SN: Prokuratura niesłusznie oskarżała i aresztowała, a następnie kwestionowała zadośćuczynienie

Prawo karne

Prezes spółdzielni mieszkaniowej z Olsztyna przesiedział osiem miesięcy w areszcie. Sąd uwolnił go od odpowiedzialności za domniemaną korupcję, bo oskarżenia były niezasadne. A następnie zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd wymiaru sprawiedliwości. Prokurator Generalny wniósł kasację, a po jej bezskuteczności – skargę nadzwyczajną. Milion 680 tys. zadośćuczynienia – to zdaniem prokuratora – niesprawiedliwość.

01.03.2023

SN wyjaśni problem z uzyskaniem klauzuli wykonalności po cesji wierzytelności

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozstrzygnie problem, z którym nie mogą się uporać sądy: Czy po zmianach kpc z 4 lipca 2019 r. dopuszczalne jest wydanie dalszego tytułu wykonawczego następcy prawnemu wierzyciela wskazanego w tytule wykonawczym. A także - czy przejście uprawnienia na rzecz nowego wierzyciela może zostać wykazane wyłącznie dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

01.03.2023

NSA: Prawo do zapomnienia obejmuje internetowe archiwa prasowe

Administracja publiczna RODO

Archiwalne artykuły prasowe, dostępne na stronie internetowej, nie są "aktualne", można więc żądać usunięcia z nich danych na podstawie prawa do bycia zapomnianym - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten wyrok zmienia zasady działania mediów, jest groźny dla prasy i może wywoływać u wydawców efekt mrożący - ocenia prof. Grzegorz Sibiga.

28.02.2023

WSA: Radni nie zawsze obronią kolegę przed zwolnieniem

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.

28.02.2023

Sąd uchyla decyzję ministra, który odmawia podania kodu do systemu losowego przydziału spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jaki kształt ma kod systemu losowego przydziału spraw w sądach – tego nikt nie wie. Od sierpnia 2017 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska próbuje uzyskać od ministra sprawiedliwości informacje dotyczące kodu źródłowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie właśnie uchylił decyzję ministra odmawiającą udostępnienia tej informacji publicznej.

27.02.2023

SN: Przez trzy lata nie można było ściągnąć od radcy prawnego 20 zł za kasację

Prawnicy

Umorzenie postępowania wobec braku wyegzekwowania zasądzonych kosztów postępowania. Komornicy odmawiali wszczęcia postępowania, a to z powodu niewłaściwego rewiru, a innym razem - z powodu bezskuteczności egzekucji. Nie udało się nawet zająć składek radcowskich w okręgowej izbie. A po trzech latach nastąpiło przedawnienie.

27.02.2023

Wykazanie związku techniczno-użytkowego wpływa na podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeden przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości może stanowić tylko to, co wchodzi w jego skład i nie może być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany. Nie można tworzyć też z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

24.02.2023

SN: Sąd nie zmniejsza kary umownej bez porozumienia ze stroną

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Określona przez stronę zmniejszona kara umowna wyznacza ramy dopuszczalnej ingerencji sądu w treść stosunku zobowiązaniowego – orzekł Sąd Najwyższy. I uwzględnił skargę kasacyjną pozwanego inwestora w sprawie z powództwa wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Chodziło o ocenę skuteczności złożonego przez inwestora zarzutu potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej.

24.02.2023

NSA: Zaległe składki do ZUS zapłacone przez płatnika nie są przychodem byłego pracownika

PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne

Zapłata przez pracodawcę - płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części dotyczącej pracownika, czyli należnej od ubezpieczonego, nie stanowi przychodu podatkowego byłego pracownika czy zleceniobiorcy. Obowiązek prawidłowego naliczenia i odprowadzenia tych składek spoczywa na płatniku. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

23.02.2023

SN: Odrzucenie sprawozdania finansowego partii Hołowni było słuszne

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego oddaliła skargę partii politycznej Polska 2050 Szymona Hołowni na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej odrzucającej sprawozdanie jego partii o źródłach pozyskania środków finansowych. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Wyborczego w 2021 r. były niejasne, a ponadto partia przyjmowała dary od nieuprawnionych osób.

22.02.2023

NSA: Sędzia powołany przez neoKRS, ale bez obaw o stronniczość

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest jakichkolwiek podstaw, aby zakładać, że sędzia Zbigniew Łoboda "wykorzystał" sposób powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa, w celu uzyskania nominacji na sędziego NSA. Brak też jakichkolwiek podstaw do tego, aby zakładać, że sędzia ten będzie się kierował podczas orzekania, wizją dotyczącą zbliżających się wyborów parlamentarnych.

22.02.2023

SN: Umowa zawarta w celu popełnienia oszustwa jest nieważna

Prawo karne Prawo cywilne

Umowa kredytu i zabezpieczenie w postaci hipoteki było nieważne, gdyż miało na celu obejście prawa przez SKOK. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powoda – syndyka masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na nieruchomości pozwanego.

22.02.2023

SN: Ojciec tak wzbraniał się od płacenia alimentów, że nawet sąd się pogubił

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Nie można karać dwa razy za ten sam czyn. A w wypadku skazanego ojca niepłacącego alimentów na syna, sąd skazał go dwukrotnie za ten sam występek popełniony w tym samym czasie – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, zgadzając się z rzecznikiem praw obywatelskich, że trzeba proces powtórzyć. Co więcej - wina i kara zostały orzeczone bez przeprowadzenia procesu, na wniosek prokuratora.

21.02.2023

SN: Renta dla osoby poszkodowanej wypadkiem przed wydaniem wyroku nie przysługuje

Prawo cywilne Pacjent

W ocenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nieprawidłowe jest zasądzenie renty po wypadku drogowym za okres poprzedzający wydanie wyroku przez sąd I instancji. Celem renty jest kompensowanie szkody przyszłej i ciągłej. Kompensacja szkody powstałej w okresie poprzedzającym zasądzenie renty w skonkretyzowanej wysokości następuje wyłącznie przez zapłatę odszkodowania.

20.02.2023

Sąd: Pracodawca nie może karać za troskę o dobro zakładu pracy

Prawo pracy

Pracownica poświęciła swój wolny czas i postanowiła przyjechać do pracy w sobotę, aby wydać klientowi pranie, którego pilnie potrzebował. Pracodawca nałożył na nią karę porządkową upomnienia, bo uznał, że doszło do naruszenia ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Sąd nie zgodził się z tą decyzją i stwierdził, że pracownica działała w trosce o dobro zakładu pracy i wydała pranie nie po to, by naruszyć regulamin pracy, tylko żeby zadbać o klienta.

18.02.2023

Kradzież byka i podrobienie paszportu ukarane

Prawo karne Prawo gospodarcze

Ojciec, który był inicjatorem kradzieży byka ze wspólnego gospodarstwa, chciał skrzywdzić syna, i zarazem osiągnąć korzyść majątkową – orzekł sąd. Co więcej, przy kradzieży doszło do sfałszowania paszportu zwierzęcia. Sąd uznał, że pozbawienie wolności nie będzie karą właściwą i zasądził naprawienie szkody. Z uwagi na uprzednią karalność kara więzienia nie mogłaby być orzeczona z warunkowym zawieszeniem.

18.02.2023

NSA: Plany ochrony parków krajobrazowych nie są wiążące dla pozwolenia na budowę

Środowisko Budownictwo

Plany ochrony parków krajobrazowych powinny być uwzględnione przy sporządzaniu aktów planistycznych. Zwarte w nich ustalenia nie mogą być jednak uznane za samoistne zakazy, które wywierają bezpośrednie skutki prawne. Oznacza to, że nie mają one wiążącego charakteru w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.

18.02.2023

SN: Pracodawca zapewnia wyeliminowanie hałasu, płaci mniejszą składkę

Wymiar sprawiedliwości BHP Ubezpieczenia społeczne

Wskaźnik częstości zatrudnionych w warunkach zagrożenia, stosowany przy obliczaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określany jest również z uwzględnieniem wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, eliminujące w całości zagrożenie wynikające z przekroczenia dopuszczalnych norm – orzekła w uchwale Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

17.02.2023

SN: Zastępca krajowego rzecznika może oskarżać wszystkich sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skoro główny rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych może oskarżać sędziów sądów rejonowych, to tym bardziej jego zastępca – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. I dodała, że po nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie ma wątpliwości co do uprawnień oskarżycielskich zastępcy rzecznika głównego.

17.02.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski