"Polska Agencja Prasowa zaskarżyła orzeczenie referendarza sądowego, oddalające wniosek o wpisanie do KRS zmian w Radzie Nadzorczej. Zaskarżenie odmowy wpisu powoduje utratę mocy postanowienia, które wydał referendarz. Na skutek zaskarżenia sprawa będzie od początku rozpoznawana przez ten sam sąd, w innym składzie, w pierwszej instancji" - powiedział likwidator PAP Marek Błoński.

Zaznaczył, że "postanowienie sądu rejestrowego w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza możliwości działania po stronie aktualnej Rady Nadzorczej, ani tym bardziej nie podważa jej obsady". Wskazał także, że "Rada Nadzorcza PAP działa i normalnie wykonuje swoje obowiązki".

Zaskarżona przez PAP odmowa wpisu dotyczy zmian w Radzie Nadzorczej spółki. Sąd w ogóle nie rozpatrywał kwestii wpisania do KRS zmian w zarządzie PAP. Wpisana została natomiast likwidacja spółki oraz osoba likwidatora.

Czytaj też: Otwarcie likwidacji PAP zatwierdzone przez sąd rejestrowy - choć przepisy są analogiczne

Do zmian uprawniony likwidator 

W przesłanym PAP komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomniało, że "w dniu 29.01.2024 otwarcie likwidacji PAP S.A. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy". "Jako likwidatora spółki wpisano Marka Błońskiego. W związku z tym wniosek o zmianę władz spółki stał się bezprzedmiotowy. Jedynym uprawnionym do reprezentacji PAP S.A. w likwidacji jest likwidator" - napisano.

W uzasadnieniu postanowienia z 5 kwietnia starszy referendarz sądowy Agnieszka Bilewicz napisała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do spółki Polska Agencja Prasowa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej i Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie art. 5 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej do spółki stosuje się przepisy k.s.h., chyba że ustawa stanowi inaczej.

Bilewicz wskazała, że stosownie do treści art. 8 ust. 2 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych; również art. 9 ust.1 kompetencje powołania rady nadzorczej powierza Radzie Mediów Narodowych.

Referendarz sądowa uzasadniała także, że w kodeksie spółek handlowych dyspozycje w zakresie powołania i odwołania członków zarządu i członków rady nadzorczej definiują: art. 368 par. 4 k.s.h. wskazując, iż członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej i art. 385 par. 2 k.s.h. określający, że statut może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej. Zgodnie z par. 22 ust. 3 statutu Polskiej Agencji Prasowej członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. Tożsama regulacja została zawarta w par. 28 ust. 1 statutu spółki, z którego wynika, iż członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. Bilewicz zaznaczyła, że ustawodawca wyłączył zastosowanie art. 368 par. 4 k.s.h. i art. 385 par. 1 k.s.h. na mocy przepisów ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej.

"Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej w Polskiej Agencji Prasowej wynika z ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej i nie jest możliwe dokonywanie zmian w składzie osobowym organów spółki na podstawie kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym zastosowanie w przedmiotowej sprawie art. 368 par. 4 i 385 par. 1 k.s.h. do powoływania i odwoływania członków zarządu oraz członków rady nadzorczej nie ma ustawowego uzasadnienia" - stwierdziła referendarz. (is/PAP)