Posłowie rozpatrzyli w czwartek poprawki Senatu do nowelizacji ustaw o funduszach inwestycyjnych i o ofercie publicznej.

Na 41 poprawek Senatu, 36 miało charakter legislacyjny, doprecyzowujący przepisy. Jedna precyzowała, na wniosek Generalnego Inspektora Danych Osobowych , pojęcie danych kontaktowych, dwie były autopoprawkami przygotowanymi przez resort finansów, a dwie dotyczyły obniżenia kar dla inwestorów i osób zasiadających w ich władzach.

Na dwie poprawki zakładające obniżenie kar posłowie nie wyrazili zgody. Pozostałe 39 zostało przyjętych.

Senatorowie zaproponowali obniżenie wysokości kar pieniężnych, jakie będzie mogła nałożyć KNF na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, spółkę zarządzającą, członka zarządu i rady nadzorczej towarzystwa lub spółki zarządzającej, depozytariusza oraz podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy w związku z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie działalności wykonywanej na rzecz funduszy inwestycyjnych otwartych.

Przewidziano, że maksymalna wysokość kary w kwocie 20 mln 949 tys. 500 zł spadnie do 5 mln zł, a z kwoty stanowiącej równowartość 10 proc. całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - do kwoty stanowiącej 5 proc. tego przychodu. W przypadku członka zarządu i rady nadzorczej towarzystwa lub spółki zarządzającej kary spadną z maksymalnej kwoty 20 mln 949 tys. 500 zł do 100 tys. zł (w przypadku członka zarządu) i do 50 tys. zł – w przypadku członka rady nadzorczej.

Senat zaproponował także obniżenie wysokości kar nakładanych na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzającego z UE, zarządzającego ASI (alternatywna spółka inwestycyjna) oraz depozytariusza, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie działalności specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych. Zaproponowano obniżenie maksymalnej wysokości kary z 5 mln zł do 500 tys. zł, a w przypadku wewnętrznie zarządzających ASI z 500 tys. zł do 100 tys. zł.

Decyzja Sejmu o odrzuceniu tych propozycji Senatu oznacza, że w ustawie pozostaną jednak wyższe kary.

Z kolei jedna z przyjętych poprawek Senatu - ta zaproponowana przez GIODO - dodaje do nowelizacji definicję używanych i przetwarzanych przez fundusze danych kontaktowych. Precyzuje ona, że te dane to adres, nr telefonu i adres e-mail.

Rządowe nowelizacje ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego mają na celu wdrożenie dyrektyw unijnych. Regulują funkcjonowanie rynku kapitałowego m.in. w zakresie TFI, nadzoru, sankcji. Zmiany mają też w założeniach poprawić przejrzystość inwestowania, sprawozdawczości i audytu, zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów i kontrahentów w funduszach inwestycyjnych.

Nowela obejmuje otwarte fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne. Przewidziano wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia KNF) po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI.

Konsekwencją uznania danego podmiotu za ZAFI będzie nie tylko obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności (alternatywnie – wpisu do rejestru, w przypadkach, które podlegają zwolnieniu z obowiązku z uzyskania zezwolenia), ale też obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do szeregu wymogów.

W myśl ustawy za AFI zostaną uznane m.in.: specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), natomiast za ZAFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFIO lub FIZ, spółki kapitałowe kwalifikowane jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne).

W Sejmie już wcześniej obniżono wysokość kar w stosunku do pierwotnych rządowych propozycji. I tak na przykład kara, którą można nałożyć za nienależyte wykonywanie przez emitentów obowiązków dotyczących informacji okresowych została zmniejszona z 40 mln zł do 5 mln zł.

Natomiast kary związane z brakiem zawiadomień o stanie posiadanych znacznych pakietów akcji przewidziane w wysokości 8 mln zł (w przypadku osób fizycznych) i 40 mln zł (dla innych podmiotów), spadły odpowiednio 1 mln zł i 5 mln zł. Były to autopoprawki samego resortu finansów.

Nowela ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu zakłada natomiast m.in., że spółki giełdowe będą musiały 10 lat przechowywać np. dane o strukturze właścicielskiej. Termin wprowadzenia zmian w ustawie o funduszach minął w styczniu, a zmian ustawy o ofercie - w listopadzie ub. roku. (PAP)