Czy w przypadku podziału nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, dokonywanej z urzędu na terenach zamkniętych, istnieje obowiązek uzyskania opinii starosty, czy też wystarczy zgoda właściwego ministra?

Odpowiedź

Stanowisko jednego organu - wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami do wydania rozstrzygnięcia w sprawie - nie może być zastępowane stanowiskiem innego organu, jeżeli nie ma ku temu podstawy ustawowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub województwa można dokonać z urzędu, po zasięgnięciu opinii odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu lub zarządu województwa. W świetle powyższego dokonanie z urzędu podziału nieruchomości Skarbu Państwa wymaga uzyskania opinii starosty. Ponieważ organy administracji działają na podstawie i w granicach prawa (zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności), stanowisko jednego organu - wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie może być zastępowane stanowiskiem innego organu, jeżeli nie ma ku temu podstawy ustawowej.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) - dalej pr. geod. tereny zamknięte to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2-2b pr. geod., dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22 pr. geod. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie.

Powołany przepis nie upoważnia więc właściwych ministrów do wykonywania kompetencji innych organów w stosunku do terenów zamkniętych.