Paszport energetyczny przestanie być instytucją papierową

Środowisko Budownictwo

Wdrożenie regulacji dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynków, większy zakres kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz wprowadzenie obowiązku rozwiązań technicznych w zakresie regulacji temperatury - takie zmiany mają pojawić się w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.

12.05.2021

Parki narodowe mają dostać ustawę i centralny zarząd

Środowisko Administracja publiczna

Kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej, ale też utworzenie Generalnej Dyrekcji Polskich Parków Narodowych - to główne cele projektu ustawy o parkach narodowych, który ma zostać przyjęty przez rząd w czwartym kwartale tego roku. Projekt jest w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

11.05.2021

Nowe obowiązki przedsiębiorców już od 1 lipca 2021 roku

Środowisko Doradca podatkowy Finanse

Ministerstwo Klimatu i Środowiska publikuje obecnie projekty, które mają na celu wdrożenie unijnego pakietu odpadowego, którego celem jest przede wszystkim zwiększenie poziomu recyklingu odpadów albo zablokowanie dalszego wykorzystywania niektórych produktów. Oprócz obowiązków typowo fiskalnych od przedsiębiorców będzie się oczekiwać również zwiększonego poziomu sprawozdawczości

05.05.2021

Cofnięcie ograniczeń dla elektrowni wiatrowych - opublikowany projekt trafił do uzgodnień

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Zwiększenie możliwości budowy nowych lądowych elektrowni wiatrowych – to najważniejszy cel projektowanej nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Reguła lokowania wiatraków w odległości co najmniej dziesięciokrotności wysokości elektrowni od zabudowań mieszkalnych zostanie utrzymana, ale lokalne procedury planistyczne gmin będą mogły ją złagodzić.

04.05.2021

Zmiany w ustawie o wiatrakach konieczne: mniejsza odległość od zabudowań i władztwo lokalne

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Organizacje samorządowe postulują zmiany w ustawie dotyczącej sytuowania wiatraków i ich odległości od budynków mieszkalnych. Chcą, żeby ustawowo określić minimalną odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkaniowych i stworzyć możliwości kształtowania innej odległości w indywidualnych przypadkach w ramach lokalnej procedury planistycznej.

03.05.2021

Będą kolejne zmiany w przepisach śmieciowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Bez dokonania zmian w przepisach nie można brać pod uwagę umożliwienia gminom dopłacania do gospodarki odpadami. Oznaczałoby dotowanie z pieniędzy podatników tych, którzy płacą zbyt mało albo nie płacą wcale, co byłoby niesprawiedliwe – uważają samorządowcy. Resort klimatu zapowiada kolejne zmiany mające obniżyć koszty funkcjonowania systemu odpadowego dla mieszkańców.

29.04.2021

Samorządy nie chcą jednolitych opłat za wodę i ścieki

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządowcy są zdania, że nie można ujednolicić stawek opłat za wodę i ścieki - byłoby to niesprawiedliwym przywilejem jednej grupy odbiorców kosztem innych. Mogłoby doprowadzić do wzrostu cen usług, a więc wpłynąć bezpośrednio na budżety mieszkańców gminy.

27.04.2021

Biznes obawia się opłaty kubkowej i nie rozumie jej zasad

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Zdaniem przedsiębiorców, nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej rozmija się w wielu elementach z tzw. dyrektywą plastikową. Najwięcej kontrowersji wzbudza wysokość opłat. Z projektu nie wynika też, na jakiej podstawie skalkulowano zaplanowane opłaty i na jakie cele zostaną przeznaczone.

27.04.2021

WSA: Dzwony będą dalej bić, bo nie wyznaczono obszaru analizowanego

Środowisko Administracja publiczna

Władze chciały ograniczyć hałas kościelnych dzwonów. Przeprowadzone postępowanie obarczone było jednak licznymi brakami. Jednym z głównych było niewyznaczenie obszaru analizowanego i niedokonanie oceny, jaki rodzaj terenu na nim przeważał. Dlatego też wydane rozstrzygnięcia zostały wyeliminowane z obrotu prawnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

24.04.2021

Zając ponad prawem, a szkody rolników bez podstaw do odszkodowań

Samorząd terytorialny Środowisko

W ustawowym katalogu dotyczącym odpowiedzialności za zwierzynę łowną brakuje zajęcy, co powoduje duże straty rolników poszkodowanych przez te zwierzęta. Chcą otrzymywać odszkodowania, ale można ich dochodzić tylko za szkody wyrządzone przez zwierzęta, które są wymienione w ustawie. Resort środowiska nie przewiduje zmian, ale ma dokonać analizy skali zjawiska.

24.04.2021

Ustawa o blokowaniu uciążliwych inwestycji podpisana przez prezydenta

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, a także danie możliwości sądom administracyjnym wstrzymania decyzji środowiskowej na wniosek skarżącego - m.in. takie rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy regulującej zasady opiniowania projektów budowlanych. Ustawa została podpisana przez prezydenta.

22.04.2021

Miasto z Klimatem – kolejna edycja i szansa na wsparcie dla samorządów miejskich

Samorząd terytorialny Środowisko

Działania miast, które zgłoszą swój udział w programie, będą poddane analizie. Jej celem będzie zmierzenie efektów wdrażania polityki ekologicznej i klimatycznej. Wyróżnieni otrzymają tytuł Miasta z Klimatem, doradztwo strategiczne i przygotowanie do finansowania inwestycji w ramach nowej perspektywy UE, środków z KPO oraz z programów NFOŚiGW.

19.04.2021

Ruszyły pilotaże programu Czyste Powietrze dla budynków wielolokalowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Wsparcie na wymianę nieekologicznych pieców, tzw. kopciuchów, w budynkach wielorodzinnych, na razie tylko pilotażowo, zostało wprowadzone w Pszczynie na Śląsku i w Zachodniopomorskiem. O dotacje mogą wnioskować właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

15.04.2021

Kasacja wojewody do NSA - uchwała krajobrazowa Warszawy z przekroczeniem kompetencji

Samorząd terytorialny Środowisko

Wojewoda mazowiecki zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie stołecznej uchwały krajobrazowej. Wnosi o jego uchylenie i odrzucenie skargi miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze. Władze stolicy podkreślają, że wstrzymuje to dalsze procedowanie uchwały i powoduje pytania o cel i motywy działań wojewody.

13.04.2021

Za rok 5-pojemnikowa segregacja śmieci wkroczy do wszystkich gmin

Samorząd terytorialny Środowisko

Termin, w którym wszystkie gminy mają obowiązek wymienić pojemniki odpadowe na dostosowane do nowego systemu, we właściwych kolorach, upłynie 30 czerwca 2022 roku. Nowe pojemniki mają być zgodne z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów. Czyli z podziałem na frakcje: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane.

12.04.2021

Spółdzielnie mieszkaniowe wygrywają spory o opłaty za deszczówkę

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Spółdzielnie mieszkaniowe kwestionują obciążanie ich opłatą za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, po wejściu w życie przepisów Prawa wodnego w 2017 roku. Na przykład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” Zarząd Dróg Miejskich musi zwrócić ponad 3 mln zł. Wyłączenie z definicji "ścieków" wód opadowych i roztopowych nadal rodzi spory.

10.04.2021

RIO: Przy wniosku o dotacje, dane osobowe przetwarzane są z urzędu

Samorząd terytorialny Środowisko RODO

Żaden przepis ustawy Prawo ochrony środowiska nie pozwala radzie gminy żądać przy składaniu wniosków, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami RODO, wykorzystanie takich danych jest bowiem niezbędne do umowy - stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

07.04.2021