SN: Pełnomocnik z urzędu w sposób dorozumiany żąda zwrotu kosztów, gdy wygra

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Wniosek pełnomocnika z urzędu o zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej nie musi zawierać wprost żądania zasądzenia kosztów procesu na rzecz reprezentowanej przez niego strony - jako wygrywającej - od strony przeciwnej - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

20.10.2021

Strasburg: Prawo podstawowe mieszkańców Smolic zakłócone budową autostrady

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo Transport

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 14 października 2021 r. uznał naruszenie prawa do poszanowania mieszkania czworga mieszkańców Smolic ze względu na zakłócenia ruchu drogowego spowodowane budową autostrady. Zdaniem Trybunału polskie organy władzy w sposób nieuprawniony przyznały priorytet interesom kierowców w stosunku do interesów mieszkańców.

20.10.2021

SN: Umorzenie egzekucji w trakcie zmiany prawa, koszty ponosi dłużnik

Prawo cywilne

Do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania egzekucyjnego zawieszonego na skutek wniosku wierzyciela przed 31 grudnia 2018 r., którego umorzenie z mocy prawa zostało stwierdzone przez komornika sądowego postanowieniem wydanym po tej dacie, stosuje się "starą" ustawę o komornikach sądowych i pobiera opłatę od dłużnika, nie od wierzyciela - stanowi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

19.10.2021

WSA: Brak dokumentów w IPN nie przekreśla statusu działacza opozycji antykomunistycznej

Administracja publiczna

Nie każdy działacz opozycji antykomunistycznej został zdekonspirowany, więc nie zawsze istnieją dowody zatrzymań, protokoły przesłuchań, akty oskarżenia i wyroki sądowe. Tym samym brak w zasobach IPN dokumentów dotyczących działalności w zorganizowanych strukturach opozycji nie oznacza, że jej nie prowadzono. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

19.10.2021

SN: Dentystka słusznie ukarana za powiększanie piersi

Pacjent Rynek i konsument Zawody medyczne

Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną w sprawie dentystki ukaranej za przeprowadzenie zabiegu powiększania piersi. Linia obrony koncentrowała się na tym, że czynności z zakresu medycyny estetycznej nie są świadczeniami zdrowotnymi, a jedynie usługami wykonywanymi na rzecz konsumentów. Sąd Najwyższy jednak się z tym nie zgodził.

18.10.2021

Skuteczna kasacja, bo sąd bezpodstawnie uznał oskarżonego za recydywistę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Oskarżonego skazano za oszustwo, uznając go zarazem za recydywistę. Tymczasem przed popełnieniem zarzuconego mu czynu nie odbywał on kary pozbawienia wolności - co jest warunkiem takiego uznania. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył kasację. Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu rejonowego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

15.10.2021

NSA potwierdził, że stołeczna uchwała śmieciowa była częściowo zła

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w czwartek wyrok częściowo unieważniający obowiązującą do końca marca 2021 roku stołeczną uchwałę śmieciową. Sąd potwierdził, że miasto nie powinno było ustalić różnych opłat w zależności od rodzaju zabudowy, w której jest gospodarstwo domowe.

14.10.2021

SN: Odmowa sprostowania tylko w wyjątkowych przypadkach

Prawo cywilne

Odmowę publikacji sprostowania może uzasadniać nie ocena prawdziwości materiału, a więc jego merytoryczna zawartość, lecz tylko warunki formalne. Odmówić jego publikacji można tylko wtedy, gdy sprostowanie nie jest rzeczowe lub nie odnosi się do faktów, a tylko do hipotez, przypuszczeń i spekulacji na jakiś temat, lub gdy jego treść zawiera oczywiste kłamstwa lub obraża zdrowy rozsądek – orzekł Sąd Najwyższy.

14.10.2021

WSA: Obywatel ma prawo wiedzieć, czy powiatowy weterynarz przychodzi do pracy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Lista obecności powiatowego lekarza weterynarii to informacja publiczna. Dokument ten dotyczy bowiem organizacji pracy oraz służy weryfikacji sposobu, w jaki pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przekazanie informacji w tej sprawie jest uzasadnione wymogiem bezwzględnej transparentności zasad funkcjonowania i organizacji pracy w administracji.

14.10.2021

Dzieci miały być wydane do Wlk. Brytanii, zostaną w Polsce - SN uwzględnił skargę nadzwyczajną

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Skarga nadzwyczajna dotyczyła postanowienia sądu okręgowego, który uchylił decyzję sądu niższej instancji oddalającą wniosek ojca o powrót dwójki dzieci do Wielkiej Brytanii i nakazał ich wydanie. SN uznał, że sąd ten naruszył konstytucyjną zasadę ochrony dobra dziecka. Wskazał równocześnie, że powrót do kraju, w którym się nie wychowywały byłby dla nich szkodliwy.

13.10.2021

WSA: Badania psychiatryczne policjanta mogą podlegać udostępnieniu

Policja Prawo pracy RODO

Kopia aktualnych badań psychiatrycznych funkcjonariusza stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Prawo do żądania tego dokumentu może jednak zostać ograniczone ze względu na prywatność. Jeżeli zajdą określone w ustawie przesłanki, organ będzie musiał wydać decyzję, którą odmówi udostępnienia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

13.10.2021

NSA uchylił siedem kolejnych uchwał KRS w sprawie nominacji sędziowskich

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił siedem kolejnych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołań sędziów do Sądu Najwyższego. W sześciu przypadkach chodziło o powołanie do Izby Dyscyplinarnej, a w jednym - do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. NSA przypomina przy okazji wcześniejsze swoje decyzje w tej sprawie.

12.10.2021

WSA: Gmina może określić wysokość stypendium, ale nie zasiłku szkolnego

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń

Rada przyjęła regulamin w sprawie pomocy materialnej dla uczniów. Ustawa o systemie oświaty przewiduje upoważnienie, aby organ ten określił sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego. Nie przewiduje natomiast takiego uprawnienia w stosunku do zasiłku szkolnego. Uregulowanie tej kwestii wykracza poza ustawowe upoważnienie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

12.10.2021

Kary administracyjne nie zawsze uzasadnione

Ordynacja Doradca podatkowy Finanse

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o karze administracyjnej dla instytucji obowiązanej w zakresie niedopełnienia obowiązków z ustawy o AML. Orzeczenie WSA stanowi cenne źródło interpretacyjne przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – piszą Maciej Sawczuk i Wojciech Majkowski z KPMG w Polsce.

11.10.2021

SA: Sąd ma jeszcze raz zbadać przywłaszczenie przez prawnika kolekcji portretów trumiennych

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uniewinnienie od zarzutu przywłaszczenia cennej kolekcji obrazów wpisanej na listę zabytków nie było zasadne - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie i uchylił wyrok. Powodem przekazania do ponownego rozpoznania było rażące naruszenie kodeksu postępowania karnego, czyli niezbadanie wszystkich dowodów i okoliczności sprawy. Nie bez znaczenia było też to, że oskarżony to prawnik.

11.10.2021

NSA: Nie każdy niepełnosprawny ma prawo do karty parkingowej

Administracja publiczna

Uprawnionym do karty parkingowej jest jedynie niepełnosprawny mający znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Bez tego zastrzeżenia, orzeczenie o niepełnosprawności, choćby orzeczony stopień niepełnosprawności miał charakter trwały, nie może być podstawą do wydania nowej karty orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

09.10.2021

TK: Prawo traktatowe Unii Europejskiej jest sprzeczne z Konstytucją RP

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W czwartek, 7 października, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Przedstawiciel premiera wyjaśniał, że celem pytania do Trybunału było zbadanie, czy pominięcie "ekspansywnych wyroków TSUE" jest zgodne z ustawą zasadniczą.

07.10.2021

NSA: Sprzedaż lekarstw rośnie, bo apteka ma dobry baner

Farmacja

Prawo zezwala by nazwa apteki, jej lokalizacja i godziny pracy były przestawiane w przestrzeni publicznej, ale nie określa sposobu w jaki ma się to odbywać. Dozwolona jest zatem również informacja przedstawiająca te dane w sposób wyrazisty. I to nawet gdyby zwiększała ona obroty apteki. Tak uznał w niedawnym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.

07.10.2021

TSUE: Niebyłe orzeczenia sędziów powołanych przy udziale nowej KRS

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Orzeczenia wydawane przez osoby powołane na urząd sędziego z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących ustroju i funkcjonowania rozpatrywanego systemu sądownictwa należy uznawać za niebyłe - wynika z ogłoszonego w środę wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy sędziego SN Aleksandra Stępkowskiego, ale też wszystkich sędziów powołanych w tym trybie.

06.10.2021

NSA: Wynik egzaminu zawodowego bez luzu decyzyjnego

Prawnicy

Ujęcie w uchwale Komisji Egzaminacyjnej drugiego stopnia nowych, niestawianych dotychczas zdającemu aplikantowi zarzutów co do treści jego pracy spowodował, że nie mógł on podjąć stosownej polemiki na etapie postępowania administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wystawione oceny oraz ich indywidualizowanie nie jest przejawem "luzu decyzyjnego",

06.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski