji obowiązkiem tym należy obciążyć właściciela nieruchomości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Gdyż to on ponosi odpowiedzialność za stan nieruchomości i za to, co się na niej wykonuje. Sąd podkreślił, że nakaz powinien być skierowany do takiej osoby, która ma realną możliwość jego wykonania.

06.03.2023

TSUE: Organizacje ekologiczne mogą kwestionować plany urządzenia lasu

Środowisko Prawo unijne

Organizacje ochrony przyrody muszą mieć prawo skierowania sprawy i zbadania planu urządzenia lasu na drodze sądowej, zwłaszcza jeżeli zmiany wiążą się z dużą ingerencją. To jedna z istotniejszych tez wydanego dziś przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku, który uwzględnił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Z rozstrzygnięcia są zadowolone zwłaszcza organizacje proekologiczne.

02.03.2023

Emisja z firmy do powietrza - jest właśnie czas na sprawozdania

Środowisko Prawo gospodarcze

Wystarczy jeden komin w zakładzie lub nawet tylko niezorganizowana emisja w firmie, żeby powstała konieczność wysyłania sprawozdań w kilka miejsc. Nie dość tego – praktycznie w każdym przypadku należy przedstawić dane inaczej. Wielość wymogów sprawozdawczych w zakresie emisji do powietrza utrudnia działanie przedsiębiorcom, a małe firmy wręcz zniechęca do wywiązywania się z obowiązków. 

27.02.2023

Już ósmy rok "czasowego" zakazu wstępu do części Puszczy Białowieskiej

Środowisko Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Po raz kolejny, z początkiem roku, na terenie nadleśnictw Białowieża i Hajnówka wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Uderza on w mieszkańców, turystów i osoby, które udzielają pomocy humanitarnej cudzoziemcom przedostającym się z Białorusi w poszukiwaniu azylu w Unii Europejskiej. Według prawników powód wskazany przed nadleśnictwa już wygasł, a przedłużany od 2016 r. zakaz budzi duże wątpliwości.

25.02.2023

28 lutego mija termin wniesienia rocznej opłaty za wpis do rejestru w BDO

Środowisko Odpady Małe i średnie firmy

Niektórzy przedsiębiorcy muszą pamiętać, że 28 lutego mija termin wniesienia rocznej opłaty za wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jej brak wiąże się z usunięciem wpisu z bazy. A prowadzenie działalności bez wymaganego na wniosek wpisu do rejestru BDO zagrożone jest karą od 1000 zł do nawet 1 mln zł.

24.02.2023

Program "Mój Prąd" nie dla proboszcza

Środowisko Administracja publiczna

„Mój Prąd”, to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Obecna formuła programu nie przewiduje możliwości poszerzenia katalogu wnioskodawców o kościoły oraz inne związki wyznaniowe – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską.

23.02.2023

NSA: Plany ochrony parków krajobrazowych nie są wiążące dla pozwolenia na budowę

Środowisko Budownictwo

Plany ochrony parków krajobrazowych powinny być uwzględnione przy sporządzaniu aktów planistycznych. Zwarte w nich ustalenia nie mogą być jednak uznane za samoistne zakazy, które wywierają bezpośrednie skutki prawne. Oznacza to, że nie mają one wiążącego charakteru w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.

18.02.2023

Hodowla drobiu na własne potrzeby bez rejestracji

Środowisko Prawo gospodarcze

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozwala na to prawo unijne, ale nie zostało ono jeszcze wdrożone do polskiego porządku prawnego. Jednak do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

17.02.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski