Chodzi o pakiet legislacyjny zakładający między innymi zmianę tzw. ustawy wdrożeniowej, czyli ustawy o zasadach realizacji programów z zakresu polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jak wyjaśnił Kwieciński uproszczenia systemu wdrażania funduszy unijnych sprawią, że będą one szybciej trafiały do gospodarki, a sposób ich przyznawania będzie bardziej przyjazny dla beneficjentów.

„Są dwie ustawy dotyczące polityki spójności – ogólna, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i taka, która reguluje m.in. kwestie dot. zasad wdrażania środków polityki spójności, którą będziemy nowelizowali. Pakiet legislacyjny, zakładający zarówno zmiany ustawowe w ustawie wdrożeniowej, zmiany w procedurach, jak również w szeregu rzeczach, które nie mają aspektu prawnego, ale mają duże znaczenie dla beneficjentów (unijnych funduszy -PAP) będziemy chcieli ogłosić 5 grudnia” – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Projekty zmian w ustawie wdrożeniowej Ministerstwo Rozwoju przedstawi podczas konferencji „Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju”, która odbędzie się 5 grudnia br. W jej trakcie ministerstwo zaprezentuje dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 tzw. "wdrożeniowa" dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów, procedury odwoławczej. (PAP)