Po zakończeniu konsultacji projekt ma trafić do pierwszego czytania w Sejmie.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych Sojusz złożył w Sejmie na początku sierpnia. Kilka dni temu klub SLD zwrócił się do Kopacz z wnioskiem, by prace nad nim rozpoczęły się już na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu. Prośbę ponowił na wtorkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu Wenderlich.

Po zakończeniu posiedzenia poinformował PAP, że marszałek skierowała projekt do konsultacji w Sejmie, a po ich zakończeniu - do pierwszego czytania.

Ostatnia nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła z dniem 1 lipca br. zupełnie nowe zasady przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Na ich mocy część takich osób straciła do nich prawo.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko opiekunom osób, u których niepełnosprawność powstała przed 18. rokiem życia (lub 25. roku życia, ale w trakcie nauki). Dotyczy to głównie rodziców i najbliższych krewnych niepełnosprawnych dzieci. Ustawa wprowadziła też nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony od dochodu rodziny. Resort pracy zmienił zasady przyznawania świadczeń, m.in. po to, by ograniczyć grono osób nadużywających prawa do tego rodzaju pomocy.

W myśl ustawy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mają niezależnie od dochodu rodzice dzieci z niepełnosprawnością, wymagających stałej opieki. Uprawnione są także inne osoby, np. dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobowiązane do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka albo sami są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Ustawa przewiduje, że nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy - w wysokości 520 zł miesięcznie - uzależniony jest od kryterium dochodowego i przysługuje wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub związana jest np. z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany jest rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Nie przysługuje rodzicowi, który nigdy pracy nie podejmował lub ma np. prawo do renty czy emerytury.

Otrzymywać go mogą również inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które zrezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje, gdy łączny dochód dwóch rodzin: osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki - w przeliczeniu na osobę - nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne - obecnie 623 zł netto.

Sojusz chce zmienić zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego tak, by był on przyznawany opiekunowi osoby, której niepełnosprawność powstała po 25. roku życia, bez względu na dochód rodziny osoby wymagającej opieki i sprawującej opiekę. Proponuje ponadto, by świadczenie to przysługiwało, jeżeli osoby nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki.

O swym projekcie posłowie Sojuszu: Anna Bańkowska i Dariusz Joński mówili też na wtorkowej konferencji prasowej.