TK: Starosta nie może zatrzymywać prawa jazdy tylko na podstawie wniosku policji

Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o kierujących pojazdami pozwalające staroście, tylko na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji, na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

13.12.2022

SN: Strój służbowy odpowiedni do tożsamości płciowej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy orzekł, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona w formie ustawowej ze względu na ważny interes publiczny, co w demokratycznym „państwie prawnym" musi wiązać się z poszanowaniem wolności indywidualnej, a granicę wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. Sprawa dotyczyła ubrania służbowego dla osoby zmieniającej płeć.

12.12.2022

SN: Sąd ma poprawić błędy w orzeczeniu o podziale nieruchomości

Prawo cywilne Nieruchomości

Sąd błędnie podzielił wspólnie użytkowaną nieruchomość, w tym powierzchnie działek należących do poszczególnych osób, do tego w orzeczeniu przekręcił imiona i nazwiska niektórych z nich, w efekcie czego orzeczenie nie może być wykonane, za to powoduje nowe spory, a zainteresowani nie mogą np. uzyskać zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

12.12.2022

SN: Partia wykreślona z ewidencji z powodu niejasnych finansów

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sąd Najwyższy orzekł, że Państwowa Komisja Wyborcza zasadnie odrzuciła sprawozdanie partii politycznej Jedność Narodu w sprawie pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, skoro działalność jej Komitetu Wyborczego w kolejnych wyborach finansowana była ze środków niepochodzących jedynie z Funduszu Wyborczego.

10.12.2022

SN: Kolejny sędzia nie straci immunitetu za ujawnienie tajemnicy śledztwa

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego po raz drugi uznała, że zebrany przez prokuraturę materiał dowodowy nie wskazuje na popełnienie przestępstwa przez sędziego wojskowego Piotra Raczkowskiego, który był wiceprezesem poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa. Zarzut dotyczył przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Uchwała jest prawomocna.

09.12.2022

TSUE: Tajemnica zawodowa adwokata jest ważniejsza, niż zwalczanie nadużyć podatkowych

Prawnicy Doradca podatkowy

Adwokat nie musi informować o podatkowym planowaniu swojego klienta władz skarbowych ani innych uczestników tego planowania, jeśli naruszałoby to tajemnicę zawodową - wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w belgijskiej sprawie. Sędziowie zinterpretowali dyrektywę, która nakazuje informowanie władz o schematach podatkowych.

08.12.2022

TSUE: Usunięcie linków do nieprawdziwych treści nawet bez wyroku

Nowe technologie RODO

Operator wyszukiwarki powinien usunąć linki do informacji zawartych w treści, do której odsyłają te linki w sytuacji, gdy osoba żądająca ich usunięcia udowodni, że informacje te są w oczywisty sposób nieprawdziwe - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I zastrzegł, że dowód taki nie musi wynikać ze skierowanego do wydawcy danej strony internetowej orzeczenia sądowego.

08.12.2022

NSA: Żądanie informacji o podatnikach tylko w niezbędnym zakresie

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy skarbowe mogą żądać od podatników tylko takich informacji, które mogą mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego. Zakres informacji, jakich żądają na podstawie art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jest zbyt szeroki, a przepis ten niedookreślony. Potwierdził to w środę Naczelny Sąd Administracyjny.

08.12.2022

Sąd Najwyższy wyjaśnił problemy z doręczeniami w czasie pandemii

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Doręczenie pełnomocnikowi strony odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem przez operatora pocztowego bez uprzedniego wydania zarządzenia o odstąpieniu od doręczenia w sposób wskazany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest skuteczne.

08.12.2022

Sędzia Iwulski wyłącza od orzekania sędziego Dalewskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek KRS ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z 8 grudnia 2017 r. podlega wyłączeniu z mocy samej ustawy - uznał sędzia Józef Iwulski. Sędzia Romuald Dalewski został powołany przez Prezydenta do Sądu Najwyższego 8 sierpnia br., więc wydane przez niego orzeczenia mogą być nieważne.

08.12.2022

Siedem ważnych tez Izby Pracy SN w sprawie powołania na urząd sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, aby orzekać, czy sędzia może po osiągnięciu 65 lat nadal zajmować urząd. Chodziło o decyzję odmawiającą opiniowania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

07.12.2022

SN: Deputat węglowy emerytowanych kolejarzy nie dla dorabiających poza koleją

Emerytury i renty

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy podjął uchwałę, w której uznał, że pobieranie emerytury z art.24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wyłącza możliwość nabycia przez byłego pracownika kolejowego prawa do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Nie jest emeryturą powstałą z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia, w tym dającą prawo do deputatu, lecz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.

07.12.2022

NSA: TK z dublerami w składzie nie wstrzyma postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może być podstawą zawieszenia postępowania przez Naczelny Sąd Administracyjny, bowiem od 3 grudnia 2015 r. pojawiły się w nim osoby powołane na stanowisko sędziego ze złamaniem przepisów Konstytucji RP, ponieważ objęły one stanowiska w miejsce prawidłowo powołanych sędziów - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

06.12.2022

SN: Prof. Sadurski nie pomówił TVP o gebelsowską propagandę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kasacja wniesiona przez TVP o zniesławienie przeciwko profesorowi prawa Wojciechowi Sadurskiemu została oddalona jako oczywiście niezasadna. Orzeczenia sądów dwóch instancji uniewinniające profesora za wpis na Twitterze " o gebelsowskiej propagandzie" w mediach były zasadne - orzekł Sąd Najwyższy. Choćby dlatego, że oskarżony ani razu nie wymienił, że chodzi o TVP.

06.12.2022

SN: Turystom należy się odszkodowanie za odwołaną imprezę upadłego biura

Prawo cywilne Rynek i konsument

Odmowa wypłacenia odszkodowania przez Skarb Państwa za odwołaną przez biuro podróży wycieczkę rażąco naruszyła prawo - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i uchyliła prawomocny wyrok. Dodała jednocześnie, że ogłoszenie upadłości przez operatora turystycznego przenosi na państwo polskie odpowiedzialność za powstałą szkodę, według standardu wymaganego prawem unijnym.

06.12.2022

NSA: Można pić alkohol w miejscach publicznych, jeśli radni pozwolą

Samorząd terytorialny

Dobra wiadomość dla osób, które chcą się bawić na Sylwestra w miejscach publicznych - sądy administracyjne nie wykluczają możliwości wprowadzenia przez radę gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. NSA utrzymał w mocy wyrok WSA oddalający skargę prokuratora. I wskazał, że uchwała miała legalne podstawy, uzasadnienie oraz motywy.

05.12.2022

NSA: Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości wycofanej ze spółki to nadal przychód z działalności

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Skoro podatnik we wniosku o interpretację podał, że sprzedał nieruchomość wycofaną z działalności gospodarczej, to przychody z tej sprzedaży są przychodami z tej działalności. Przez sześć lat podlegają więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny, odnosząc się do wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przeniesienia jej na potrzeby własne wspólników.

05.12.2022

SN: Kradł pocięte kawałki drewna, a skazany za kradzież drzewa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Pod pojęciem „drzewa” należy rozumieć drzewo w stanie surowym, czyli takim, w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu, a więc w żaden sposób nieprzerobione - stwierdził Sąd Najwyższy. I dodał, że nawiązki na rzecz Lasów Państwowych nie można orzec, gdy sprawca zostaje skazany nie za kradzież drzewa, a dopuścił się kradzieży drewna pociętego na kawałki.

03.12.2022

SN: Podwójny stan prawny przy podziale nieruchomości to błąd sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie można przypisać jakiegokolwiek błędu notariuszowi – działającemu w oparciu o treść ksiąg wieczystych, który nie mógł poinformować stron o toczącym się postępowaniu. To Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nie zbadał treści księgi wieczystej – choć umowa sprzedaży została odnotowana stosowną wzmianką, a już po dwóch tygodniach właściwym wpisem - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.

02.12.2022

SN: Emerytura kolejarza nie korzysta z preferencyjnego przeliczenia stażu

Emerytury i renty Prawo pracy

Przepisy ustawy emerytalnej nie przewidziały korzystnego przeliczenia stażu pracy kolejarzy do emerytury takiego jak górnikom. A zatem sposób liczenia okresu zatrudnienia na kolei nie ma zastosowania przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

30.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski