O podpisaniu nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Nowela wprowadza spójność numeracji i uzupełnia przepis ustawy wskazujący, które rzeczy ruchome, w przypadku ich utracenia, mogą być wpisywane do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Do takiego rejestru będą także wpisywane utracone zabytki wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Wpis do rejestru ma znaczenie dla zachowania własności utraconej rzeczy ruchomej przez prawowitego właściciela, nie pozwala bowiem na nabycie takiej rzeczy przez inny podmiot.

Po wejściu w życie ustawy możliwe będzie utworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa - jako kolejnej formy ochrony zabytków ruchomych.

Zabytek ruchomy przynależeć będzie do jednej z dwóch kategorii zabytków ruchomych. Będzie mógł zostać wpisany do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku (pierwsza kategoria), albo jako zabytek ruchomy o szczególnej wartości dziedzictwa kulturowego zostanie wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa na podstawie decyzji wdanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (druga kategoria).

Nowelizacja wymienia wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, które muszą spełniać osoby prowadzące prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - wskazując, że wymagania te będą również musiały spełniać osoby prowadzące tego rodzaju działania przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Obiekty wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa mają być chronione w szczególny sposób. Ustawa określa zasady ich przechowywania i transportu oraz ewentualnej konserwacji. Możliwe ma być też - na mocy decyzji ministra - usunięcie zabytku z Listy Skarbów Dziedzictwa oraz zabezpieczenie go przez czasowe zajęcie w sytuacji zagrażającej np. zniszczeniem.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2016 r. (PAP)

agz/ itm/