Sąd: Zaognienie nieujawnionej choroby nie prowadzi do uznania umowy za pozorną

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik zachorował w krótkim czasie po nawiązaniu stosunku pracy. ZUS uznał, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, więc pracownik nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Sąd jednak nie zgodził się z tym stanowiskiem. Niezdolność do pracy była bowiem nagłym zdarzeniem, które wystąpiło w związku z zaognieniem nieujawnionej i nieleczonej choroby. Ponadto zwrócono uwagę, że zatrudniony kontynuował stosunek pracy po zakończeniu leczenia.

18.10.2022

NSA: VAT odliczony, ale kosztów brak - dobra wiara nie ma znaczenia na gruncie PIT

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Prawomocny wyrok zezwalający podatnikowi na odliczenie VAT ze spornych faktur nie ma znaczenia na gruncie ustawy o PIT w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków wynikających z tych samych faktur. Dobra czy zła wiara jest istotna na gruncie podatku od towarów i usług, ale te zasady nie mają zastosowania do podatku dochodowego – wynika z wyroku NSA.

17.10.2022

SN: Orzeczenie jest ważne, nawet gdy nie wyłączyli się sędziowie rozpoznający sprawę rodziny swego kolegi

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Rozpoznanie sprawy przez sąd, w którym pełni służbę sędzia, podlegający wyłączeniu z mocy ustawy, który nie zasiada w składzie tego sądu, nie skutkuje nieważnością postępowania - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Mimo że nowy przepis procedury w takich sytuacjach nakazuje wystąpić do sądu nad nim przełożonego o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania sprawy.

17.10.2022

WSA: Niezdolny do pracy nie może mieć statusu osoby bezrobotnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Starosta pozbawił bezrobotnego tego statusu, ponieważ do urzędu wpłynęło zaświadczenie lekarskie świadczące o niezdolności tej osoby do pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zgodził się z...

17.10.2022

Biuro podróży ma poinformować o potrzebnej wizie

Prawo cywilne Turystyka

Brak informacji o wymogu uzyskania wizy wjazdowej zniweczył podróż przedślubną. Sąd przyznał turystom zwrot ceny wycieczki, a także - odszkodowanie za zmarnowany urlop, gdyż z winy biura podróży musieli zostać w domu. Fakt, że powodowie nie sprawdzili samodzielnie, czy konieczne są dodatkowe formalności, nie może być poczytywane na ich niekorzyść, to obowiązek organizatora i pośrednika - orzekły sądy obu instancji.

15.10.2022

WSA: Kara za korzystanie z roweru miejskiego jest nielegalna

Gmina nie może wprowadzić opłaty dodatkowej za korzystanie z roweru miejskiego, która nie jest powiązana z jego użytkowaniem. Opłata zawsze musi być bowiem ekwiwalentem za "usługę" ze strony gminy, a nie karą - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

15.10.2022

SN: Kierowca ukarany za ten sam czyn dwa razy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Postępowanie nakazowe bez udziału obwinionych powoduje niekiedy dość przykre pomyłki sądowe. I tak w sprawie kierowcy, który popełnił oczywiste wykroczenie drogowe, zapadły w zeszłym roku dwa wyroki w odstępie niespełna dwóch miesięcy - wydane przez ten sam Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Gdyby nie kasacja Prokuratora Generalnego, mężczyzna płaciłby grzywnę dwa razy.

14.10.2022

Sądy nie ułatwiają kuratorom dostępu do PESEL osób poszukiwanych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy często próbują uzyskać dane osobowe rodziny poszukiwanego - np. dzieci dłużnika. Chodzi o rzetelne wykonanie przyjętej funkcji powierzonej przez sąd. Jednak sądy administracyjne i organy niechętnie udostępniają dane PESEL kuratorom, żądając wykazania przez nich interesu prawnego.

14.10.2022

WSA: Gmina nie może zakazać chorym wstępu na basen

Samorząd terytorialny

Akt prawa miejscowego nie może powtarzać, ani tym bardziej modyfikować regulacji ustawowej. Nie mają przy tym znaczenia motywacje lokalnego ustawodawcy, który doprecyzował zasady korzystania z pływalni, aby podwyższyć bezpieczeństwo korzystających - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

14.10.2022

NSA: Fiskus może żądać informacji o podatnikach od administratorów portali

Ordynacja Doradca podatkowy RODO

Organy podatkowe mają prawo wystąpić z żądaniem uzyskania informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkowników portalu internetowego. Organ nie musi prowadzić żadnego postępowania, aby żądać takich informacji. Może to zrobić przed wszczęciem postępowania podatkowego – wynika z czwartkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eksperci twierdzą, że to ingerencja w sferę prywatności podatników.

13.10.2022

Prokurator Generalny w obronie naczelnego portalu fronda.pl, który pomówił aktywistę

Prawnicy

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uwzględniła wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego o zbadanie niezawisłości dwóch sędziów wyznaczonych do tego składu, mimo że złożono go po terminie. Skargę rozpoznawano na wniosek Prokuratora Generalnego, który uznał, że wyrok Sądu Okręgowego skazującego redaktora portalu fronda.pl. był błędny. Skazany pomówił aktywistę z grupy Obywateli RP, co - zdaniem prokuratora - jest czynem o znikomej szkodliwości społecznej.

13.10.2022

NSA: Nie są kosztem nowego biznesu wydatki na mienie po spółce cywilnej

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

Kosztami uzyskania przychodu nie są koszty uzyskania jakiegokolwiek przychodu, lecz koszty związane z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Dlatego kosztami podatkowymi działalności gospodarczej byłej wspólniczki spółki cywilnej nie mogą być wydatki związane z utrzymaniem mienia pozostałego po tej spółce, które obecnie nie jest wykorzystywane do nowej działalności – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

12.10.2022

SO: Powikłania po zabiegu to zdarzenie losowe, choć doszło do uszkodzenia nerwu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Pacjent, któremu uszkodzono nerw i mięśnie podczas zabiegu koronarografii, nie otrzyma odszkodowania od placówki medycznej. Sądy obu instancji uznały, że to przypadek losowy. A informacja o możliwych powikłaniach była prawidłowa, choć nie wskazywała wprost na możliwe uszkodzenia nerwu pośrodkowego, ale na powikłania dalej idące, takie jak zawał czy nawet zgon.

12.10.2022

Nie warto składać skarg do SN - skutki nieuczciwych warunków kredytu są jasne

Warunek umowny uznany za nieuczciwy należy, co do zasady, uznać za nigdy nieistniejący - tak, by nie wywoływał on skutków wobec konsumenta - powtórzył Sąd Najwyższy za Trybunałem Sprawiedliwości UE. I dodał, że stwierdzenie przez sąd nieuczciwego charakteru takiego warunku powinno mieć z reguły skutek w postaci przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta.

12.10.2022

SO: Sędzia Gąciarek ma być przywrócony do pracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi orzekł, że sędzia Piotr Gąciarek ma być przywrócony do pracy przez prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Tak orzekł 10 października sąd w postanowieniu, które jest prawomocne, nie przysługuje już od niego odwołanie. Sędzia Gąciarek uważa, że nie potrzebuje już żadnej procedury oczyszczającej przed nową "prezydencką Izbą Odpowiedzialności Zawodowej".

11.10.2022

NSA: To podatnik rozlicza podatek, nie spółka

PIT Doradca podatkowy

Spółka z o.o., która odkupuje od udziałowca udziały w celu ich dalszego umorzenia, nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku w związku z tą czynnością. Dobrowolne umorzenie udziałów w zamian za wypłacone udziałowcowi wynagrodzenie stanowi na gruncie podatku dochodowego odpłatne zbycie udziałów – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

10.10.2022

SN: Rabaty i ulgi w ramach OC - uwzględnić, gdy są uzasadnione ekonomicznie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy na wniosek Sądu Okręgowego.

10.10.2022

SN: Podpis pod sentencją i pod uzasadnieniem, inaczej orzeczenie jest nieważne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym jest orzeczeniem nieistniejącym w sytuacji, gdy podpis został złożony wyłącznie pod całym dokumentem obejmującym sentencję i zasadnicze powody rozstrzygnięcia - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Zagadnienie przedstawiła sędzia z sądu okręgowego rozpoznająca zażalenie na postanowienie, które było niezwykle zwięzłe.

08.10.2022

SN: Długi z niezapłaconych faktur od upadającego dłużnika - z odsetkami

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pozwala na dochodzenie długów objętych postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i nie pozbawia wierzyciela uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie na zasadach ogólnych - tak stanowi najnowsza uchwała trojga sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

07.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski