SN: Opłata za wycięcie drzew - zwrot nienależnego świadczenia

Prawo cywilne

Błąd Sądu Apelacyjnego polegał na tym, że przyjął on, iż zwrot opłaty za wycięcie drzew i krzewów był związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez dewelopera. W ocenie SN pobrana opłata miała charakter publiczno-prawny i nie podlega kwalifikacji jako działalność gospodarcza, a zatem termin przedawnienia roszczeń jest dłuższy - orzekł Sąd Najwyższy.

10.09.2021

Izba Dyscyplinarna SN próbuje orzekać, ale świadkowie nie stawili się

Prawo karne Prawnicy

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w czwartek, 9 września br. rozpoznawano na rozprawie sprawę prokuratora z Koszalina Karola K. Dwaj powołani świadkowie nie stawili się. Jeden z nich jest ścigany listem gończym przez policję, a drugi - adwokat ma postawione zarzuty karne. Rozprawę, której przewodniczył sędzia Adam Roch, odroczono do 17 listopada br.

09.09.2021

WSA: Covidowe obniżenie etatu bez uszczerbku dla prawa do zasiłku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracodawca mógł otrzymać wsparcie na rzecz ochrony miejsc pracy i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Nie oznacza to jednak, że mógł zmniejszyć wymiar czasu pracy tylko na ten czas. Tym samym twierdzenie organów, że wyłącznie ten okres można zaliczyć do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych było błędne.

09.09.2021

Izba Dyscyplinarna: Orzeczenia TSUE są bezskuteczne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po wydaniu orzeczenia zabezpieczającego przez TSUE Izba Dyscyplinarna SN pracowała nadal. I odnosiła się do tych orzeczeń. Postanowienie tymczasowe, jak i wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości do czasu ich wykonania, nie wpływają samodzielnie na polski porządek prawny i funkcjonowanie jakichkolwiek podmiotów, w tym organów państwa - uzasadniała Izba.

08.09.2021

Zaległe składki zapłacone przez firmę nie są przychodem pracownika

PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne

Pracodawca, po kontroli ZUS, musiał zapłacić zaległe składki ubezpieczeniowe za byłych i obecnych pracowników. Skarbówka uznała więc, że u zatrudnionych powstał przychód i domagała się dodatkowego podatku dochodowego. Najnowszy wyrok sądu administracyjnego potwierdza, że fiskus nie miał prawa tak twierdzić. Gdyby uznać argumenty urzędników, pracownicy… zapłaciliby PIT dwukrotnie.

08.09.2021

SN rozstrzygnie o pełnomocnictwie udzielonym przez członka spółdzielni

Prawo cywilne

Sąd Apelacyjny w Gdańsku powziął wątpliwość, czy pełnomocnik ustanowiony przez członków spółdzielni mieszkaniowej może zastępować więcej niż jednego członka tej spółdzielni w sytuacji, gdy członkowie ci należą do różnych grup członkowskich. Sugeruje Sądowi Najwyższemu, że jeden pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka spółdzielni.

08.09.2021

NSA: Nie każda aktywność na chorobowym wychodzi na zdrowie

Ubezpieczenia społeczne

Funkcjonariusz policji, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem, może stracić uposażenie za cały ten okres. Nie jest do tego przeszkodą okoliczność, że do zdarzenia doszło w początkowym okresie zwolnienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie pomogło też wskazanie na zwolnieniu lekarskim, że "pacjent może chodzić".

08.09.2021

NSA: Projekt bez kominów powodem odmowy udzielenia pozwolenia na budowę

Administracja publiczna Budownictwo

Były podstawy do uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę i odmowę udzielenia pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Dodał, że nową okolicznością, o której organ w momencie podejmowania decyzji nie wiedział, były kominy na sąsiednim budynku, nie uwzględnione w projekcie.

07.09.2021

NSA: Wykaz czasopism naukowych nie do zaskarżenia sądowego

Szkolnictwo wyższe

Sąd administracyjny nie może sformułować pod adresem ministra obowiązku rozpatrzenia wniosku o wpisanie do wykazu wydawnictwa naukowego, ponieważ naruszyłby konstytucyjną zasadę państwa prawa i zasadę praworządności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że wpis do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe nie jest decyzją administracyjną.

07.09.2021

SN: Firma nie może konsumentowi narzucać lokalizacji sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Zapis w umowie określający właściwość sądu według miejsca działalności przedsiębiorcy umożliwia swego rodzaju „manipulowanie” właściwością miejscową i skierowanie sprawy do sądu korzystniej dla siebie położonego. Pozbawia też konsumenta dogodności polegającej na prowadzeniu procesu przed sądem miejsca jego zamieszkania, w zależności od tego, jakie miejsce wskaże jako miejsce płatności

06.09.2021

Sąd: Niewiedza o ciąży i podjęcie decyzji pod wpływem emocji udaremniły zwolnienie

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nauczycielka miała zostać zwolniona dyscyplinarnie, ale zamiast tego doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Miesiąc później dowiedziała się, że jest w ciąży. Zaczęła powoływać się na błąd oświadczenia woli. Ostatecznie przyznano jej rację. Sąd uznał, że gdyby wiedziała o ciąży, a decyzje nie były podejmowane pod wpływem emocji, to nie podpisałaby oświadczenia.

04.09.2021

TSUE: KE nie musi uwzględnić żądania partnerów społecznych wykonania, na poziomie UE, zawartej przez nich umowy

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy wyrok Sądu UE i przypomniał o zakresie uznania, jakim Komisja Europejska dysponuje przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie stosowności przedłożenia Radzie wniosku zmierzającego do takiego wykonania na podstawie art. 155 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

03.09.2021

Izba Cywilna SN nie podjęła uchwały frankowej, pyta TSUE o powoływanie sędziów

Prawo cywilne Kredyty frankowe

W czwartek, 2 września, Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie, na kolejnym posiedzeniu niejawnym, nie podjęła uchwały w odpowiedzi na sześć pytań zadanych przez Pierwszą Prezes SN. Podczas tego posiedzenia Sąd Najwyższy skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE o sposób powoływania sędziów. Tym samym sprawy wszczęte nawet w 2014 roku nadal nie będą rozstrzygnięte,

03.09.2021

Strasburg: Kolejny wyrok w sprawie brutalności policji

Prawo karne Prokuratura Policja

W sprawie dotyczącej pobicia dwóch mężczyzn przez funkcjonariuszy policji w trakcie interwencji doszło do naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania - stwierdził w wydanym w czwartek wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka. I podkreślił, że w Polsce nie przeprowadzono solidnego śledztwa, ani nie wyciągnięto wniosków z tego zdarzenia.

02.09.2021

SN: Inny skład tego samego sądu rozpoznaje zażalenie na klauzulę wykonalności

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności rozpoznaje inny skład tego sądu - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w wyniku rozpatrzenia zagadnienia prawnego dotyczącego zażaleń poziomych, postawionego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

02.09.2021

Sąd okręgowy pyta, czy może pominąć przepis ustawy niezgodny z Konstytucją

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Do Izby Pracy Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie, które dotyczy wygaśnięcia stosunku pracy w służbie zagranicznej z powodu przyznania się pracownika do współpracy ze służbami bezpieczeństwa państwa. Sąd chce wiedzieć, czy może pominąć przepis ustawy, jeśli uzna, że jest on niezgodny z Konstytucją RP, gdy przepis ten przestał obowiązywać.

01.09.2021

SN: "Z miłości do piękna" - sformułowanie zgodne z ustawą

Prawo cywilne Rynek i konsument

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę kasacyjną przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który nałożył karę finansową na stację TVN. Powodem był film uznany za reklamę, a nie wskazanie sponsorskie. Przepisy dotyczące kar są nieprecyzyjne, a w programie nie było bezpośredniej zachęty do zakupu biżuterii spółki Apart.

01.09.2021

SN: Mniejsza nagroda roczna funkcjonariuszy w 2018 r.

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Brak przepisu przejściowego przy wprowadzaniu ustawy w życie nie zamyka pola interpretacji. Ustanie obowiązku składkowego na ubezpieczenie społeczne pracownika nie oznacza utraty obowiązku płacenia składek od nagrody rocznej, gdy funkcjonariusz Urzędu Celnego był zawodowo aktywny - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższegp z 26 sierpnia br.

31.08.2021

NSA: Umowa z urzędnikiem to informacja publiczna, ale prawo do prywatności nadal obowiązuje

Administracja publiczna Prawo pracy RODO

Umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną. Z jej treści mogą wynikać kwestie dotyczące dysponowania majątkiem publicznym oraz zasady działania danej jednostki. Nie oznacza to jednak, że wyłączona zostaje ochrona prywatności. Organ powinien ustalić czy wnioskowana informacja jest niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji

31.08.2021

Sąd: Pracodawca zapłaci odszkodowanie za niewiarygodną przyczynę wypowiedzenia

Prawo pracy

Pismo zawierające wypowiedzenie umowy o pracę zawierało różne daty. Natomiast wskazana w nim przyczyna nie była jasna, wyraźna i konkretna. Pracodawca twierdził, że brak możliwości dalszej współpracy wynikał z racjonalizacji zatrudnienia. Natomiast słuchany jako strona wskazywał na nieuczciwość pracownika. Podana przyczyna nie została więc uznana za rzeczywistą i prawdziwą.

30.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski