SN: Sędzia, która kwestionowała status Izby Dyscyplinarnej, uniewinniona

Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie Marta Pilśnik została uniewinniona przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Zastosowała interpretację związaną ze statusem sędziów do sprawy prokuratora, któremu Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet. Powołała się na orzeczenie TSUE z 14 lipca 2021 r. w sprawie sędziów. I miała do tego prawo, gdyż orzekanie nie jest i nigdy nie było deliktem.

10.01.2023

TSUE: Dom mody Louboutin wygrał spór z Amazonem o szpilki z czerwoną podeszwą

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął spór o słynne szpilki z czerwoną podeszwą, jaki toczył się pomiędzy domem mody Christian Louboutin a Amazonem. Chodziło o publikację reklam butów o czerwonych podeszwach, łudząco podobnych, do tych sprzedawanych przez Louboutina. Wygrał dom mody. Zdaniem TSUE właściciel platformy internetowej umożliwiającej sprzedaż towarów osobom trzecim może być odpowiedzialny za naruszenie przez nich praw do znaków towarowych.

10.01.2023

SO: Należy się świadczenie przedemerytalne, nawet jeśli trwa wygaszanie zakładu

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze

Nie formalny status pracodawcy decyduje o prawie do świadczenia przedemerytalnego, lecz utrata miejsca pracy z przyczyn leżących po jego stronie - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi przyznając świadczenie pracownikowi pozbawionemu pracy. Sąd uchylił tym samym decyzję ZUS odmawiającą tego świadczenia uznając, że płatnik składek nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

10.01.2023

SN: Sędzia uniewinnił swego pożyczkodawcę i stracił urząd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia sądu rejonowego prowadził, i to korzystnie, sprawy osoby, od której pożyczył pieniądze. Nie uznał też za stosowne złożenie wniosku o wyłączenie. A co więcej, pożyczając pieniądze od oskarżonego w sposób jaskrawy naruszył zasady etyki zawodowej. Za to przewinienie został złożony z urzędu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała wyrok sądu I instancji za słuszny.

09.01.2023

Stary niedźwiedź mocno śpi - sąd nie pozwala na wycinkę lasu

Środowisko Administracja publiczna

Bieszczadzkie niedźwiedzie czeka spokojna zima. Sąd Okręgowy w Krośnie podtrzymał postanowienie o wstrzymaniu wycinki w jednym z leśnych wydzieleń w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Nadleśnictwo planowało przeprowadzić wielkoskalową wycinkę drzew na obszarze stanowiącym ważną ostoję niedźwiedzi w bezpośrednim otoczeniu granic parku.

07.01.2023

NSA: Prezes UODO ratował kancelarię Sejmu przed udostępnieniem danych, ale bezskutecznie

Prawnicy Administracja publiczna

Postanowienie zabezpieczające Prezesa UODO pozwalające na wstrzymanie wykonania wyroku sądu dotyczyło tylko danych osobowych sędziów. Ale nic nie stało na przeszkodzie w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji dotyczącej osób niebędących sędziami - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie wniosku o ujawnienie załączników w postaci list poparcia do KRS. To kolejna już odsłona batalii o praworządność.

06.01.2023

SO: Umowa ustna nieprecyzyjna, odszkodowania nie ma

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Niesłusznie wykonawca maszyny do ciasta żądał odszkodowania za poniesione straty, gdyż była ona zapasowa, a jej brak nie przerwał produkcji - orzekły sądy dwóch instancji. Powód nie wykazał wad umówionego dzieła ani wykonania go niezgodnie z umową. A co więcej, skoro umowa była ustna i nie zakreślała terminu odbioru, to także odsetki za opóźnienie nie mogą być naliczane - dodał sąd okręgowy.

05.01.2023

SN: Nie konflikt interesów a odmowa orzekania z neosędziami wyłącza sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie, którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym a zgodne z oczekiwaniami niektórych kręgów politycznych, zdają się podlegać nieuprawnionym naciskom, co w oczywisty sposób zagraża ich niezależności - orzekł jednoosobowo sędzia Mariusz Załucki. I wyłączył z tego powodu sędziego Sądu Najwyższego, jednego z 30 sędziów odmawiających orzekania z neosędziami.

04.01.2023

NSA: Kara 25 tys. zł dla przedsiębiorcy za niezgłoszenie pojazdów w terminie

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Transport

Przez 28 dni przedsiębiorca zajmujący się międzynarodowym transportem nie informował Inspektora Transportu Drogowego o uzyskaniu tytułu prawnego do dysponowania łącznie 49 pojazdami. Wszystkie te pojazdy zostały zgłoszone do licencji po terminie, natomiast prawo do dysponowania tymi pojazdami przedsiębiorca nabył miesiąc wcześniej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, a sąd II instancji uznał, że kara jest zasadna.

04.01.2023

SA: Kult zmarłych nakazuje odmówić ekshumacji

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Ekshumacja nie może być dokonana jedynie z powodu wygody dojazdu na cmentarz - orzekł Sąd Apelacyjny, oddalając powództwo o ochronę kultu zmarłych. - Pozwani wnukowie i prawnukowie nie wyrażając zgody na ekshumację swoich dziadków i pradziadków nie działali bezprawnie. Zajętego przez nich stanowiska nie można ocenić jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego - dodał sąd.

03.01.2023

SA: Wynagrodzenie za korzystanie ze służebności przesyłu uwzględnia korektę podatkową

Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Prawo gospodarcze

Zasada swobody umów co do wysokości wynagrodzenia za korzystanie ze służebności przesyłu jest wyłączona. Strony nie mogły inaczej unormować wzajemnego rozliczenia zapłaty wynagrodzenia. Natomiast pozwana spółka energetyczna była zobligowana do wyrównania wynagrodzenia za korzystanie ze służebności przesyłu z powodu korekty deklaracji podatkowej.

03.01.2023

SN: Nietrzeźwy sędzia za kierownicą nie uniknie kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia jadąc samochodem w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek. Zlikwidowana Izba Dyscyplinarna zezwoliła na uchylenie immunitetu sędziemu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła tę uchwałę, ale nie uchroniło to sprawcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, obcięcia wynagrodzenia o 40 proc. i możliwości postawienia zarzutów przez prokuratora.

02.01.2023

WSA: Trzeźwość to dobro moralne narodu, ale ograniczenia handlu trzeba uzasadnić

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Administracja publiczna

Skargę do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Mogilany złożył Prokurator Okręgowy w Krakowie. Regulowała ona zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność tej uchwały w całości. I powołał się na zasadę, że życie obywateli w trzeźwości jest niezbędnym warunkiem moralnego i materialnego dobra narodu.

31.12.2022

Strasburg: Kara za mowę nienawiści ze względu na wyznanie nie narusza prawa do wyrażania opinii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie karne za przestępstwo podżegania do przemocy i szerzenia nienawiści wobec wspólnoty francuskich muzułmanów nie naruszyło prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że wolność wyrażania opinii z art. 10 Konwencji nie jest prawem bezwzględnym, ale podlega ograniczeniom wskazanym w art. 10 ust. 2 Konwencji.

30.12.2022

NSA: Były prokurator przejdzie do korporacji radcowskiej bez praktyki w kancelarii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W stosunku do osób, które zdały egzamin prokuratorski i złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych, organy korporacyjne nie są uprawnione do badania dotychczasowej praktyki zawodowej osoby wnioskującej o wpis - uznał Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargi ministra i samorządu. Zbędne jest też badanie wiedzy kandydata w ramach rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu.

29.12.2022

SN: Umieszczenie w bazie niesolidnych dłużników jest zniewagą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Zachowania banku polegające na niewykreśleniu kredytobiorcy z Centralnej Bazy Danych – Bankowego Rejestru, naruszyły dobra osobiste powoda w postaci godności i poczucia bezpieczeństwa. Powód został napiętnowany jako niesolidny dłużnik. Naruszenie dóbr osobistych powoda było działaniem bezprawnym - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie został wydany z rażącym naruszeniu prawa i został uchylony.

28.12.2022

NSA: WSA nie może orzekać w zakresie, jakiego nie kwestionował podatnik

Prawnicy Ordynacja PIT Doradca podatkowy

WSA, stwierdzając wbrew temu, czego żądał skarżący i wbrew treści skargi, że zarówno wierzytelność, jak i środki otrzymane w wyniku jej realizacji powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, wyszedł poza skargę. Przekroczył zatem uprawnienie, które daje mu prawo. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w ciekawej sprawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu przy rozbiórce World Trade Center.

28.12.2022

SO: Odszkodowanie za dyskryminację ze względu na macierzyństwo

Prawo pracy

Zdaniem Sądu Okręgowego w Łodzi 50 tys. zł odszkodowania jest słuszną sumą za naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Z jednej strony wynagradza całość szkód i krzywd powódki, a z drugiej strony, pozwany powinien odczuć ją jako sankcję za niedozwolone i bezprawne naruszenie prawa wobec osoby, która przysposobiła dziecko i korzystała z urlopu macierzyńskiego.

27.12.2022

SO: Obawy rychłej śmierci nie było, testament ustny - nieważny

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sądy dwóch instancji nie dały wiary w istnienie testamentu ustnego zmarłego. Dlatego że w dniu jego sporządzenia nie zachodziła przesłanka obawy rychłej śmierci, gdyż nie miało miejsca wyraźnie odczuwalne pogorszenie stanu zdrowia spadkodawcy. A co więcej, wątpliwości sądu wzbudziły podpisy trzech świadków, wielokrotnie skazanych prawomocnymi wyrokami sądów za popełnione przestępstwa o dużej wadze.

24.12.2022

TSUE: Ekstradycja dla uniknięcia ryzyka bezkarności

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ekstradycja obywatela Unii do państwa trzeciego w celu odbycia tam kary może być uzasadniona zapobieganiem ryzyku bezkarności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy zgodnie z prawem międzynarodowym wezwane państwo jest zobowiązane do dokonania ekstradycji, a państwo trzecie, które wniosło o ekstradycję, nie wyraża zgody na to, aby kara została wykonana na terytorium wezwanego państwa.

23.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski