Osoba prawna będąca właścicielem silnie zadrzewionej nieruchomości planuje zmianę sposobu jej użytkowania. W związku z tym, zwraca się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z ww. terenu w zamian za dokonanie nowych nasadzeń (deklaracja w celu odroczenia naliczonych opłat).

Czy organ prowadzący postępowanie mając na uwadze art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody musi przychylić się do prośby wnioskującego i wydać zezwolenie na usunięcie drzew odraczając termin uiszczenia opłat?

Odpowiedź

Organ, który otrzymał wniosek o wydanie decyzji (jakiejkolwiek) ma obowiązek wszczęcia tego postępowania, rozpatrzenia go i wydania decyzji. Jednakże nie ma on obowiązku wydania decyzji pozytywnej. Art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody , nie stanowi podstawy do wydania decyzji pozytywnej.

Uzasadnienie

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy należy do kategorii decyzji uznaniowych. Przepisy nie przewidują obowiązkowej realizacji roszczenia właściciela drzewa. We wszystkich wariantach wydawanych decyzji prostego (odmowy udzielenia zgody, udzielenia zgody bez dodatkowych obowiązków) czy uwarunkowanego (nałożenie obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzeń) decyzja ma charakter uznaniowy. Także gdy wnioskodawca proponuje wniesienie wysokich opłat za usunięcie drzew organ wydający decyzję może uznać, że większą wartość mają drzewa rosnące na nieruchomości niż finansowa kompensacja. Jedyny przypadek, z którego można wywodzić, że organ wydający decyzję powinien wydać decyzję zezwalającą na usunięcie drzew, to sytuacja opisana w art. 86 ustawy o ochronie przyrody . Jednakże i tu organ ma "furtkę" umożliwiającą mu odmowę wydania zezwolenia poprzez wykazanie, że interes publiczny (społeczny) przemawia za utrzymaniem drzewa lub krzewu.

Jak zauważono na wstępie organ może przychylić się do wniosku i ewentualnej propozycji dokonania nasadzeń zastępczych, ale nie ma takiego obowiązku. Natomiast, jeśli organ wyda taką zgodę i nałoży obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych, to ma obowiązek odroczenia terminu pobrania opłaty, o którym mowa w art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody . Organ powinien jednak rozważyć, czy przyczyna usunięcia drzew w związku z planowaną zmianą przeznaczenia nieruchomości jest wystarczającą dla wydania decyzji pozytywnej.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)