Przydziały na stanowiska w Narodowych Siłach Rezerwowych będą żołnierzom nadawane na podstawie zawartych wcześniej dobrowolnie kontraktów i po weryfikacji przydatności tych żołnierzy w służbie wojskowej. Nowelizacja umożliwia pisemne aneksowanie kontraktów i zmianę ich treści, bez potrzeby zawierania nowego kontraktu i wymaganego dotychczas ponownego sprawdzania kandydata.

W przypadku kobiet przydział kryzysowy ma być zawieszany na czas ciąży i odwieszany po porodzie, z możliwością przyjęcia na poprzedni przydział mobilizacyjny, bez ponownej procedury przyznawania tego przydziału.

Jednym z celów nowelizacji jest zmniejszenie zjawiska rezygnacji z przydziałów kryzysowych i zwalniania się ze służby przygotowawczej przed jej ukończeniem. Przedterminowe zwolnienie nie będzie następować automatycznie na życzenie szkolonego, lecz fakultatywnie, zależnie od decyzji dowódcy. Nowe przepisy skracają służbę przygotowawczą żołnierzom, którzy pewne wymagane umiejętności nabyli przed przyjściem do NSR, np. w klasach o profilu wojskowym i w organizacjach krzewiących umiejętności obronne.

Ustawa znosi granicę 15 lat pozostawania na przydziale kryzysowym. Jedynym ograniczeniem będzie wiek żołnierza: 50 lat dla szeregowych, 60 lat dla podoficerów i oficerów.

Należności za ćwiczenia będą naliczane według stanowiska, a nie tylko stopnia; podnoszenie kwalifikacji będzie premiowane dodatkami motywacyjnymi.

Nowelizacja wprowadza udogodnienia dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy. Dotyczy to np. informowania ich o planowanych ćwiczeniach zatrudnianego rezerwisty. By uzyskać rekompensatę za nieobecność pracownika, pracodawca ma mieć 90 dni, a nie 30 na przedstawienie wymaganych dokumentów.

NSR zostały utworzone w 2010 r., umożliwiają łączenie służby wojskowej z pracą w cywilu. Żołnierze rezerwy są utrzymywani w dyspozycji do pełnienia służby wojskowej w sytuacjach kryzysowych, a poza nimi – szkoleni w ramach okresowych ćwiczeń. Możliwe jest odbywanie służby w jednostce w pobliżu miejsca zamieszkania, co ułatwia łączenie obowiązków rezerwisty z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi.

O przyjęcie do NSR wystąpiło od 2010 r. ponad 30 tys. osób. Na kontrakty przyjęto ponad 27 tys. żołnierzy. 11 tys. przeszło do służby zawodowej. Obecnie NSR liczą 10 tys. żołnierzy rezerwy. Kilkanaście tysięcy odeszło po przeszkoleniu i kontraktach. 7 proc. żołnierzy NSR to kobiety, podczas gdy w służbie zawodowej kobiety to 2 proc. wszystkich żołnierzy. (PAP)