"Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu w jednym z obwodów wyborczych za granicą, mogą od 28 września 2015 roku rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl" - poinformowało w piątkowym komunikacie MSZ. Zagłosować w wyborach parlamentarnych - jak podkreślono - można osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie.

 

Resort spraw zagranicznych zaznaczył, że dla obywateli polskich, którzy chcą głosować za granicą w wyborach parlamentarnych utworzono 250 obwodów wyborczych. Wyborcy ci - przypomniano - będą głosować na kandydatów do Sejmu i Senatu zarejestrowanych w okręgu warszawskim.

 

Aby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty. Podczas rejestracji należy wybrać również typ głosowania - osobiście lub korespondencyjnie, kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji z portalu można pobrać potwierdzenie. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Aby zagłosować w wyborach za granicą osobiście należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu za granicą. Można tego dokonać także poprzez internetowy system rejestracji ewybory.msz.gov.pl. Można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie do konsula zgłoszenia w formie faksu, listu, e-maila, podając wszystkie konieczne do rejestracji dane.

Dla wyborców, którzy chcą głosować osobiście, termin rejestracji w spisie wyborców upływa 22 października, na 3 dni przed dniem wyborów.

 

Z kolei głosowanie korespondencyjne jest możliwe w wybranych komisjach wyborczych. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają do 7 października.

Zgłoszenie - ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej - powinno zawierać nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Konieczne jest też wskazanie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór. Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisze osobę do spisu wyborców i wyśle pakiet wyborczy, zawierający m.in. karty do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję. (PAP)

ajg/ eaw/