W niedzielę, 9 czerwca, odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. W różnych państwach Unii Europejskiej będą się one odbywać w dniach 6–9 czerwca. W Polsce będziemy wybierać 53 posłów.

 Na uchwałę PKW w sprawach wytycznych i wyjaśnień przysługuje skarga do Sądu Najwyższego.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Brak jest obowiązku publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dlatego też termin na wniesienie skargi liczy się od daty ogłoszenia jej treści w BIP na stronie internetowej PKW.

Prawo wniesienia skargi przysługuje pełnomocnikowi wyborczemu. Przyznanie prawa wniesienia skargi pełnomocnikowi wyborczemu oznacza, że nie może ona zostać złożona przez inne osoby lub podmioty. Kodeks wyborczy nie wyłącza możliwości ustanowienia przez pełnomocnika wyborczego adwokata lub radcy prawnego.

Sposób wniesienia skargi

Skargę należy wnieść bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Skargi można składać w Punkcie Obsługi Interesantów w budynku Sądu Najwyższego w Warszawie przy pl. Krasińskich 2/4/6. Punkt Obsługi Interesantów (stanowisko 0N39) jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16.

Skarga nadana u operatora pocztowego, musi wpłynąć do Sądu Najwyższego przed upływem terminu do jej wniesienia, dlatego też wysłanie skargi pocztą nie gwarantuje zachowania terminu do jej wniesienia (art. 9 kodeksu wyb.).

Przepisy nie przewidują możliwości wnoszenia skargi w formie innej niż pisemna. Skarga musi być złożona na piśmie podpisanym przez pełnomocnika wyborczego. Niedochowaniem tego wymogu jest np. wniesienie skargi przez e-mail lub za pośrednictwem ePUAP.

Skarga musi spełniać ogólne warunki pisma procesowego określone w art. 126 k.p.c. Skarga nie może zawierać braków formalnych. Z uwagi na krótki termin do rozpoznania skargi brak jest możliwości wezwania skarżącego do uzupełnienia ewentualnych braków skargi.

Skutki wniesienia skargi

Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie, którego dotyczy skarga. Jeśli do dnia wyborów pozostało mniej niż 7 dni, wniesienie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania uchwały, chyba że Sąd Najwyższy postanowi inaczej.

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę w składzie trzech sędziów w postępowaniu nieprocesowym w terminie 7 dni. Uczestnikami postępowania są skarżący oraz Przewodniczący PKW albo jego zastępca.

Uprawnienia Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy może:

  1. Uznać skargę za zasadną, wówczas, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie uchyla zaskarżoną uchwałę albo zmienia w zakresie wskazanym w orzeczeniu;
  2. Oddalić skargę, jeśli uzna, iż jest ona bezzasadna;
  3. Odrzucić skargę, gdy skarga wniesiona została przez osobę nieuprawnioną lub po terminie, względnie zawiera inne braki formalne;
  4. Umorzyć postępowanie (np. w przypadku cofnięcia skargi).

Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje odwołanie.