Samorządowa jednostka budżetowa w okresie od 1990 r. do 2005 r. roku zatrudniała radcę prawnego na 1/4 etatu, który zatrudniony był także w innej jednostce (starostwo). Pracownik przeszedł na emeryturę. Po 2 miesięcznej przerwie radca został ponownie zatrudniony w obu jednostkach w tym samym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi na podstawie dokumentacji jednostki przysługuje dodatek stażowy w wysokości 19%. W 2010 r. radca będzie uprawniony do otrzymania 20% dodatku stażowego.

Czy pracownikowi przysługiwać będzie nagroda jubileuszowa? Czy do stażu pracy należy zaliczyć równoległe okresy zatrudnienia radcy?

Odpowiedź

Radcy wskazanemu w pytaniu może przysługiwać nagroda jubileuszowa, pod warunkiem należytego udokumentowania okresów zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia nie będzie się wliczał staż pracy równoległy do zatrudnienia w jednostce budżetowej (tj. staż pracy w starostwie).

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Z kolei § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) - dalej r.w.p.s. stanowi, że w razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

W przypadku wskazanym w pytaniu zaliczyć należy wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, ale tylko pojedyńcze. Oznacza to, że w przypadku jednostki budżetowej wskazanej w pytaniu powinno się zaliczyć okresy zatrudnienia w tej jednostce (gdy radca był zatrudniony równolegle w starostwie) oraz okresy wcześniejszego zatrudnienia, udokumentowane świadectwami pracy. Tymi zaś powinien dysponować pracodawca, a jeżeli ich nie posiada, powinien zwrócić się do pracownika na podstawie § 8 ust. 4 r.w.p.s. o przedłożenie stosownej dokumentacji pod rygorem nieuwzględnienia okresów zatrudnienia do uprawnień płacowych.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)