Wyrok bez uzasadnienia, bo sędzia przeszedł w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyjątkowa sytuacja powstała w Sądzie Okręgowym w Katowicach z powodu przejścia w stan spoczynku sędziego sprawozdawcy, co wynikało z regulaminu i decyzji ministra sprawiedliwości. Wyrok dotyczący 40 oskarżonych pozostał bez pisemnego uzasadnienia. Powstało pytanie, czy brak jest możliwości sporządzenia uzasadnienia w sprawie? Tę kwestię rozstrzygnie Sąd Najwyższy.

16.02.2023

SN po raz czwarty uchyla orzeczenie wydane przez sędziego Schaba

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej z powodu zasiadania w składzie orzekającym sędziego Piotra Schaba. SN uznał, że związki sędziego z władzą są tak silne, że nie daje on gwarancji bezstronnego i niezawisłego orzekania. Dwóm oskarżonym, którzy są już osadzeni, przedłużono areszt tymczasowy na trzy miesiące.

15.02.2023

TK: Trudności interpretacyjne nie świadczą o naruszeniu zasad prawidłowej legislacji

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wyrażenie „wspólne przedsięwzięcie” jest niejasne i nieprecyzyjne w stopniu naruszającym konstytucyjne standardy określoności prawa daninowego. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o problem dwukrotnego opodatkowania tego samego zdarzenia.

15.02.2023

Strasburg: Skazanie karne naruszyło prawo do wolności wyrażania opinii sygnalisty

Prawo pracy

Skazanie karne sygnalisty za ujawnienie dokumentów, o których dowiedział się w związku z wykonywaną pracą, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji skarżącego - stwierdził w wyroku Wielkiej Izby Europejski Trybunał Praw Człowieka. Chodziło o wyciek dokumentów ujawniających praktyki podatkowe korporacji.

15.02.2023

NSA: Ustawa o stopniach naukowych jest i po to, aby hamować turystykę naukową

Szkolnictwo wyższe

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może cofnąć złożony wniosek, wskazując na potrzebę umorzenia postępowania habilitacyjnego. Właściwa rada uczelni może jednak wniosku tego nie uwzględnić i procedować dalej, aż do podjęcia stosownej uchwały - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

15.02.2023

WSA: Nazwy ulicy nie można zmienić poza plecami mieszkańców

Samorząd terytorialny

Pominięcie części mieszkańców oraz osób prawnych w konsultacjach dotyczących zmiany nazwy ulicy oraz brak analizy kwestii finansowych, jakie niesie za sobą podjęcie uchwały w takiej sprawie, stanowi istotne naruszenie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Zdaniem sądu należy to do istotnych zagadnień mających wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej.

15.02.2023

SO: Ściganie prokuratora z afery Amber Gold możliwe, ale bez udziału Izby Dyscyplinarnej i TK

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawcy piramidy finansowej Amber Gold zostali już skazani, ale odpowiedzialność prokuratora za zaniechania rozstrzygnęła się dopiero w styczniu tego roku. Sąd Okręgowy w Elblągu utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania wobec prokurator oskarżonej o niedopełnienie obowiązków służbowych i przekroczenie uprawnień. W uzasadnieniu padły ważne argumenty: Izba Dyscyplinarna nie była sądem, a wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie wiążą sędziów.

14.02.2023

Ulga na ekspansję z ustawy o CIT tylko dla podatników samodzielnie wytwarzających produkty

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Głównym założeniem ulgi na ekspansję było wsparcie niewielkich podmiotów. Wiele wątpliwości przynosi jednak wykładnia przepisów wprowadzających ulgę. Jak wynika z niedawno wydanego orzeczenia WSA w Białymstoku, ulga przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy samodzielnie, w sposób bezpośredni i w całości wytwarzają produkty w celu ich dalszej odsprzedaży.

14.02.2023

SN wyjaśni, czy ZUS może sprawdzać podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Niezbędna jest uchwała Izby Pracy Sądu Najwyższego, która wyjaśniałaby czy ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach, zaś w kolejnych miesiącach realizuje się ryzyko socjalne, którego wystąpienie było pewne w momencie rozpoczęcia działalności.

14.02.2023

NSA rozstrzygnie, czy handlarz roszczeniami może nabyć kamienicę z dekretu Bieruta

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny przełamał linię orzeczniczą twierdząc, że ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz nabywcy roszczenia dekretowego rażąco narusza prawo, a zatem jest niedopuszczalne. Wprowadziło to poważny problem co do realizacji roszczeń dekretowych. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zadał NSA pytanie, czy nabywca roszczeń z dekretu warszawskiego jest stroną postępowania dekretowego?

13.02.2023

SN rozstrzygnie, czy zamknięcie kancelarii przez komornika pozbawia go możliwości złożenia skargi

Prawo cywilne Prawnicy

Sąd Najwyższy rozstrzygnie wkrótce, czy komornik, który zamknął już swoją kancelarię, może skarżyć do sądu postanowienia o zmianie kosztów egzekucyjnych, które wydał, gdy był aktywny zawodowo. W tle występuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności opłat stosunkowych w wysokości 15 procent wartości wyegzekwowanego świadczenia.

13.02.2023

NSA: Sąd nie będzie sprawdzał zasad reprezentacji w rejestrze

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Skarga została odrzucona przez niedostarczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W zażaleniu wskazano, że nie było do tego podstaw, ponieważ sąd miał możliwość zweryfikowania zasad reprezentacji spółdzielni w oparciu o jawny rejestr. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że to na osobie działającej w imieniu strony spoczywa wykazanie umocowania do działania i nie ma podstaw, by przerzucać ten obowiązek na sąd.

13.02.2023

SN: Nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego małżonków po zawarciu umowy dożywocia

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej uwzględnił skargę kasacyjną powoda w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Spór dotyczył kwestii, czy prawo własności nieruchomości, nabytej przez pozwaną w trakcie małżeństwa z powodem, weszło do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego pozwanej.

11.02.2023

WSA: Nie zawsze trzeba deponować na policji broń po zmarłym mężu

Administracja publiczna Policja

Osoba mająca pozwolenie na dany rodzaj broni, która weszła w posiadanie broni po zmarłym, nie ma obowiązku jej złożenia do policyjnego depozytu. O legalnym posiadaniu danego rodzaju broni przesądza bowiem wyłącznie decyzja o pozwoleniu na tę broń - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Inaczej będzie jednak, gdy posiadacz nie dopełni obowiązku jej rejestracji.

11.02.2023

TSUE: Przepisy o przedterminowej spłacie kredytu nie dotyczą kosztów dodatkowych

Prawo cywilne Finanse Prawo unijne

Przysługujące konsumentowi prawo do skorzystania, w wypadku przedterminowej spłaty kredytu na zakup nieruchomości, z obniżki całkowitego kosztu kredytu nie obejmuje kosztów niezależnych od okresu obowiązywania umowy - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zastrzegł, że konsument może domagać się jedynie obniżenia odsetek oraz kosztów zależnych od okresu obowiązywania umowy kredytu.

10.02.2023

Kobiety blokujące marsz narodowców nie zostały uniewinnione przez Sąd Najwyższy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kobiety obwinione o blokowanie Marszu Niepodległości w 2017 r. we Wrocławiu mogły stać wzdłuż ulicy, przy krawężniku i wyrażać swoje poglądy, ale weszły na jezdnię - stwierdził Sąd Najwyższy oddalając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść. Izba Karna SN nie zgodziła się z poglądem, że obwinione realizowały gwarantowane konstytucyjnie prawo do wyrażania, w pokojowy sposób, swojego stanowiska w debacie publicznej.

09.02.2023

SN uniewinnia prokuratora od zarzutu bezczynności w sprawie o molestowanie dziecka

Prawo karne

Jednorazowe dotknięcie przez dziadka wnuczki w żadnej mierze nie mogło wzbudzić podejrzenia u policjanta, że to są czynności seksualne. To rodzina wiedziała, w jaki sposób dziadek zachowuje się w stosunku do jej członków – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej i stwierdziła, że ani prokurator, ani policjant, nie wszczynając postępowania, nie popełnili przestępstwa zaniedbania obowiązków służbowych.

09.02.2023

SN: Uniewinnienie sędziego, któremu zarzucono zlecanie znajomemu biegłemu opinii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia, która powołała osiem razy w ciągu dwóch lat na biegłego bliskiego znajomego nie złamała prawa ani zasad etyki zawodu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Nie ma przepisu zakazującego zlecania opinii biegłemu sądowemu, który jest małżonkiem, czy bliskim znajomym. Odwołanie KRS i ministra sprawiedliwości na niekorzyść okazało się niesłuszne, SN uniewinnił sędzię od zarzutów.

08.02.2023

Wprowadzenie w błąd sądu i oszukanie sąsiadów w celu zasiedzenia działek - ukarane

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąsiad bezprawnie zasiedział trzy działki oszukując sąd cywilny. Mimo że znał właściciela i jego wnuki od dzieciństwa, i z nimi razem chodził do szkoły. Sąd karny uznał winę mężczyzny, skazał na rok więzienia w zawieszeniu i nakazał naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości poprzez wpłacenie solidarnie na rzecz pokrzywdzonych 156,4 tys. złotych.

08.02.2023