WSA: Zbliżające się przedawnienie nie może być powodem wszczęcia postępowania karno-skarbowego

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

Nie można instrumentalnie wszczynać postępowania karno-skarbowego, aby tylko zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Organ powinien przedstawić stosowne dowody i chronologię czynności, które wskazują, że było to uzasadnione podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego przez podatnika. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

19.08.2021

SN zdecyduje, czy wydać Rosji Świadka Jehowy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego na korzyść Świadka Jehowy, obywatela Ukrainy, który ma być przesłany do Federacji Rosyjskiej w celu przeprowadzenia postępowania karnego. Wnosi, aby Izba Karna uchyliła prawomocną zgodę na jego ekstradycję, gdyż w Rosji za działalność ekstremistyczną uznaje się np. pokojowe wyznawanie tej religii,

17.08.2021

Interpunkcja zdecydowała o wygranej w sporze o zamówienie publiczne

Najpierw Krajowa Izba Odwoławcza a potem sąd uznały, że jeśli zamawiający oczekując przedstawienia referencji nie wpisał w nawiasie określenia "na przykład" lub "takich jak", to nie dawał dowolności w interpretacji zamówienia przez składających oferty. A więc chcąc budować szkołę mieli wykazać się wybudowaniem innych szkół, a nie np. hal sportowych.

16.08.2021

NSA: Zwrot nienależnego zasiłku dla bezrobotnych nie jest uzależniony od pouczenia

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Bezrobotna nabyła prawo do renty, więc organ zażądał zwrotu wypłaconego zasiłku, ponieważ uznał, że świadczenie to zostało nienależnie pobrane. Kobieta broniła się wskazując, że nie miała świadomości, że pieniądze jej nie przysługują. Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał jej racji. Wskazał na wykładnię językową i systemową ustawy,

16.08.2021

NSA: Kursanci nie wyjeżdżali na miasto, bo za wolno jeździli

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezydent Łodzi słusznie zakazał przedsiębiorcy prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Były też podstawy do skreślenia skarżącego z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców szkolących kierowców. Naruszenia zaś dotyczyły zaniechania wyjazdów kursantów na miasto z powodu dużego natężenia ruchu i korków ulicznych.

14.08.2021

Prokurator Generalny chce zmiany reguł przedawnienia roszczeń

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem Prokuratora Generalnego wykładnia przepisów o nieprzedawnieniu roszczeń właściciela gruntu, na którym wzniesiono budowlę prowadzi do podejmowania orzeczeń prawotwórczych przez sąd. A zatem - sprzecznych z przepisami prawa, których wykładnia językowa nie budzi wątpliwości. Wątpliwości prokuratora ma wyjaśnić uchwała sędziów Izby Cywilnej sądu Najwyższego

13.08.2021

WSA: Wydawanie pieniędzy z programu opieki nad zwierzętami nie może być swobodne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami powinien określać wysokość środków na jego realizację i regulować sposób ich wydatkowania na poszczególne cele. Wskazanie jedynie łącznej kwoty przeznaczonej na program narusza prawo, ponieważ pozostawia organowi wykonawczemu swobodę w zakresie sposobu wydawania tych pieniędzy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

12.08.2021

SN: Kolejna delegacja sędziego sprzeczna z ustawą

Prawnicy

Nie spełnia wymogów ustawowych akt delegowania sędziego do pełnienia służby sędziowskiej „na czas pełnienia funkcji prezesa” - stwierdził po raz drugi Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Podkreślił, że czasowa skuteczność delegowania sędziego nie da się pogodzić z prawem do sądu ustanowionego ustawą, skoro do odwołania z funkcji prezesa sądu może dojść w każdym czasie.

11.08.2021

Izba Pracy SN: Opłacanie składki uzależnione od przepływów finansowych?

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 26 sierpnia br. na posiedzeniu jawnym rozpozna pytanie prawne sądu drugiej instancji dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Problematyczna jest relacja finansowa między pracodawcą a inną firmą, która zatrudnia pracowników tej pierwszej na umowach cywilno-prawnych.

10.08.2021

NSA: Szpital ma obowiązek przeciwdziałać zakażeniom u pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna

Szpitale mają obowiązek wykonywania badań przesiewowych pacjentów, aby ustalić, czy w środowisku szpitalnym występują dane patogeny, a następnie zrewidować dotychczasowy sposób działania, by nie dopuścić do zakażeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że konieczne było wdrożenie procedury pozwalającej na szybkie wykrycie źródła zakażenia i izolację chorego.

10.08.2021

Nie można obciążać lekarza kosztami badań diagnostycznych

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie

Sąd uznał za niezgodne z prawem klauzule w umowach z lekarzami, które przewidują pomniejszenie wynagrodzenia o wartość zlecanych pacjentom badań. Tym samym przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta, który takie praktyki  uznał za niebezpieczne dla chorych.

09.08.2021

WSA: Informacja o awansach na przestrzeni lat - obwarowana wymogami

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o informacje o awansach z kilku ostatnich lat. Uznano, że jest to informacja przetworzona, więc należy wykazać, że jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ogólnikowe twierdzenia strony nie są odpowiednim uzasadnieniem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

09.08.2021

WSA: Obciążenie pacjenta kosztami leczenia niemożliwe po 5 latach

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał decyzję, którą ustalił obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie to zostało wyeliminowane z obrotu prawnego, a prowadzone w tej sprawie postępowanie administracyjne umorzono. Organ nie mógł bowiem wydać takiego rozstrzygnięcia z uwagi na upływ pięciu lat od pobytu pacjenta w szpitalu.

07.08.2021

SN: Niepotrzebny odpis wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Prawo cywilne Prawnicy

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie trzech sędziów podjął uchwałę związaną z ostatnią nowelizacją postępowania cywilnego z lipca 2019 roku. Według uchwały, odpis wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem nie podlega doręczeniu między pełnomocnikami. A zażalenie na postanowienie o odmowie uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenia rozpoznaje sąd drugiej instancji.

07.08.2021

WSA: Rekompensata za udział w ćwiczeniach wojskowych nie może być pozorna

Wysokość rekompensaty została obliczona na podstawie przepisów rozporządzenia, bo organ nie uwzględnił przedłożonej księgi przychodów i rozchodów, a urząd skarbowy nie chciał wystawić zaświadczenia o wysokości osiąganego dochodu. Takie rozstrzygnięcie nie było korzystne dla rezerwisty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że rozporządzenie jest sprzeczne z ustawą, gdyż ogranicza środki dowodowe, przy pomocy których żołnierz może wykazywać utratę dochodu.

07.08.2021

TSUE: Nieaktywny zawodowo obywatel UE ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, choć nie musi być ono nieodpłatne

Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Trybunał potwierdził prawo nieaktywnych zawodowo obywateli Unii, zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż kraj ich pochodzenia, do ubezpieczenia w publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego państwa członkowskiego. Prawo Unii nie wymaga jednak, aby ubezpieczenie w tym systemie miało charakter nieodpłatny – orzekł TSUE.

06.08.2021

WSA: Informacja o świątecznych dodatkach w przychodni nie ma daty ważności

Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie

Ostatniego dnia pracy przed Wigilią do publicznego zakładu opieki zdrowotnej wpłynął wniosek o udzielenie informacji na temat dodatków do wynagrodzeń udzielonych w związku ze Świętami. Organ zapoznał się z wnioskiem kilka dni po Bożym Narodzeniu, ale nie udzielił odpowiedzi. Uznał, że jest to zbędne, ponieważ okres świąteczny już minął. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

06.08.2021

NSA: Dodatkowy urlop nie przysługuje policjantowi mimo zanieczyszczenia powietrza

Policja Prawo pracy BHP

Zanieczyszczenie powietrza nie występuje w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku referenta ogniwa patrolowo-interwencyjnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Aby otrzymać dodatkowy urlop policjant musi wykazać nie tylko pełnienie służby w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, lecz także uwzględnić poziom narażenia określony w Kodeksie pracy.

05.08.2021

NSA: Nie długość studiów, lecz sytuacja życiowa ważna dla przyznania zapomogi

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości

Zapomogi studenckie przysługują nie dłużej niż przez sześć lat, niezależnie od okresu, przez jaki dana osoba posiada status studenta. Takie wsparcie może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, nie częściej niż dwa razy w roku akademickim - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że pojęcie "przysługiwania świadczenia" jest pojęciem tożsamym z "posiadaniem statusu studenta".

05.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski