Kredyt złotówkowy bez WIBOR-u - jest pierwsze postanowienie i reakcja banków

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawienie w umowie jedynie stałej marży banku. Uznał, że bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania. Dla kredytobiorców złotówkowych niesie to nadzieję na obniżenie rat kredytowych. Banki uważają inaczej.

16.11.2022

PIT osób samotnie wychowujących dzieci pełen niejasności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Samotni rodzice, także rozwodnicy, cały czas mają wątpliwości, jak rozliczać przysługującą im ulgę w PIT. Chodzi głównie o kwestie faktycznej opieki nad dzieckiem i zaangażowania drugiego rodzica. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku potwierdza istnienie problemu. Na szczęście, wbrew fiskusowi, sądy stają po stronie rodziców i pozwalają na korzystne rozliczenie.

16.11.2022

TSUE: Pozasądowe rozwody mają być uznawane w państwach Unii

Prawo rodzinne Prawo unijne

Dokument rozwodowy sporządzony przez urzędnika stanu cywilnego w państwie członkowskim, który zawiera porozumienie w sprawie rozwodu zawarte przez małżonków i potwierdzone przez nich przed tym urzędnikiem zgodnie z uregulowaniami tego państwa, stanowi „orzeczenie” w rozumieniu rozporządzenia Bruksela II bis - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

16.11.2022

SN: Obniżone uposażenie sędziego za zaległości w prowadzeniu spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zamiast 5 procent, obniżyła sędziemu wynagrodzenie o 10 procent na sześć miesięcy - za przewlekłe prowadzenie spraw, które spowodowały konieczność wypłacenia stronom odszkodowań. Obwinionemu nie pomogły argumenty o nawale pracy, długoletnim doświadczeniu zawodowym i złej organizacji pracy w sądownictwie.

16.11.2022

SN: Prokurator Parchimowicz uniewinniony - nie odmówił złożenia oświadczenia o przynależności do zrzeszeń

Prawnicy Prokuratura

Bardzo ważne jest precyzyjne określenie granic zachowania, które zostało potraktowane jako naruszenie zasad dyscypliny. Pismo prokuratora Krzysztofa Parchimowicza złożone 4 marca 2020 r. nie może być uznane za odmowę złożenia oświadczenia o przynależności do zrzeszeń i partii politycznych, którego termin przypadał 16 marca 2020 r. Dlatego Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała, że uniewinnienie jest zasadne.

15.11.2022

SN: Partie polityczne angażują pieniądze z szarej strefy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Wybory

Odrzucenie sprawozdania finansowego przez Państową Komisję Wyborczą nastąpiło w wyniku ustalenia, że działalność komitetu wyborczego danej partii za lata 2020 i 2019 finansowana była ze środków niepochodzących z Funduszu Wyborczego. A oddalenie skargi przez Sąd Najwyższy wynikało z nietrafnych argumentów związanych z nieterminowością złożenia tych sprawozdań.

14.11.2022

WSA: Korytarz nie jest miejscem do przeprowadzania wywiadu środowiskowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Wywiad środowiskowy związany z ustaleniem odpłatności w DPS musi być przeprowadzony zgodnie z procedurą, również odnośnie miejsca wywiadu i jego formy. Niezgłoszenie się zatem w terminie na wywiad nie jest zawsze tożsame z odmową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. W szczególności, gdy zobowiązanego usprawiedliwiają okoliczności takie jak wcześniejsze, rażące naruszenie procedury.

14.11.2022

SN: Nękanie jest karalne, gdy wzbudza u pokrzywdzonej uzasadnione poczucie zagrożenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Uporczywe nękanie kobiety przez telefon zakończyło się uniewinnieniem sprawcy przez sąd drugiej instancji. Sąd Najwyższy, podobnie jak prokurator, uznał, że to błąd, i uchylił wyrok. Teraz sąd odwoławczy powinien wnikliwie ocenić materiał dowodowy weryfikując, czy fakty uzasadniają przyjęcie, że pokrzywdzona czuła się zagrożona ze względu na uporczywe nękanie przez oskarżonego.

12.11.2022

SN: Obrońca może cofnąć wniosek o wyłączenie ławnika do czasu rozstrzygnięcia

Prawo karne Prawnicy

Oświadczenia woli uczestników procesu, choćby wniosek o wyłączenie ławnika, mogą być cofnięte do czasu ich załatwienia, o ile ustawa nie wprowadza ograniczenia w tej mierze lub nie występują okoliczności uniemożliwiające odwołanie czynności - orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie o zawieszenie w czynnościach sędziego sądu apelacyjnego.

11.11.2022

SA: Opłacenie składki zdrowotnej po terminie było usprawiedliwione

Ubezpieczenia społeczne

Odwołującej nie można przypisać braku staranności w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacenie składki po terminie było uzasadnione utratą płynności finansowej z uwagi na pandemię i przekonało Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd też wykluczył możliwość, że kobieta poszukiwała ochrony naruszając zasady współżycia społecznego poprzez rażące zawyżenie podstawy wymiaru składek.

10.11.2022

WSA: Pokrycie zobowiązań podwykonawców może być kosztem

CIT Doradca podatkowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jednoznacznie - zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jest działaniem racjonalnym spółki. Umożliwia bowiem w pewnych sytuacjach zabezpieczenie źródła jej przychodu, a w innych – pomniejszenie straty. Takie wydatki mogą być więc kosztem uzyskania przychodu.

09.11.2022

SN: Sędzia także za wykroczenie drogowe odpowiada dyscyplinarnie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów obejmuje także wykroczenia drogowe i przewinienia zawodowe. Ustawa nie ogranicza odpowiedzialności sędziego tylko do uchybienia godności urzędu sędziego. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wymierzyła więc sędziemu karę upomnienia za przekroczenie dozwolonej prędkości na drodze.

09.11.2022

TSUE: Sąd ma zbadać zasadność uwięzienia cudzoziemca

Prawo karne Administracja publiczna

Sąd krajowy musi z własnej inicjatywy zweryfikować zgodność z prawem środka detencyjnego zastosowanego wobec cudzoziemca, którego pobyt jest nielegalny lub wobec osoby ubiegającej się o azyl - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że zastosowanie lub utrzymanie środka detencyjnego wobec cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, zależy od spełnienia szeregu przesłanek zgodności z prawem. 

08.11.2022

SN: Odmowa nakazania powrotu uprowadzonego dziecka do kraju

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Gdy w państwie, do którego dziecko ma wrócić, wydane zostały orzeczenia normujące sytuację małoletniego, przedmiotem oceny sądu rozpoznającego wniosek konwencyjny o nakazanie powrotu dziecka jest wyłącznie zapewnienie ochrony dziecka. Sąd nie bada natomiast słuszności orzeczeń sądów państwa obcego - orzekł SN w jednej ze spraw o wydanie uprowadzonego dziecka.

08.11.2022

WSA: Posiadanie dwóch lub więcej paszportów nie ma wpływu na procedurę TAX FREE

Domowe finanse VAT

Procedura TAX FREE umożliwia zwrot VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski podróżnym mającym stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej. Stałe miejsce zamieszkania jest weryfikowane na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, w szczególności na podstawie paszportu. O zasadach korzystania z tej procedury wypowiedział się WSA w Białymstoku.

08.11.2022

NSA nie podjął uchwały, czy spółka jest sukcesorem osoby fizycznej wnoszącej aport

Prawo cywilne VAT Spółki

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów nie podjął uchwały w kwestii, czy spółka komandytowo-akcyjna wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, w tym z tytułu VAT, osoby fizycznej wnoszącej aportem swoją działalność do tej spółki i czy odpowiada za zobowiązania osoby fizycznej powstałe przed wniesieniem tego aportu do spółki. NSA przyjął sprawę do rozpoznania w składzie siedmioosobowym.

07.11.2022

NSA: Rzeczoznawca zawieszony za błędne wyceny, musi się douczyć

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sam fakt toczącego się postępowania karnego w sprawie o sporządzenie niezgodnego z prawdą operatu przez rzeczoznawcę majątkowego nie stanowi powodu do zawieszenia postępowania administracyjnego. I to w przypadku, gdy organ może wydać decyzję po samodzielnych ustaleniach i ocenach - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że sprawa nie przedawniła się.

07.11.2022

Samsung przegrywa przed NSA w sprawie VAT od promocji cash back

VAT Doradca podatkowy

Brak jest podstaw, aby spółka mogła obniżać podatek należny z tytułu udzielenia rabatów pośrednich przy sprzedaży telefonów, skoro z tytułu ich sprzedaży nie odprowadziła tego podatku. Gdyby płaciła podatek należny w związku z udzielaniem tych rabatów, przysługiwałoby jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wobec udzielonych rabatów – uznał w piątek NSA.

04.11.2022

WSA: Dziecko alkoholika nie zawsze musi płacić za jego pobyt w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Osoba doznająca w dzieciństwie krzywdy od rodzica może żądać, by to gmina płaciła za jego pobyt w DPS-ie. Musi jednak wykazać, że za takim rozwiązaniem przemawiają "uzasadnione okoliczności". Alkoholizm ojca i zaniedbania w wychowaniu i alimentacji do nich należą - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i uchylił decyzje organów administracji nakazujących córce odpłatność za pobyt ojca.

04.11.2022

SN weryfikuje uchwały Izby Dyscyplinarnej w sprawach sędziów

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie zgodziła się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego, który został obwiniony przez prokuratora o włamanie się na konto bankowe swojej zmarłej matki i pobranie świadczenia z ZUS. Izba uznała, że do przestępstwa nie doszło, gdyż sędzia był spadkobiercą upoważnionym do dysponowania tymi pieniędzmi. Inny los spotkał jednak sędziego, który prowadził auto w stanie nietrzeźwości i spowodował kolizję.

04.11.2022