Sprawozdanie jest dokumentem zbiorczym, sumującym pozyskane środki i poniesione wydatki komitetu wyborczego oraz ewentualne zobowiązania, które nie zostały uregulowane do dnia złożenia sprawozdania.

Termin przedłożenia sprawozdania finansowego upływa:

 • dla komitetów, których kandydaci nie brali działu w ponownym głosowaniu — 7 lipca 2024 r.,
 • dla komitetów, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu — 21 lipca 2024 r.

Przez datę złożenia sprawozdania rozumie się datę jego wpływu do właściwego organu wyborczego (nie zaś np. datę nadania przesyłki pocztowej).

 

Kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczy

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, bez względu na to, czy komitet pozyskiwał środki finansowe, zaciągał zobowiązania oraz dokonywał wydatków. Dotyczy on także komitetów, które uległy rozwiązaniu przed dniem wyborów. Sprawozdanie finansowe przedkładają one w tym samym terminie, co pozostałe komitety.

Okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez właściwy organ wyborczy postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego do dnia przedłożenia sprawozdania wyborczego.

Komitety, które składają sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej, dołączają do niego sprawozdanie biegłego rewidenta. Sprawozdania biegłego rewidenta i raportu nie sporządza się, jeżeli pełnomocnik finansowy, w terminie 30 dni od dnia wyborów zawiadomi Państwową Komisję Wyborczą, że komitet nie miał przychodów, nie poniósł wydatków ani nie ma zobowiązań finansowych.

Przepisy Kodeksu wyborczego nie dopuszczają możliwości składania sprawozdań cząstkowych sporządzanych w strukturach terenowych przez osoby działające z upoważnienia pełnomocnika finansowego. Sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 września 2023 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

Przeczytaj także: Agitować mogą tylko te komitety, których kandydaci walczą o głosy

Jakie dane w sprawozdaniu

Sprawozdanie finansowe zawiera aktualne na dzień jego sporządzania dane dotyczące:

 1.  komitetu wyborczego:
  1. a) pełną nazwę komitetu wyborczego,
  2. b) adres siedziby komitetu wyborczego,
  3. c) imię (imiona) i nazwisko pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego;
 2. nazwy organu wyborczego, któremu jest przedkładane sprawozdanie;
 3. okresu, za który jest przedkładane sprawozdanie;
 4. przychodów komitetu wyborczego;
 5. wydatków lub kosztów komitetu wyborczego;
 6. wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 138 par. 1-3 Kodeksu wyborczego;
 7. numeru rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego;
 8. wpłat i wypłat ogółem;
 9. stanu środków pieniężnych komitetu wyborczego;
 10. wpłat przyjętych i niezwróconych;
 11. wpłat przyjętych i niezwróconych, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą;
 12. kredytów bankowych oraz warunków ich uzyskania;
 13. środków pieniężnych pochodzących z funduszy wyborczych;
 14. zobowiązań niespłaconych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, innych niż z tytułu kredytu, z podaniem wysokości zobowiązania pozostałego do spłaty;
 15. pozostałych tytułów niewymienionych w pkt 10-13.

Przeczytaj także: Komitet wyborczy, prowadząc kampanię, nie może przekroczyć limitu wydatków

Ważne załączniki

Do sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego należy załączyć następujące dokumenty:

1) sprawozdanie biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie jest przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej, chyba że zachodzą przesłanki wyłączające obowiązek sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, o których mowa w art. 142 par. 3 Kodeksu wyborczego;

2) rejestry, o których mowa w art. 140 par 1 Kodeksu wyborczego:

 • a) rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy,
 • b) rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

- przekazywane w sposób określony w przepisach wykonawczych

3) dokumenty umożliwiające weryfikację informacji podanych w sprawozdaniu, uporządkowane chronologicznie, począwszy od najwcześniejszego zdarzenia gospodarczego:

 • a) historię rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego,
 • b) protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, w tym dokumenty potwierdzające przyjęcie świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 132 par. 5 i art. 133 Kodeksu wyborczego (w przypadku przyjęcia nieodpłatnego świadczenia usługi), w szczególności wykazy zawierające opis świadczenia i dane świadczącego lub umowy ze świadczącymi (w tym umowy użyczenia) oraz ich oświadczenia (w tym potwierdzające zgodę na eksponowanie materiałów wyborczych),
 • c) umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków komitetu wyborczego,
 • d) pokwitowania odbioru materiałów wyborczych przez komitet wyborczy,
 • e) umowę rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego,
 • f) umowy kredytu,
 • g) umowy poręczenia kredytu,
 • h) inne dokumenty umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji.

Sprawozdanie, w tym wykazy, o których mowa w sprawozdaniu, sporządza się w formie pisemnej w postaci:

 1. papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem lub
 2. elektronicznej w formacie przeszukiwalnego pliku PDF oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Kiedy łączne sprawozdanie

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, którego zarówno kandydat na wójta, jak też lista kandydatów na radnych zostały zarejestrowane, sporządza łączne sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze.

Łączne sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych.

W łącznym sprawozdaniu należy zawrzeć identyczne informacje jak w sprawozdaniu opisanym powyżej, a także załączyć opisane dokumenty.

Oryginalne źródłowe dokumenty

Pełnomocnik finansowy komitetu powinien na bieżąco i systematycznie prowadzić ewidencję księgową oraz zorganizować funkcjonowanie komitetu i jego pomocniczych struktur terenowych w sposób, który zapewni zgromadzenie dokumentów niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Ze względu na charakter dowodowy do sprawozdania powinny być załączone oryginalne dokumenty źródłowe. W szczególności dotyczy to faktur, rachunków i innych dokumentów dotyczących kosztów i wydatków, chyba że nie zostały zapłacone do dnia złożenia sprawozdania. W tym wypadku powinna być załączona uwierzytelniona kserokopia tych dokumentów.

Sprawozdania finansowe komitetów Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawozdania przedłożone komisarzom wyborczym są przez niego udostępniane na wniosek zainteresowanych podmiotów. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na staranność i czytelność zapisów w druku sprawozdania oraz wypełnienie wszystkich jego pozycji.

Wykazy obejmujące dane osobowe nie są publikowane, dlatego też powinny być sporządzone w formie odrębnego załącznika z oznaczeniem, do którego punktu sprawozdania się odnoszą.

W wypadku stwierdzenia uchybień w wypełnieniu druku sprawozdania bądź nieczytelności jego zapisów właściwy organ wyborczy wezwie pełnomocnika finansowego komitetu do usunięcia wad sprawozdania.

 

Jaka kara za niedopełnienie obowiązku

Zgodnie z art. 509 Kodeksu Wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia dopełnienie obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego.

 

Nowość