TSUE: Ekstradycja dla uniknięcia ryzyka bezkarności

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ekstradycja obywatela Unii do państwa trzeciego w celu odbycia tam kary może być uzasadniona zapobieganiem ryzyku bezkarności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy zgodnie z prawem międzynarodowym wezwane państwo jest zobowiązane do dokonania ekstradycji, a państwo trzecie, które wniosło o ekstradycję, nie wyraża zgody na to, aby kara została wykonana na terytorium wezwanego państwa.

23.12.2022

NSA: Kara umowna za niedotrzymanie terminu umowy to nie kara za wadliwość

CIT Doradca podatkowy

Przepis wyłączający z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług nie obejmuje kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji. Możliwość zaliczenia tych kar do kosztów podatkowych powinna być rozpatrywana pod kątem ich związku z przychodami – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

23.12.2022

SN wstrzymuje wykonanie wyroku skazującego do czasu rozpoznania kasacji

Prawo karne

Izba Karna Sądu Najwyższego wstrzymała wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania kasacji. Powodem zastosowania tego nadzwyczajnego środka było niewyjaśnienie czym kierował się sąd odwoławczy wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji sąd uznał za niezasadne, co jest rażącym naruszeniem kodeksu postępowania karnego.

23.12.2022

WSA: W izbie wytrzeźwień monitoring bez dźwięku

Pomoc społeczna Administracja publiczna RODO

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych został ukarany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za to, że przetwarzał dane osób w nim przebywających w zakresie nagrywania i utrwalania dźwięku poprzez stosowany monitoring. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na tę decyzje UODO.

22.12.2022

SN: Wynagrodzenie prowizyjne po rozwiązaniu umowy nie przysługuje

Prawo pracy

Można kształtować wynagrodzenie swobodnie, lecz nie można określać go dowolnie, zwłaszcza bez określenia terminu końcowego umowy w zakresie prowizji. Jeśli po rozwiązaniu umowy o pracę strony umawiają się na dodatkowe wynagrodzenie, to zapisy te mają charakter cywilny, i spory z tym związane, nie należą do kompetencji sądu pracy - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy, oddalając skargę kasacyjną.

21.12.2022

Strasburg: Sąd ma uzasadnić odmowę skierowania pytania do TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Arbitralne oddalenie przez sąd krajowy wniosku strony postępowania o skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że art. 6 ust. 1 Konwencji nakłada na sąd krajowy obowiązek uzasadnienia odmowy wywiedzenia w sprawie pytania.

21.12.2022

SA: Próba samobójcza była aktem egoistycznym, spowodowała śmierć obcej osoby

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Oskarżony, który celowo doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem, postąpił tak dla realizacji własnych egoistycznych celów, bez liczenia się z życiem i zdrowiem innych, obcych sobie ludzi - orzekł Sąd Apelacyjny i podniósł kierowcy wysokość kary z 11 lat do 15 lat pozbawienia wolności z uwagi na znaczną demoralizację sprawcy.

20.12.2022

Strasburg: Rejestrator GPS w służbowym aucie nie narusza prawa do prywatności

Prawo pracy Nowe technologie

Zwolnienie z pracy przedstawiciela medycznego na podstawie danych pozyskanych z geolokalizatora umieszczonego w służbowym aucie nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego pracownika - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ale zastrzegł, że kontrola taka jest dopuszczalna jedynie w niezbędnym zakresie, a prawa pracownika do prywatności muszą być odpowiednio chronione.

20.12.2022

NSA: 12 tytułów wykonawczych za roczny podatek od nieruchomości i ogromne koszty egzekucyjne

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Czy można za niezapłacony za cały rok podatek od nieruchomości zapłacić 12 razy wyższe koszty egzekucyjne? Fiskus uważa, że tak. Tymczasem, między wysokością kosztów egzekucyjnych a podjętymi czynnościami organów egzekucyjnych musi zachodzić racjonalna zależność. Opłata manipulacyjna musi być zaś adekwatna do sprawy – orzekł NSA w siedmioosobowym składzie.

19.12.2022

WSA: Natychmiastowe zawieszenie sędziego to niedozwolone naciski prezesa sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes sądu sprawuje wyłącznie nadzór administracyjny, a nie judykacyjny, i w związku z tym w sferę orzeczniczą, w której sędziowie są niezawiśli, wkraczać mu nie wolno. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał uprawnienie sędziego Agnieszki Niklas-Bibik do wykonywania czynności służbowych i uchylił zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych.

19.12.2022

Strasburg: Niezapewnienie lokalu mieszkalnego imigrantom naruszeniem prawa do rzetelnego procesu

Administracja publiczna

Brak zapewnienia przez francuskie władze miejsca pobytu dla imigrantów, którzy we Francji ubiegali się o azyl, pomimo wydania środka zabezpieczającego w tej mierze przez sąd administracyjny, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu w zakresie dostępu do sądu i skuteczności postępowania egzekucyjnego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

19.12.2022

SN podejmie uchwałę w sprawie wielostopniowego wyłączania sędziów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy ma wątpliwości, czy postępowanie o wyłączenie sędziego na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego można uznać za „sprawę”, w której sędzia może w ogóle podlegać wyłączeniu. Rozstrzygnie tę kwestię w uchwale siedmiu sędziów. Strony często instrumentalnie wykorzystują instytucję wyłączenia sędziego, składając „wielostopniowe” wnioski o wyłączenie.

19.12.2022

SN: Można stwierdzić chorobę zawodową pracownika po śmierci i rodzinie przyznać odszkodowanie

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Nawet po śmierci pracownika członkom jego rodziny ZUS wypłaci jednorazowe odszkodowanie, gdy cierpiał na chorobę zawodową - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Byłoby więc niesprawiedliwe, gdyby rodziny po takim zmarłym nie miały prawa do odszkodowania, bo za życia nie miał ustalonych uprawnień do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

17.12.2022

SN: Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki - nie w skardze nadzwyczajnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy rozpoznając skargę nadzwyczajną podkreślił, że kwestia charakteru odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, gdy egzekucja jest nieskuteczna, od dawna budzi w doktrynie prawa polskiego wątpliwości, i powoduje rozbieżności interpretacyjne. Sąd uznał, że skarga nadzwyczajna nie służy rozstrzyganiu, która koncepcja odpowiedzialności zarządu spółki jest odpowiednia.

16.12.2022

Wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie może być pozorne

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Sądy administracyjne muszą badać czynność wszczęcia postępowania karno-skarbowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe pod względem jego wykorzystania do nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wyrok NSA potwierdza, że sądy pierwszej instancji nie dokonują dokładnej analizy sprawy.

15.12.2022

Rzecznik TSUE: Tylko sąd ustanowiony na mocy ustawy może wydać zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej może wydać tylko niezależny i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Micheal Collins. To opinia dla Trybunału, który wyda w tej sprawie orzeczenie, chociaż sędzia Igor Tuleya został już, po dwóch latach zawieszenia przywrócony do orzekania.

15.12.2022

Rzecznik TSUE: Wszystkie sądy muszą być powołane na mocy ustawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wszystkie sądy państwa członkowskiego podlegają wymogowi uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Anthony Michael Collins w odniesieniu do pytania sądów w Krakowie i Katowicach. I dodał, że ten wymóg ma zastosowanie niezależnie od umiejscowienia danego sądu w krajowym systemie sądownictwa.

15.12.2022

SN: Jeden sędzia orzeka gorzej niż troje, w pandemii widać to wyraźnie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie widzą zależność między wyrokami wydanymi przez jednego sędziego a jakością orzeczeń kolegialnie. Do tego pogłębiają się rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych apelacji. Dlatego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego przekazała problem składowi siedmiu sędziów - czy pandemia uzasadnia ograniczenie prawa do sądu.

15.12.2022

SN: Sędzia może stracić immunitet za znęcanie się nad psem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia w stanie spoczynku miała zaniedbywać swojego psa do tego stopnia, że sprawą zainteresowali się sąsiedzi i donieśli na policję. Prokurator w tej sytuacji postawił jej zarzut znęcania się nad zwierzęciem i zażądał od Sądu Najwyższego uchylenia immunitetu. A także przymusowego zatrzymania w celu przeprowadzenia badań psychiatrycznych.

14.12.2022