Według przyjętych przez rząd założeń do ustawy, celem zmian jest eliminowanie nieprawidłowości w wykonywaniu działań publicznych i gospodarowaniu środkami publicznymi przez organy administracji rządowej.
Określony zostanie zakres, tryb i sposób przeprowadzania kontroli w administracji rządowej. W projekcie są jednoznacznie zdefiniowane kryteria kontroli, które przeprowadzane będą pod kątem: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Nowela - w związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych - reguluje zmianę formy prawno-organizacyjnej parków narodowych.
Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów, to projekt zmiany ustawy o prawie bankowym, który reguluje zasady i tryb powierzania przez banki wykonywania czynności z zakresu działalności bankowej podmiotom zewnętrznym (tzw. outsourcing bankowy).
Ministrowie wysłuchają też cotygodniowej informacji o realizacji planu prywatyzacji na lata 2008–2011 oraz informacji dotyczącej przygotowań do prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.(PAP)