Siedem ważnych tez Izby Pracy SN w sprawie powołania na urząd sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, aby orzekać, czy sędzia może po osiągnięciu 65 lat nadal zajmować urząd. Chodziło o decyzję odmawiającą opiniowania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

07.12.2022

SN: Deputat węglowy emerytowanych kolejarzy nie dla dorabiających poza koleją

Emerytury i renty

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy podjął uchwałę, w której uznał, że pobieranie emerytury z art.24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wyłącza możliwość nabycia przez byłego pracownika kolejowego prawa do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Nie jest emeryturą powstałą z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia, w tym dającą prawo do deputatu, lecz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.

07.12.2022

NSA: TK z dublerami w składzie nie wstrzyma postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może być podstawą zawieszenia postępowania przez Naczelny Sąd Administracyjny, bowiem od 3 grudnia 2015 r. pojawiły się w nim osoby powołane na stanowisko sędziego ze złamaniem przepisów Konstytucji RP, ponieważ objęły one stanowiska w miejsce prawidłowo powołanych sędziów - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

06.12.2022

SN: Prof. Sadurski nie pomówił TVP o gebelsowską propagandę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kasacja wniesiona przez TVP o zniesławienie przeciwko profesorowi prawa Wojciechowi Sadurskiemu została oddalona jako oczywiście niezasadna. Orzeczenia sądów dwóch instancji uniewinniające profesora za wpis na Twitterze " o gebelsowskiej propagandzie" w mediach były zasadne - orzekł Sąd Najwyższy. Choćby dlatego, że oskarżony ani razu nie wymienił, że chodzi o TVP.

06.12.2022

SN: Turystom należy się odszkodowanie za odwołaną imprezę upadłego biura

Prawo cywilne Rynek i konsument

Odmowa wypłacenia odszkodowania przez Skarb Państwa za odwołaną przez biuro podróży wycieczkę rażąco naruszyła prawo - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i uchyliła prawomocny wyrok. Dodała jednocześnie, że ogłoszenie upadłości przez operatora turystycznego przenosi na państwo polskie odpowiedzialność za powstałą szkodę, według standardu wymaganego prawem unijnym.

06.12.2022

NSA: Można pić alkohol w miejscach publicznych, jeśli radni pozwolą

Samorząd terytorialny

Dobra wiadomość dla osób, które chcą się bawić na Sylwestra w miejscach publicznych - sądy administracyjne nie wykluczają możliwości wprowadzenia przez radę gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. NSA utrzymał w mocy wyrok WSA oddalający skargę prokuratora. I wskazał, że uchwała miała legalne podstawy, uzasadnienie oraz motywy.

05.12.2022

NSA: Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości wycofanej ze spółki to nadal przychód z działalności

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Skoro podatnik we wniosku o interpretację podał, że sprzedał nieruchomość wycofaną z działalności gospodarczej, to przychody z tej sprzedaży są przychodami z tej działalności. Przez sześć lat podlegają więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny, odnosząc się do wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przeniesienia jej na potrzeby własne wspólników.

05.12.2022

SN: Kradł pocięte kawałki drewna, a skazany za kradzież drzewa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Pod pojęciem „drzewa” należy rozumieć drzewo w stanie surowym, czyli takim, w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu, a więc w żaden sposób nieprzerobione - stwierdził Sąd Najwyższy. I dodał, że nawiązki na rzecz Lasów Państwowych nie można orzec, gdy sprawca zostaje skazany nie za kradzież drzewa, a dopuścił się kradzieży drewna pociętego na kawałki.

03.12.2022

SN: Podwójny stan prawny przy podziale nieruchomości to błąd sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie można przypisać jakiegokolwiek błędu notariuszowi – działającemu w oparciu o treść ksiąg wieczystych, który nie mógł poinformować stron o toczącym się postępowaniu. To Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nie zbadał treści księgi wieczystej – choć umowa sprzedaży została odnotowana stosowną wzmianką, a już po dwóch tygodniach właściwym wpisem - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.

02.12.2022

SN: Emerytura kolejarza nie korzysta z preferencyjnego przeliczenia stażu

Emerytury i renty Prawo pracy

Przepisy ustawy emerytalnej nie przewidziały korzystnego przeliczenia stażu pracy kolejarzy do emerytury takiego jak górnikom. A zatem sposób liczenia okresu zatrudnienia na kolei nie ma zastosowania przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

30.11.2022

NSA: Jeśli wniosek jest obszerny, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków może być informacją przetworzoną

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Udzielenie informacji publicznej nie może zakłócić normalnego funkcjonowania organu. Jeżeli wniosek jest tak obszerny, że jego realizacja wymagałaby czasowego oddelegowania pracowników, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków z uzasadnieniami może stanowić wówczas informację przetworzoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

29.11.2022

SN: Dzierżawca nie stał się właścicielem, nie zasiedział nieruchomości, mimo że płacił podatki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Skoro dzierżawca jak i użytkownik wieczysty nie mogą być właścicielami nieruchomości, to tym bardziej nie mogą zabiegać o nabycie jej przez zasiedzenie. Za posiadaniem zależnym przemawiają także negocjowanie ceny najmu z miastem przez posiadacza zależnego. Opłata podatku od nieruchomości nie przesądza o zmianie charakteru posiadania - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

29.11.2022

Sąd: Brak dowodów na świadczenie pracy pogrzebał objęcie ubezpieczeniem

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Niejasna kwestia podporządkowania pracowniczego i brak dowodów na świadczenie pracy przemawiały za uznaniem, że jedynym powodem zawarcia umowy było uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Na niekorzyść wpłynął też fakt, że pracodawca nie miał wiedzy o warunkach pracy. Sąd uznał, że sama umowa o pracę i potwierdzenie przelewu wypłaty, to za mało, by uznać, że umowa nie została zawarta dla pozoru.

29.11.2022

NSA: Doradca podatkowy wynajmujący auto za granicą nie płaci akcyzy

Prawnicy Akcyza Doradca podatkowy

Wynajem krótkoterminowy auta w Niemczech w celu przywozu dokumentów klienta do Polski nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego, czego domagały się organy skarbowe. Nie dochodzi w takiej sytuacji do rozporządzania samochodem jak właściciel. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

28.11.2022

NSA: Można informować o pracy apteki na banerze reklamowym

Rynek i konsument Opieka zdrowotna Farmacja

Prezentowanie informacji o lokalizacji apteki i godzinach jej pracy jest legalne. Prawo farmaceutyczne nie wprowadza przy tym ograniczeń w zakresie formy, widoczności i zasięgu takiego nośnika informacyjnego - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny. Właściciel apteki może zatem korzystać również z wybijającego się w otoczeniu banera reklamowego.

28.11.2022

Praca aktora w świetle reflektorów nie uprawnia do wcześniejszej emerytury

Emerytury i renty Prawo pracy BHP

Wykonywanie zawodu aktora teatralnego jest pracą w stałym naświetleniu oraz w temperaturze wytwarzanej przez reflektory. Jednak sąd nie uwzględnił odwołania aktora od decyzji ZUS, gdyż ustawodawca nie wskazał prac w środowisku oświetlenia sztucznego, temperatury - jako prac wykonywanych w warunkach szczególnych czy o szczególnym charakterze. Wcześniejszą emeryturę mogą pobierać tylko aktorki, a także tancerze, akrobaci, komicy czy kaskaderzy.

26.11.2022

WSA: O zgodę na wycinkę drzew występują wszyscy współwłaściciele lasu

Administracja publiczna

Wycinka drzew w celu pozyskania drewna wymaga zgody wszystkich właścicieli lasu. Dlatego w przypadku współwłasności z wnioskiem o cechowanie i wydanie świadectwa legalności drewna nie może wystąpić tylko jeden z nich - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zgody nie trzeba jednak, gdy chodzi o drewno pozyskane w wyniku porządkowania lasu.

26.11.2022

SN: Proces Piniora był rzetelny, kara utrzymana

Prawo karne

Oskarżony były senator Józef Pinior nie zakwestionował autentyczności nagrań pozyskanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a więc nie były one zmanipulowane. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok sądu odwoławczego w sprawie korupcji. Immunitet materialny nie chroni senatora, gdyż czynności, które wykonywał, nie były związane z mandatem parlamentarnym - dodał Sąd Najwyższy.

24.11.2022

WSA: 500+ również dla babci, która opiekuje się wnuczką

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Formalna wykładania przepisów pozbawiająca świadczenia 500+ opiekuna, któremu sąd powierzył pieczę nad małoletnim jest sprzeczna z celem ustawy. Skoro bowiem państwo powierzyło opiekunowi bieżącą pieczę nad jego wychowaniem i rozwojem, to powinno również zapewnić wszelką pomoc, przynajmniej w zakresie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka.

24.11.2022

SN: Możliwa preferencyjna opłata od pozwu w sporach o czynności bankowe

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Preferencyjną stawkę opłaty sądowej stosuje się do dochodzonych przez konsumentów roszczeń wynikających z czynności bankowych, takich jak przyjmowanie wkładów pieniężnych, udzielanie kredytów czy emitowanie bankowych papierów wartościowych. Jednak nie stosuje się jej do takich czynności jak świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych.

24.11.2022