WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

Prawo karne

Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

28.01.2023

SA: Sędzia pozwany przez skazanego może orzekać w jego sprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skierowanie pozwu o ochronę dób osobistych przeciwko sędziemu przez prawomocnie skazanego przestępcę, nie podważa bezstronności sędziego. Gdyby w takich sprawach stosować automatyzm, oskarżeni i skazani zyskaliby nieograniczone narzędzie do blokowania toczących się z ich udziałem postępowań - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie odmowy odroczenia kary.

27.01.2023

TSUE: Policja może rejestrować dane biometryczne i genetyczne, ale uwaga na prawo do ochrony danych wrażliwych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO

Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej ochrony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych osobowych - stwierdził w wydanym 26 stycznia br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

27.01.2023

WSA: Nie można zastąpić dyrektora szkoły, skoro na tym stanowisku jest wakat

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Nie można wyznaczyć osoby do zastępowania dyrektora szkoły, gdy stanowisko to pozostaje nieobsadzone. Nawet konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły nie zmienia faktu, że działania jakie może podejmować organ prowadzący szkołę mają swoje ograniczenia w obowiązujących przepisach prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

27.01.2023

Mandat za brak biletu nie wtedy, gdy biletomat był zepsuty

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Pasażer nie odpowiada za brak biletu, jeżeli nie mógł go kupić z powodu awarii biletomatu - orzekł krakowski sąd. Wyjaśnił także, że nie musi płacić ani podwyższonej opłaty przewozowej, ani nawet zwracać przewoźnikowi kosztów biletu. Argumentem w sprawie nie jest też to, że pasażer potencjalnie mógł skorzystać z aplikacji na smartfonie.

26.01.2023

NSA: To podatnik, nie urzędnik, musi odtworzyć dokumentację księgową po pożarze

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Obowiązek odtworzenia dokumentacji księgowej po pożarze spoczywa na podatniku, a nie na organach skarbowych. Tylko w przypadku, gdy podatnik ma problemy z jej odtworzeniem, bo np. kontrahent odmówi wydania duplikatu, podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o pomoc. Do takiego wniosku doszedł właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

26.01.2023

NSA: Autor skargi kasacyjnej uniemożliwił sądowi jej rozpoznanie

Prawnicy Doradca podatkowy

Skarga kasacyjna, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uniemożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu podjęcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd I instancji. Do takiego wniosku doszedł NSA i oddalił jednostronicową skargę kasacyjną.

25.01.2023

NSA: Fiskus nie potrzebuje biegłego, by ustalić niewypłacalność spółki

CIT Spółki Prawo gospodarcze

Organy podatkowe powinny samodzielnie ustalić, czy i kiedy w spółce wystąpił stan niewypłacalności. Kwestia badania właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest bowiem przesłanką obiektywną, ustalaną na podstawie okoliczności faktycznych każdej sprawy. Ewentualne powołanie biegłego zależy od uznania organów podatkowych, a nie strony postępowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

24.01.2023

SN wyłącza stosowanie kodeksu pracy wobec pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok dotyczący pracowników sądów. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN uznała, że kierownikowi sekretariatu w sądzie nie trzeba wypowiadać warunków pracy i płacy, gdy odwołuje się go z pełnionej funkcji bez zmiany stanowiska pracy. Tym samym wyłączono stosowanie Kodeksu pracy, przyznając pierwszeństwo przepisom ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

23.01.2023

Kierownictwo prokuratury z determinacją ścigało prokuratora za banalną stłuczkę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Przez niemal trzy lata trwało dochodzenie odpowiedzialności wobec prokurator w stanie spoczynku, która doprowadziła do stłuczki drogowej. Zaangażowani byli też kolejni szefowie Prokuratury Krajowej, którzy nie godzili się z umorzeniem postępowania z powodu społecznej znikomej szkodliwości czynu. A Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej pozostawił sprawę bez rozpoznania.

21.01.2023

SN: Immunitet uchylony, bo sędzia orzekał, gdy oskarżała żona i szwagier

Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała za słuszne uchylenie immunitetu sędziemu, który orzekał w sytuacji, gdy prokuratorami oskarżającymi w sprawach byli jego żona i szwagier. Sąd Najwyższy stwierdził, że obwiniony działał świadomie i celowo, czym naraził na szwank interes wymiaru sprawiedliwości. Sąd karny ma też wyjaśnić, czy istotnie sędzia zmienił datę na formularzu sądowym.

20.01.2023

WSA: Biznes bez znaczenia przy cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Prawo karne Prawo gospodarcze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi nie może podlegać relatywizacji w zderzeniu z interesem ekonomicznym przedsiębiorcy. Nadrzędnym celem prawodawcy była ochrona prawidłowego fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju społeczeństwa. Tym samym celem cofnięcia zezwolenia nie jest tylko spowodowanie dolegliwości, ale przede wszystkim zapewnienie ochrony wartości i dóbr.

19.01.2023

SN: Sędzia Gąciarek po 420 dniach wraca do orzekania

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka w czynnościach służbowych. Uchwała Izby z 2021 r. była niezasadna, podobnie jak i zarządzenie prezesa tego sądu o zawieszeniu. Sędzia Gąciarek, odmawiając orzekania, przejawił troskę o powagę sądu i interesy służby - podkreślił Sąd Najwyższy. Teraz sędzia może wrócić do orzekania.

18.01.2023

SN: Problem głosowania w konkursie na stanowiska sędziowskie rozstrzygnie trzech sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała, że problem uznania za wybranych tylko tych kandydatów na stanowisko sędziego, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno najwięcej głosów, jest istotny, lecz nie jest związany z zarzutami rozpoznawanymi przez skład orzekający, więc uchwały nie podjęto. Podobnie ważny jest problem, ilu kandydatów na jedno stanowisko powinna KRS przedstawiać prezydentowi do nominacji.

18.01.2023

NSA: Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jeśli nie są one ostatecznie ustalone

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy podatkowe nie mogą orzekać o odpowiedzialności osób trzecich-wspólników spółki za jej zobowiązania, jeśli sąd uchylił decyzje wymiarowe dotyczące zobowiązań samej spółki. Organy podatkowe mają obowiązek zawiesić postępowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej do dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

18.01.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej: Prokurator ukarana za brak oględzin zwłok

Prawo karne Prokuratura

Poprzez zaniechanie oględzin zwłok przez prokuratora wizerunek prokuratury został narażony na szwank. Podobnie jak i interes uczestników postępowania, gdyż z powodu tego błędu należało przesłuchać funkcjonariuszy policji. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zmieniła wyrok sądu pierwszej instancji i ukarała prokurator upomnieniem.

17.01.2023

SN wyjaśnia problem gwarancji zapłaty w umowie na roboty budowlane

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Efektywność ochrony wykonawcy wymaga uznania, iż wynikające z braku gwarancji zapłaty uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane bez uszczerbku dla uprawnienia do żądania wynagrodzenia. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej oddalił skargę kasacyjną pozwanej w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane.

17.01.2023

NSA: UODO nie zajmie się skargą na przetwarzanie danych osobowych przez parafię

Administracja publiczna RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie rozpatrzy skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez parafię. Kościół Katolicki ma bowiem autonomię w sprawach organizacyjnych, w tym przetwarzania danych osobowych jego członków, która daje mu uprawnienie do powołania w ramach własnej struktury organu ochrony danych osobowych - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

16.01.2023

WSA: Termin do uiszczenia opłaty legalizacyjnej trzeba wyznaczyć ponownie

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor starał się o umorzenie opłaty legalizacyjnej. W tym czasie upłynął termin do jej uiszczenia, a po nieuwzględnieniu wniosku o umorzenie, organ nakazał rozbiórkę samowoli budowlanej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwrócił jednak uwagę, że nieuwzględnienie wniosku o umorzenie opłaty legalizacyjnej wywołuje potrzebę wyznaczenia przez organ na nowo terminu do jej uiszczenia.

14.01.2023

SN: Ryzyko poruszania się po jezdni i ketamina ważne dla ustalenia wysokości odszkodowania za wypadek

Prawo cywilne

Nieznany sprawca potrącił 25-letniego motocyklistę, wymuszając pierwszeństwo. Motocyklista w wyniku wypadku resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Sprawa jednak wraca z Sądu Najwyższego do sądu II instancji. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, wina poszkodowanego zestawiana jest ze stwarzanym przez ruch pojazdów niebezpieczeństwem. Zażycie ketaminy przez poszkodowanego przed wypadkiem też będzie brane pod uwagę.

14.01.2023