Prawo.pl
Komisja Europejska wszczęła w piątek drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca i 7 października dotyczących prymatu prawa unijnego. KE oczekuje, że Polska podejmie niezbędne środki dla zapewnienia zgodności z prawem UE. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Tworzenie baz czy rejestrów z nadmiarowymi danymi osobowymi jest niezgodne z zasadą minimalizacji danych, o czym stanowi unijne rozporządzenie RODO – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I wskazuje, że dane gromadzone w Centralnej Informacji Emerytalnej muszą być też przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty RODO
Gminy otrzymają narzędzia, aby kontrolować, czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi. Uproszczona zostanie procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Samorządy obciążone zostaną dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi - zakłada podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy Prawo wodne i innych ustaw.
Robert Horbaczewski
15.07.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Oprogramowanie stanowiące wyposażenie pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, które zmniejsza skuteczność działania układu kontrolującego emisję zanieczyszczeń przy zwykłych temperaturach przez większą część roku, stanowi zakazane urządzenie ograniczające skuteczność działania - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że taki brak zgodności pojazdu nie może zostać uznany za mający nikłe znaczenie.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Środowisko Prawo cywilne Prawo unijne

Podatnicy korzystają z umawiania wizyt w urzędach skarbowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Za pomocą usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” umówiono do tej pory 7,5 miliona wizyt w całej Polsce. Od niedawna wizytę przez formularz można umówić nawet na trzy tygodnie do przodu. Najczęstszym powodem wizyty w urzędzie skarbowym są sprawy związane z podatkami majątkowymi, rejestrowaniem umów kupna-sprzedaży oraz chęć uzyskania potrzebnych zaświadczeń.
Krzysztof Koślicki
15.07.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Brak ceny, nieokreślona ilość napojów i potraw, zaniżanie wagi posiłków, brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie palenia – to najczęstsze nieprawidłowości wykrywane przez Inspekcję Handlową. Sprawdzono przed wakacjami 53 lokale gastronomiczne, m.in. w Świnoujściu, Giżycku, Sopocie, Krakowie i we Wrocławiu, i okazało się, że ponad 60 proc. z nich nie przestrzega przepisów.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Rynek i konsument
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, że internauta musi wyrazić zgodę na cookies w sposób aktywny. Nie może to być zgoda bierna udzielona jedynie poprzez ustawienie przeglądarki internetowej. Tymczasem tę ostatnią formę dopuszcza prawo telekomunikacyjne, którego urząd nie zauważył. W poniedziałek WSA uchylił decyzję i uznał, że nie każda informacja w świecie cyfrowym dotycząca urządzenia musi od razu być daną osobową.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.07.2022
Rynek i konsument RODO
Rusza program „Czyste Powietrze plus” - właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca., tzw. kopciucha, oraz ocieplenie domu, otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Wnioski o te dotacje można składać od piątku.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Środowisko Domowe finanse
Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów rozstrzygnie pytanie postawione przez Rzecznika Finansowego: Czy umowa o kredyt bankowy, jako umowa nazwana, uregulowana poza kodeksem cywilnym w ustawie - prawo bankowe, jest umową wzajemną czy też umową dwustronnie zobowiązującą, ale nie wzajemną?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2022
Akty prawa miejscowego są jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Ustawowo upoważnione do ich stanowienia są organy jednostek samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Choć obowiązują powszechnie, to tylko na ograniczonym terenie.
Marek Sondej
15.07.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wejście w życie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną nie oznacza automatycznego wstrzymania kar za jej niezawieszenie. Jeśli polski rząd o to wystąpi, to być może Trybunał Sprawiedliwości UE zdecyduje o wstrzymaniu dalszego ich naliczania, ale anulowanie kary wstecz nie wchodzi w rachubę - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krzysztof Sobczak
15.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Skutkiem nałożenia na kredytobiorców całości ryzyka zmiany kursu franka szwajcarskiego, było bardzo nierównomierne i niesprawiedliwe rozłożenie ogólnego ryzyka ponoszonego przez obie strony w związku z zawarciem obu umów kredytu mieszkaniowego - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu i zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot nienależnego świadczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
Nowela kodeksu karnego, która przechodzi właśnie przez parlament, daje sędziemu możliwość, i to na etapie wydawania wyroku, by w przypadku dożywotniego pozbawienia wolności zastosował zakaz przedterminowego warunkowego zwolnienia. Prawnicy biją na alarm, bo w ich ocenie "grzebana" jest w ten sposób resocjalizacja, a co jeszcze ważniejsze, takie rozwiązanie jest sprzeczne i z Konstytucją, i z Europejską Konwencją Praw Człowieka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
15.07.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Cztery ważne wyroki w ostatnich sześciu tygodniach wydały japońskie sądy w sprawach dotyczących katastrofy w elektrowni atomowej w Fukushimie w 2011 r. po trzęsieniu ziemi i tsunami. Odpowiedzialność za zaniedbania obciąża byłych menedżerów zakładu, jak i samą spółkę-operatora. Natomiast roszczenia przeciwko państwu sędziowie oddalają.
Michał Kosiarski
15.07.2022
Środowisko Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Działacze związków zawodowych mogą odliczać od podstawy opodatkowania w PIT zapłacone składki członkowskie. Jak przypomina Ministerstwo Finansów w komunikacie, limit odliczenia wzrósł ostatnio z 300 do 500 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba ją udokumentować dowodem wpłaty albo w druku PIT-11
Paweł Rochowicz
14.07.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
Karę w wysokości 60 tys. zł ma zapłacić Główny Geodeta Kraju za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz niepowiadomienie o nim osób, których dane osobowe zostały ujawnione. Chodziło o widoczne publicznie numery ksiąg wieczystych. To już trzecia kara nałożona na ten organ przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
14.07.2022
Administracja publiczna RODO
W 2023 r. zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent ma być ustalone na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – przewiduje rządowy projekt rozporządzenia. Prognozowany wskaźnik waloryzacji ma wynieść 109,6 proc., natomiast koszt waloryzacji ogółem tym wskaźnikiem szacowany jest na około 27,5 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W piątek, 15 lipca, wchodzą w życie kolejne zmiany w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców, najwięcej w tzw. powiadomieniach o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy - przypominają eksperci ds. zatrudnienia. Do dziś, czyli czwartku, 14 lipca, pracodawcy mają natomiast czas na złożenie zaległych powiadomień.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Obowiązki dotyczące wdrożenia i obsługi pracowniczego planu kapitałowego ciążą na podmiocie zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK. Jest nim nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca zatrudniający zleceniobiorcę, który podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. PIP może skontrolować każdy podmiot zatrudniający.
Anna Puszkarska
14.07.2022
Prawo cywilne Prawo pracy Finanse PPK

Szerokopasmowy internet - jednym da zarobić, innych wyśle za kraty

Administracja publiczna Nowe technologie Prawo gospodarcze
Ponad 160 mln zł ma kosztować wprowadzenie regulacji, która ma wspierać szerokopasmowy internet. Projekt zakłada m.in. stworzenie nowej bazy internetowej, ale niefunkcjonalnej i niebezpiecznej dla użytkowników, bo osobom zgłaszającym fałszywe dane, będzie grozić do 8 lat więzienia. Do tego powołani mają być gminni koordynatorzy szerokopasmowi, którzy nie będą w stanie przyspieszyć inwestycji.
Jolanta Ojczyk
14.07.2022
Administracja publiczna Nowe technologie Prawo gospodarcze
Przy obliczaniu odprawy mieszkaniowej należnej żołnierzowi zwolnionemu ze służby, zwrot "w dniu wskazanym przez żołnierza" oznacza, że stan rodziny żołnierza przy obliczaniu wysokości odprawy emerytalnej jest uwzględniany na dzień wskazany przez wnioskodawcę, a nie na dzień wydania decyzji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.07.2022
Administracja publiczna Wojsko
Znaczący przyrost liczby pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczy po części zagadnień, które mogłyby stanowić przedmiot badania przez Trybunał Konstytucyjny, do którego z kolei wpływa coraz mniej pytań. To w niektórych sprawach droga zastępcza, wynikająca z braku wiary w możliwość dokonania rzetelnej kontroli konstytucyjności przepisów przez ten ostatni organ.
Krzysztof Sobczak
14.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W 2021 r. kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi spowodowali 60,1 tys. kolizji poza Polską. Rok wcześniej byli oni sprawcami ponad 63,5 tys. zdarzeń. Nastąpił więc spadek o blisko 5,5 proc., a od 2018 sięgnął on już 20 proc. Wciąż wysokie są jednak koszty tych zdarzeń. Największy wpływ miało zmniejszenie ruchu samochodów w związku z pandemią, obostrzeniami dotyczącymi podróżowania i zamknięciem granic.
Regina Skibińska
13.07.2022
Drogi
Brak istotnych informacji o ryzyku inwestycyjnym i nieoznaczanie treści reklamowych w materiałach szkoleniowych – to zarzuty postawione przez prezesa UOKiK spółce 3P Consulting Group. W efekcie konsumenci mogli podjąć niekorzystne dla siebie decyzje finansowe. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu, a jej prezesowi – do 2 mln zł.
Krzysztof Sobczak
13.07.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Pod opieką hospicjum można umrzeć tylko na kilka chorób wskazanych w rozporządzeniu. Dla pozostałych pacjentów ratunkiem jest działalność organizacji pozarządowych. Jednak ich zasięg jest ograniczony, a kondycja finansowa się pogarsza ze względu na niską wycenę świadczeń i topniejące wpływy z 1 proc. podatku. Rzecznik Praw Obywatelskich rekomenduje zmiany systemowe.
Beata Dązbłaż
13.07.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Często jest tak, że lekarz, który popełnił rzeczywisty błąd medyczny, unika sprawy sądowej, a wielu tych, którzy go nie popełnili, trafia do sądu. Na przykład, w Polsce łatwo obwinia się o błąd medyczny rezydentów, którzy nie działali samodzielnie, tylko wpisywali do dokumentacji medycznej to, co kazali im przełożeni – zauważa dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, współpracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Józef Kielar
13.07.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Najem krótkoterminowy mieszkań jest coraz bardziej popularny w Polsce. Jest też powodem wielu konfliktów, ale do tej pory nie doczekał się kompleksowych uregulowań. Być może to się zmieni, bo resort turystyki zapowiada przygotowanie przepisów. Od lat zabiegają o nie samorządy i branża turystyczna. Pierwsze chcą same to regulować, a drudzy postulują wprowadzenie licencji dla właścicieli nieruchomości.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.07.2022
Rynek i konsument Nieruchomości
Osobiście uważam, iż immunitet sędziowski i parlamentarny trzeba znieść - powiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania z wyborcami w Grójcu na Mazowszu. Dodał, że pewne zabezpieczenia są potrzebne, ale one muszą być nieporównanie lżejsze niż immunitet.
Jolanta Ojczyk
12.07.2022

Parlament w Kijowie za przywilejami dla Polaków wyjeżdżających na Ukrainę

Prawnicy Pomoc społeczna Doradca podatkowy Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Polacy podejmujący pracę czy naukę na Ukrainie nie będą musieli przechodzić przez skomplikowane procedury. Zyskają też prawo do bezpłatnej nauki i świadczeń socjalnych. Takie przywileje gwarantuje naszym obywatelom specjalna ustawa, uchwalona 28 lipca przez Radę Najwyższą Ukrainy.
Paweł Rochowicz
12.07.2022
Prawnicy Pomoc społeczna Doradca podatkowy Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Poprawa warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym, rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej - to niektóre ze zmian proponowanych w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie ustaw mających wspierać poprawę warunków mieszkaniowych. Program ma być realizowany w ramach KPO.
Krzysztof Sobczak
12.07.2022
Finanse samorządów Budownictwo