SN: Uniewinnienie sędziego, któremu zarzucono zlecanie znajomemu biegłemu opinii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia, która powołała osiem razy w ciągu dwóch lat na biegłego bliskiego znajomego nie złamała prawa ani zasad etyki zawodu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Nie ma przepisu zakazującego zlecania opinii biegłemu sądowemu, który jest małżonkiem, czy bliskim znajomym. Odwołanie KRS i ministra sprawiedliwości na niekorzyść okazało się niesłuszne, SN uniewinnił sędzię od zarzutów.

08.02.2023

Sąd: Rozwiązanie umowy jest skuteczne, jeśli pracownik mógł się z nim zapoznać

Prawo pracy

Termin do złożenia odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia biegnie od dnia, w którym oświadczenie pracodawcy doszło do pracownika w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią, choćby tego odmówił. Na bieg tego terminu nie wpływa chęć skonsultowania się z prawnikiem. W prawie pracy nie ma bowiem zasady, w myśl której pracownik decyduje, kiedy gotowy jest odebrać oświadczenie pracodawcy.

08.02.2023

SN: Za orzekanie zgodnie z linią TSUE i Strasburga sędzia nie odpowiada

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uchylił uchwałę Izby Dyscyplinarnej, która zawieszała w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okregowego w Warszawie Krzysztofa Chmielewskiego. Sędzia nie przekroczył prawa ani nie uchybił zasadom etyki. Orzekał zgodnie ze swoim sumieniem, a za orzekanie o ile rażąco nie narusza prawa sędzia nie odpowiada. Sąd Najwyższy nie stwierdził jednak- jak chcieli obrońcy – że Izba Dyscyplinarna nie była sądem, a więc że uchwały w ogóle nie było.

07.02.2023

TSUE: Techniki mutagenezy wyłączone z ograniczeń dotyczących GMO

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Organizmy uzyskane w wyniku zastosowania in vitro technik lub metod mutagenezy, które były tradycyjnie wykorzystywane do różnych zastosowań in vivo, i których bezpieczeństwo zostało już dawno potwierdzone w odniesieniu do tych zastosowań, są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy dotyczącej GMO - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

07.02.2023

NSA: Jeszcze raz trzeba ocenić egzamin notarialny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji, nie godząc się z orzeczeniem, że egzamin notarialny został przeprowadzony prawidłowo. Wątpliwości wzbudziły zarzuty zdającego dotyczące procedury oraz trudności technicznych, które spowodowały dwukrotne logowanie się do komputera. Chociaż sąd I instancji uznał, że winny nie był wadliwy pendrive komisji z danymi do wykonania aktu notarialnego.

07.02.2023

SN: Kredyt denominowany do franka sprzeczny z demokratycznymi zasadami

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy orzekł, że nie istniały przeszkody do zbadania abuzywności postanowień umowy kredytu. A w świetle przepisów Dyrektywy 93/13 sąd okręgowy był do tego zobowiązany. Zaniechawszy tego badania, sąd naruszył zasadę ochrony konsumentów wynikającą z art. 76 Konstytucji RP nie zapewniając konsumentowi ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a jednocześnie nie zapewnił ochrony zaufania do państwa.

06.02.2023

SN: Przekształcona spółka wstępuje do procesu bez zgody strony przeciwnej

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze

Przedsiębiorca, który w trakcie procesu przekształcił swoją działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, może złożyć apelację. Spółka wstępuje do procesu, którego przedmiot dotyczy praw i obowiązków przejętych bez konieczności uzyskania zgody strony przeciwnej. Jednak w zakresie roszczeń objętych solidarnością bierną udział spółki przekształconej w postępowaniu jest dopuszczalny po wezwaniu do udziału w sprawie.

06.02.2023

​Sędzia frankowicz pozwał bank - SN oceni, czy jest bezstronny

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy wróci do kwestii bezstronności sędziego, który ma kredyt we frankach. Przeanalizuje sytuację sędziego orzekającego w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej, gdy sam wystąpił z takim pozwem. Wcześniej SN orzekł, że sędzia, który ma kredyt w danym banku, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy, gdy chodzi o spór pomiędzy tym bankiem i innym podmiotem.

04.02.2023

WSA: Błędnie wpisane nazwisko w akcie małżeństwa można sprostować

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Kierownik urzędu stanu cywilnego nie może modyfikować żądania strony. Jeżeli wniosek dotyczył sprostowania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, wadliwe będzie rozważanie przez organ, czy wzmianka może być unieważniona i odsyłanie jej na drogę sądową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Tym bardziej że dane ze wzmianki podlegają sprostowaniu.

04.02.2023

Sąd: Ksiądz pokrzywdzony szantażem, otrzyma tysiąc złotych

Prawo karne

Grożenie ujawnieniem zniesławiających zdarzeń drugiej osobie jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat więzienia. Jednak w wypadku oskarżonego sąd ograniczył się do wymierzenia kary grzywny za stosowanie bezprawnej groźby wobec księdza, która miała zmusić go do zaniechania składania zawiadomień do prokuratury. W ten sposób oskarżony chciał pomóc swojej siostrze.

04.02.2023

SN: Możliwe powołanie nowych dowodów dla wykazania faktów, wymienionych w zgłoszeniu wierzytelności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sprzeciw może być oparty na dowodach nie wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Chociaż art. 258 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe mówi, że inne twierdzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy wierzyciel wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe albo że potrzeba ich wskazania wynikła później.

03.02.2023

SN: Roszczenie o wypłatę zysku – przedawnienie po sześciu latach

Spółki Prawo gospodarcze

Roszczenie komandytariusza niebędącego przedsiębiorcą o wypłatę przypadającego na niego zysku w spółce komandytowej nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej – taką uchwałę wydał Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie prawne jednego z sądów. A więc termin przedawnienia wynosi sześć, nie zaś trzy lata, jak dla przedsiębiorców.

03.02.2023

SN: Orzeczenie o kosztach postępowania w sprawie błędu medycznego jest tytułem egzekucyjnym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Finansowanie zdrowia

Orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ustalające wysokość kosztów postępowania, stanowi tytuł egzekucyjny i może zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wierzycielem w zakresie kosztów sądowych może być Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy sąd.

02.02.2023

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN oddala skargę przeciwko sędziemu Żurkowi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej oddaliła wczoraj na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o ochronę dóbr osobistych na korzyść sędziego Waldemara Żurka. Spór toczył się o obrażające sędziego pomówienie byłej żony jakoby nie płacił alimentów na swoje dzieci. Prokurator Generalny uznał ten wyrok za sprzeczny z konstytucyjną zasadą państwa prawa.

01.02.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN podniosła karę sędziemu za błąd orzeczniczy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Karę upomnienia wymierzył Sąd Najwyższy sędziemu, który popełnił błąd w orzekaniu wysyłając nieletniego do schroniska na trzy miesiące za zniszczenie mienia. Dodatkowo przewinieniem dyscyplinarnym była próba naprawienia tego błędu poprzez błędne i niezgodne z prawem sprostowanie swego wcześniejszego orzeczenia. SN uwzględnił tym samym odwołania ministra sprawiedliwości i rzecznika dyscyplinarnego.

01.02.2023

Strasburg: Wiedza o związkach jednopłciowych nie szkodzi dzieciom

Administracja publiczna RODO

Oznaczenie książki dla dzieci na temat małżeństw jednopłciowych jako "możliwie szkodliwą dla dzieci poniżej 14 roku życia" stanowiło naruszenie prawa do rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji autorki książki - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że był to wyraz prezentowania przez organy władzy określonej preferencji dla konkretnego rodzaju związków i modelu rodziny.

31.01.2023

SN: Umowa o dzieło nie była rażąco sprzeczna z porządkiem prawnym

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

Niejasności związane z kwalifikacją umów o dzieło nie uzasadniają uwzględnienia skargi nadzwyczajnej. Sąd Najwyższy stwierdził, że w orzecznictwie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych dominuje stanowisko zawężające zastosowanie przepisów o umowie o dzieło. Według SN wykładnia wpisująca się w taki dominujący nurt nie może być uznana za rażąco błędną.

31.01.2023

NSA: Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową w trybie uproszczonym, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

30.01.2023

SN: Nieuporczywe, ale odwetowe potrącenie wynagrodzenia za sfinansowanie studiów

Prawo cywilne Prawo pracy

Zachowanie pracodawcy nie było uporczywe, ponieważ wprawdzie dokonał nieuprawnionego potrącenia wynagrodzenia pracownika dwa razy, ale zwrócił potrącone wynagrodzenia. Było ono związane z rozwiązaniem umowy po wcześniejszym sfinansowaniu studiów powodowi. Z drugiej strony nie można nie zauważyć, że potrącenia stanowiły reakcję za złamanie postanowień umowy, czyli odwet.

30.01.2023

WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

Prawo karne

Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

28.01.2023