Czy w świetle obowiązujących przepisw możemy utrzymać godzinowe stawki wynagradzania?...
25.06.2009
Samorząd terytorialny
Kiedy i jakie czynności powinien podjąć starosta w przypadku niezgodnego z warunkami udzielonego...
Alicja Brzezińska
24.06.2009
Samorząd terytorialny
W związku z opźnieniem w ogłoszeniu ustawy zmieniającej organizację i podział zadań administracji...
Bartosz Starczewski
24.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy burmistrz może powierzyć pełnienie obowiązkw zastępcy kierownika USC do czasu rozstrzygnięcia...
Katarzyna Szłyk
23.06.2009
Samorząd terytorialny
Jeszcze tylko tydzień pozostał na podjęcie przez rady gmin uchwał w sprawie wyodrębnienia funduszu...
Bartosz Starczewski
23.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy miasto ma obowiązek odkupić od prywatnego właściciela działki przeznaczone na zieleń, sport i...
Michał Behnke
22.06.2009
Samorząd terytorialny
Poza szybkością i prawidłowością rozstrzygania spraw administracyjnych istotne znaczenie mają...
Wojciech Federczyk
22.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy pracownik samorządowy podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zwolniony ze...
Michał Culepa
19.06.2009
Samorząd terytorialny
Ile czasu ma wojewoda na opublikowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w...
Tomasz Gawroński
17.06.2009
Samorząd terytorialny
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) to typ osoby prawnej powołany do życia w...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
17.06.2009
Samorząd terytorialny
Z dniem 25 października 2008 r. znowelizowano art. 98a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w ten...
Krzysztof Posański
16.06.2009
Samorząd terytorialny
Pracodawca planuje wysłać pracownika w delegację prywatnym samochodem. Czy pracownik ma obowiązek...
Kamil Szymański
16.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy w przypadku gdy na gruncie rolnym został wykonany tor quadowy, wjt gminy może wydać decyzję w...
15.06.2009
Samorząd terytorialny
W jaki sposb należy zorganizować służbę przygotowawczą dla pracownikw podejmujących po raz pierwszy...
Paweł Ziółkowski
10.06.2009
Samorząd terytorialny
Zasady udzielania bonifikat od ceny nieruchomości przewidziane w art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia...
Wojciech Federczyk
10.06.2009
Samorząd terytorialny

Renta planistyczna

Samorząd terytorialny
Renta planistyczna może być pobierana na podstawie przepisw prawa miejscowego, w sytuacjach, w...
Adam Bartosiewicz
09.06.2009
Samorząd terytorialny

Programy ochrony powietrza

Samorząd terytorialny
Rozporządzenia wojewodw określające programy ochrony powietrza, wydane na podstawie art. 91 Prawa...
Krzysztof Posański
09.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy w regulaminie wynagradzania możemy ustalić w przypadku wypłaty nagrody jubileuszowej wyższe...
Michał Culepa
08.06.2009
Samorząd terytorialny
Kto jest właściwym organem opiniującym (Państwowy Wojewdzki Inspektor Sanitarny czy Państwowy...
Alicja Brzezińska
05.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina może złożyć wniosek o zabezpieczenie należności z tytułu opłaty?
Adam Kuźnicki
04.06.2009
Samorząd terytorialny
Wskutek zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 12 czerwca 2009 r. gminne...
Bartosz Starczewski
04.06.2009
Samorząd terytorialny
Kto ma kompetencje do zatwierdzenia zmian w statucie?
Michał Culepa
03.06.2009
Samorząd terytorialny

Finał w uroczystej oprawie

Samorząd terytorialny
Już po raz szsty nagrodzono zwycięzcw Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace...
03.06.2009
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o zgodności nowej ustawy kompetencyjnej z Konstytucją....
Bartosz Starczewski
02.06.2009
Samorząd terytorialny
Kierownik jednostki budżetowej administracji rządowej podlegającej wojewodzie planuje skontrolować...
Magdalena Kuba
02.06.2009
Samorząd terytorialny
Jeśli treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezgodna z ustawą, to ktrych...
Anna Bufnal
01.06.2009
Samorząd terytorialny
Planowanie i realizacja inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) pociąga za sobą...
Paweł Galiński
01.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy zmiany regulaminu ocen kwalifikacyjnych dla pracownikw można dokonać w formie aneksu?
Michał Culepa
29.05.2009
Samorząd terytorialny
Jedną z bardzo często zmienianych ustaw jest uchwalona w dniu 26 stycznia 1982 r. Karta...
29.05.2009
Samorząd terytorialny

Zakres obszaru analizowanego

Samorząd terytorialny
Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy organ ma obowiązek wyznaczyć obszar analizowany wokł...
Bartosz Starczewski
28.05.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski