KZN będzie gromadził nieruchomości należące do Skarbu Państwa i gospodarował nimi, tak by zwiększyć podaż gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk tłumaczył w środę w Sejmie, że "Krajowy Zasób Nieruchomości będzie nie tylko realizował funkcję instytucji zarządzającej nieruchomościami Skarbu Państwa i uzyskującej wpływy z tego tytułu, ale także przyczyni się do stworzenia stabilnych i efektywnych warunków finansowania instrumentów przyjętych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego".

Zasób będzie pełnił funkcję banku ziemi, czyli zacznie gromadzić nieruchomości należące do państwa i zarządzać nimi tak, aby zwiększyć podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, położonych zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

Adamczyk informował, że KZN będzie dysponował wykazem nieruchomości, który będzie sporządzony na podstawie informacji przekazywanych przez instytucje państwowe. Taki katalog informacji dotyczący nieruchomości obecnie nie istnieje.

KZN - jak tłumaczył - będzie w trybie przetargów przekazywał w użytkowanie wieczyste nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego pod określonymi warunkami. Jednak każdorazowo Krajowy Zasób Nieruchomości będzie musiał uzyskać od ministra właściwego ds. budownictwa zgodę na przeprowadzenie przetargu.

"Proponujemy, aby w każdym z budynków część mieszkań budujący, czyli deweloper, mógł przeznaczyć na cele komercyjne - zbyć te mieszkania, ustanowić w nich ewentualnie czynsz według własnych wyliczeń" - powiedział. "Zakładamy, że 50 proc. powierzchni, poza częściami wspólnymi, będzie przeznaczona na wynajem z dojściem do własności z ochroną lokatora, natomiast pozostałe 50 proc. będzie wykorzystane przez budującego na cele komercyjne" - tłumaczył.

Minister mówił, że podmiot, który będzie brał udział w przetargu, nie będzie musiał wyłożyć środków finansowych na zakup nieruchomości, ale będzie wpłacał ok. 20-30 proc. wartości nieruchomości wycenionej wcześniej przed ogłoszeniem przetargu, a pozostałe części spłaci w ratach.

KZN będzie także dbał o ochronę interesu lokatorów. Operator mieszkaniowy będzie zobowiązany do wypełnienia zobowiązań ustawowych w kontekście ochrony czynszu, a później dojścia do własności, czyli przeniesienia własności na wynajmującego. "Daje to gwarancję, że z Krajowego Zasobu Nieruchomości nie zostaną wyprowadzone te nieruchomości w sposób niekontrolowany" - podkreślił Adamczyk.

W ustawie przewidziano przepis, który w przypadku niewypełnienia zobowiązań najpierw przewiduje dotkliwe - zdaniem ministra - kary dla operatora mieszkaniowego. "Jeżeli ostatecznie dojdzie do drastycznego naruszenia umów, to zawsze będzie można rozwiązać umowę z beneficjentem tych nieruchomości, na którego przenieśliśmy w formule przetargowej prawo użytkowania wieczystego" - informował.

Osoby wynajmujące lokale będą w sposób szczególny chronione przed nadmiernym czynszem, a także przed możliwością sprzedaży tych mieszkań wcześniej niż określono w ustawie. Najemca będzie chroniony przez innymi działaniami operatora mieszkaniowego czy zarządcy nieruchomości. Adamczyk mówił, że czynsze będą co roku określane w "modyfikowanym rozporządzeniu Rady Ministrów".

Wskazał, że podstawowym kryterium najmu będzie zdolność najemcy do płacenia czynszu. Dodał, że preferowane będą osoby posiadające dzieci, osoby wywłaszczone czy osoby, które poniosły straty w wyniku klęsk żywiołowych. Podkreślił, że osoba składająca wniosek o najem nie będzie mogła być właścicielem mieszkania czy domu.

Minister zapowiedział także, że KZN "w trybie przetargu będzie również przenosił użytkowanie wieczyste na przyszłych użytkowników działek, na których zostaną wybudowane domy jednorodzinne". "Proponujemy, aby na tych nieruchomościach, na których możliwa jest zabudowa jednorodzinna (...) w trybie przetargu przekazać we władanie nieruchomość, na której zostaną wybudowane domy jednorodzinne według określonych kryteriów" - mówił. Dodał, że beneficjentami będą osoby spełniające warunki podobne jak w przypadku najmu mieszkań z czynszem regulowanym.

M.in. na potrzeby tego zadania KZN w swoich kompetencjach będzie posiadał możliwości przygotowania nieruchomości pod zabudowy.

Ponadto, KZN będzie mógł łączyć swój potencjał z samorządami. Adamczyk powiedział, że "z instytucją nadzorowaną przez rząd samorządy będą realizować przedsięwzięcia mieszkaniowe w konglomeracie. W obiektach realizowanych z samorządami będą budowane mieszkania socjalne, komunalne".

Podkreślił, że w ustawie zapisano, że "samorządy są jedynymi partnerami KZN, z którymi będzie on mógł powoływać spółki celowe do realizacji inwestycji mieszkaniowych".

KZN - jak głoszą zapisy ustawy - będzie mógł otrzymywać dotacje z budżetu państwa. Powinien jednak finansować swoją działalność z gospodarowania nieruchomościami. Ma prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Będzie mógł zaciągać kredyty i pożyczki.

Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami mają nie tylko zapewnić stabilne i efektywne funkcjonowanie tej instytucji, ale przede wszystkim umożliwić nabywanie przez nią kolejnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz dofinansowywanie wyposażania ich w media (staną się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów), a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego.

Nadzór nad działalnością KZN ma sprawować minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.(PAP)