NSA: Prezydentowi miasta można wyznaczyć kierunek działania, a nie konkretny obowiązek

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prezydent miasta został zobowiązany do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały. NSA zwrócił uwagę, że akt adresowany do organu wykonawczego nie może dotyczyć konkretnej sprawy i wskazywać jak powinna zostać załatwiona.

22.11.2022

TVP przeprosi za homofobiczny film "Inwazja"

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Telewizja Polska zapłaci 10 tysięcy zł na cele społeczne i przeprosi w głównym wydaniu "Wiadomości" - sąd wydał wyrok w sprawie reportażu "Inwazja", którego treść uderzała w społeczność LGBT. Materiał dotyczył działalności aktywistów i organizacji parad równości. Pozew do sądu wniosła Kampania Przeciwko Homofobii.

21.11.2022

SN rozstrzygnie, czy spłata kredytu powoduje obniżkę kosztów

Prawo cywilne

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne sądu okręgowego, który chce podjęcia uchwały, będącej odpowiedzią na pytanie, czy prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie ulega obniżeniu o przyszłe odsetki i inne koszty.

21.11.2022

NSA: Termin na zgłoszenie nabycia spadku nie zależy od wieku spadkobiercy

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli małoletni i reprezentujący go przedstawiciele ustawowi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o nabyciu własności rzeczy przez małoletniego, nie zgłoszą faktu nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, to stracą uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nawet nieznaczne przekroczenie terminu pozostanie bez znaczenia.

21.11.2022

SN: Jeśli sąd uzna przepis za niekonstytucyjny, może go pominąć

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Sąd rozpoznający sprawę, pozbawiony możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy ze względu na to, że ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK zakazuje rozpoznawania przepisów już nieobowiązujących, może pominąć przepis ustawy, jeśli uzna go za niezgodny z Konstytucją RP.

21.11.2022

WSA: Głosy wszystkich radnych są równe, bez względu na pełnioną funkcję

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Rada gminy uchwaliła statut, zgodnie z którym, w przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego miał mieć decydujące znaczenie przy podejmowaniu uchwał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że żaden głos nie może mieć istotniejszego znaczenia niż pozostałe. Zgodnie bowiem z ustawą, uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością, a więc przyznanie głosu decyzyjnego nie znajduje uzasadnienia w przepisach.

21.11.2022

Sekretarka w ciąży zawarła z parafią umowę pozorną, która jest nieważna

Prawo pracy

Pozwana sekretarka proboszcza była w ciąży w momencie podpisywania umowy, co w ocenie sądu wskazuje na cel zawarcia umowy o pracę. Celem było nabycie świadczeń z ubezpieczenia społecznego związanych z rodzicielstwem - uznał Sąd Rejonowy w Człuchowie. I dodał, że sporządzenie dokumentacji pracowniczej pozwanej nie przesądza o istnieniu stosunku pracy, bez faktycznego świadczenia pracy.

19.11.2022

SN: Sędzia Chmielewski wraca do orzekania, a rzecznik nadal bada jego winę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej postanowił wstrzymać wobec sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Krzysztofa Chmielewskiego wykonanie uchwały z 5 stycznia 2022 r. o zawieszeniu w czynnościach służbowych oraz obniżeniu wysokości jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Sędzia Chmielewski zapowiedział, że stawi się do pracy w sądzie.

18.11.2022

NSA: Zysk ze sprzedaży przyłączonego lokalu trzeba opodatkować

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przyłączenie lokalu do innej większej nieruchomości lokalowej, której stał się on częścią, nie powoduje, że lokal ten przestał istnieć. Jeśli był on przedmiotem sprzedaży, jako część innej nieruchomości, to wartość przychodu ze sprzedaży tej części lokalu ustala się na podstawie aktu notarialnego sprzedaży całej nieruchomości. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

18.11.2022

SN: Sędzia Widło chce wyłączenia z uwagi na wyrok ETPC, sędzia Zaradkiewicz wskazuje wyrok TK

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ignorowanie w praktyce orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego stanowi wyraz doktryny tzw. konstytucjonalizmu abuzywnego, co nie może być aprobowane w państwie prawa opartym na fundamentach konstytucyjnych. Stanowi to ponadto naruszenie art. 7 i art. 190 ust. 1 Konstytucji RP - orzekł sędzia Kamil Zaradkiewicz odmawiając wyłączenia ze sprawy sędziego, który powołał się na wyrok ETPC.

17.11.2022

NSA: Ciepła herbata i szalik przy sortowaniu paczek to za mało

Prawo pracy BHP

Pracodawca ma zapewnić w pomieszczeniu temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14°C. Spadek poniżej tej wartości nie może być rekompensowany możliwością schronienia się pracowników przed opadami atmosferycznymi, ogrzania się albo zmianą odzieży orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

17.11.2022

Nowa izba Sądu Najwyższego pozbawia sędziego uposażenia i stanu spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia, która skazywała przestępców i oszustów, sama dopuściła się czynu na granicy oszustwa. I to na szkodę pracownika sądu oraz wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Dlatego Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zastosowała najsurowsza karę dla sędziego w stanie spoczynku i pozbawiła Małgorzatę S. tego stanu wraz z uposażeniem.

17.11.2022

SN: 100 tys. zł od Sądu Najwyższego za bezprawny wyrok z lat 80.

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skoro Sąd Najwyższy w latach 80. utrzymał w mocy wyrok skazujący opozycjonistę na karę pozbawienia wolności, co było orzeczeniem represyjnym, to powinien też wypłacić zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Siedmioro sędziów Izby Karnej SN uznało, że takie rozwiązanie jest zasadne i utrzymało orzeczenie o przyznaniu niesłusznie skazanemu 100 tys. zł. Kasacja pełnomocnika I Prezesa SN została oddalona.

17.11.2022

Kredyt złotówkowy bez WIBOR-u - jest pierwsze postanowienie i reakcja banków

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawienie w umowie jedynie stałej marży banku. Uznał, że bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania. Dla kredytobiorców złotówkowych niesie to nadzieję na obniżenie rat kredytowych. Banki uważają inaczej.

16.11.2022

PIT osób samotnie wychowujących dzieci pełen niejasności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Samotni rodzice, także rozwodnicy, cały czas mają wątpliwości, jak rozliczać przysługującą im ulgę w PIT. Chodzi głównie o kwestie faktycznej opieki nad dzieckiem i zaangażowania drugiego rodzica. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku potwierdza istnienie problemu. Na szczęście, wbrew fiskusowi, sądy stają po stronie rodziców i pozwalają na korzystne rozliczenie.

16.11.2022

TSUE: Pozasądowe rozwody mają być uznawane w państwach Unii

Prawo rodzinne Prawo unijne

Dokument rozwodowy sporządzony przez urzędnika stanu cywilnego w państwie członkowskim, który zawiera porozumienie w sprawie rozwodu zawarte przez małżonków i potwierdzone przez nich przed tym urzędnikiem zgodnie z uregulowaniami tego państwa, stanowi „orzeczenie” w rozumieniu rozporządzenia Bruksela II bis - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

16.11.2022

SN: Obniżone uposażenie sędziego za zaległości w prowadzeniu spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zamiast 5 procent, obniżyła sędziemu wynagrodzenie o 10 procent na sześć miesięcy - za przewlekłe prowadzenie spraw, które spowodowały konieczność wypłacenia stronom odszkodowań. Obwinionemu nie pomogły argumenty o nawale pracy, długoletnim doświadczeniu zawodowym i złej organizacji pracy w sądownictwie.

16.11.2022

SN: Prokurator Parchimowicz uniewinniony - nie odmówił złożenia oświadczenia o przynależności do zrzeszeń

Prawnicy Prokuratura

Bardzo ważne jest precyzyjne określenie granic zachowania, które zostało potraktowane jako naruszenie zasad dyscypliny. Pismo prokuratora Krzysztofa Parchimowicza złożone 4 marca 2020 r. nie może być uznane za odmowę złożenia oświadczenia o przynależności do zrzeszeń i partii politycznych, którego termin przypadał 16 marca 2020 r. Dlatego Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała, że uniewinnienie jest zasadne.

15.11.2022

SN: Partie polityczne angażują pieniądze z szarej strefy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Wybory

Odrzucenie sprawozdania finansowego przez Państową Komisję Wyborczą nastąpiło w wyniku ustalenia, że działalność komitetu wyborczego danej partii za lata 2020 i 2019 finansowana była ze środków niepochodzących z Funduszu Wyborczego. A oddalenie skargi przez Sąd Najwyższy wynikało z nietrafnych argumentów związanych z nieterminowością złożenia tych sprawozdań.

14.11.2022

WSA: Korytarz nie jest miejscem do przeprowadzania wywiadu środowiskowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Wywiad środowiskowy związany z ustaleniem odpłatności w DPS musi być przeprowadzony zgodnie z procedurą, również odnośnie miejsca wywiadu i jego formy. Niezgłoszenie się zatem w terminie na wywiad nie jest zawsze tożsame z odmową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. W szczególności, gdy zobowiązanego usprawiedliwiają okoliczności takie jak wcześniejsze, rażące naruszenie procedury.

14.11.2022